4 de març de 2010

 

L’any dos mil deu, dijous, dia 4 de març, a Casa Comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:
1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 26 de novembre de 2009.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 16, 23 i 30 de novembre de 2009; 7, 14, 22 i 28 de desembre de 2009; 4, 11, 18 i 25 de gener i 1 de febrer de 2010.
3. Proposta d’aprovació del Decret de dies festius parroquials per a l’any 2010.
4. Proposta d’aprovació del calendari 2010 de dies festius de les oficines comunals.
5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de la funció pública, relativa als permisos administratius (art. 55) i a les vacances (art. 56.2).
6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de retirada de vehicles de la via pública, dels aparcaments comunals i d’abandó de vehicles.
7. Proposta d’acord per perllongar el contracte amb l’empresa Ecogrup Internacional, SA, adjudicatària del servei de recollida de paper i cartró, fins al març de 2011, a fi de poder mancomunar el referit servei amb la parròquia d’Andorra la Vella.
8. Proposta d’acord per perllongar la reducció sobre la renda dels locals de la torre Caldea propietat del Comú.
9. Proposta d’acord per fraccionar en 2 pagaments la liquidació de l’impost sobre radicació d’activitats comercials empresarials i professionals (el primer pagament al mes d’abril i el segon, al mes d’octubre).
10. Proposta d’incorporació al pressupost 2010 dels crèdits relatius a compromisos de despesa d’inversió no realitzats durant l’exercici anterior, per un import total de 316.742,93 €, d’acord amb els articles 63 i 64.3.b de la Llei de finances comunals.
11. Proposta d’aprovació definitiva del Pla parcial pel desenvolupament de la UA-SUBLE-13, camí de Cal Diumenge.
12. Proposta d’aprovació definitiva del Pla parcial pel desenvolupament de la UA-SUBLE-01, el Falgueró.
13. Proposta d’aprovació definitiva del límit de propietat de la finca “Solà d’Engordany – els Vilars”, propietat de la societat 3M, SA, amb el terreny comunal.
14. Proposta d’aprovació provisional del límit de propietat de la finca “les Llenguaderes” (UA-SUBLE-06), propietat de la societat Les Llenguaderes dels Vilars, SL, amb el terreny comunal. Si escau, proposta d’acord d’obertura del tràmit d’informació pública.
15. Proposta d’acord de conformació del projecte de Pla parcial pel desenvolupament de la Unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 2, els Vilars – pont Pla, i d’obertura del termini d’informació pública, d’acord amb l’article 112.1 i 112.2 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme.
16. Proposta d’acord de conformació del projecte de Pla parcial pel desenvolupament de la Unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 06, les Llenguaderes dels Vilars, i d’obertura del termini d’informació pública, d’acord amb l’article 112.1 i 112.2 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme.
17. Proposta d’aprovació del conveni de cessió anticipada d’uns terrenys i una construcció propietat de Casa Mandicó, ubicats a la UA-SUBLE-40, a favor del Comú, a fi de poder-hi ubicar la futura deixalleria comunal.
18. Proposta de delegar les competències que la Llei 8/2005 dels agents de circulació atorga al Ple, a favor de la Junta de Govern.
19. Conforme a l’art. 19 del Reglament de funcionament dels comuns, proposta de creació de la Comissió d’agents de circulació i atenció ciutadana amb els següents integrants: Sra. Nuri Barquin, presidenta, Sra. Trini Marin, Sr. Marc Calvet, Sr. Francesc Casals i Sr. Jordi Tudó.
20. Precs i preguntes

Sota la presidència de l’Hble. Sr. Antoni Martí Petit, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Jordi Tudó, que ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 16:00 hores, el Sr. Cònsol Major declara oberta la sessió.
Acte seguit, tal com ja s’havia avançat al si de la Comissió de Comerç, proposa afegir un nou punt a l’ordre del dia que, de no haver-hi inconvenient, es tractaria com a punt d’inici de la sessió d’avui. Es tracta de la proposta d’aprovació del Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació d’activitats comercials, de canvi de titular i de nom comercial.

No havent-hi objecció per part de cap conseller, es passa a tractar la proposta en qüestió.

 

Acta en format pdf