El Servei d'Atenció Ciutadana

El Servei d'Atenció Ciutadana és una porta oberta als neguits de la ciutadania. Es presenta com un servei obert als suggeriments del ciutadà sobre diversos aspectes de la parròquia. Ofereix una gestió a la solució dels mateixos mitjançant un seguiment específic i individualitzat i una atenció propera. També una eina més de cara a l’atenció turística.

El Servei d'Atenció Ciutadana ofereix una bona interlocució entre la corporació i el ciutadà. Serveix d’enllaç i apropa el Comú a la Ciutadania canalitzant o assessorant sobre els tràmits corresponents a les demandes plantejades. Fomenta la transparència, celeritat i eficàcia en els processos administratius.

Les patrulles d'Atenció Ciutadana vetlla per al compliment i el respecte de les normatives comunals. La seva presència al carrer pot evitar accions inadequades, ja que la presència duu a la prevenció.
 
- Ordinació de medi ambient i paisatge urbà (de 20 de març de 2009), que regula aspectes tals com el respecte de la recollida selectiva, l’horari de deposició de deixalles, el bon manteniment del mobiliari urbà, de la correcta senyalització d’obres, de la neteja de les voravies, estesa de roba, el rec de plantes, la crema de rostolls o el picnic i l’acampada
 
- Ordinació de publicitat (de dates 29 de desembre del 2005 i 28 de desembre del 2006, i modificació 13 juliol del 2009) que dicta les modalitats de publicitat i les condicions per la seva distribució.
 
- Ordinació d’inspecció i control de la tinença d'animals de companyia. (del 22 de gener de 2009) Control de collar i morrió en gossos perillosos, control del document oficial d'identificació de l'animal, restricció de la circulació de l'animal per zones verdes, zones de jocs infantils i zones esportives, control d'animals lligats a qualsevol element propi del mobiliari urbà, així com també alimentar els animals a la via pública, control de recollida d'excrements a la via pública, informació als usuaris de la localització de les zones habilitades per els seus cans.

- El Servei d'Atenció Ciutadana s’apropa als col·lectius vulnerables per detectar les mancances i necessitats bàsiques en la seva vida diària. Els nostres padrins, els nostres infants o les persones amb mobilitat/visibilitat reduïda han de formar part activament en la vida de la parròquia.

- El Servei d'Atenció Ciutadana enllaça els padrins de la parròquia amb l’Àrea Social del Comú, informant-los i incentivant-los a prendre part en activitats i serveis que s’organitzen. Recull i porta les receptes mèdiques de les persones que estan soles a casa durant la nit i no es poden desplaçar, també dedica més temps a escoltar els neguits i inquietuds de la gent gran envers la parròquia.

- Ofereix ajuda per a millorar la mobilitat a la via pública a tots aquells que tinguin impediment, com ara creuar passos de vianants o detectar irregularitats en la senyalització de la parròquia.

- El Servei d'Atenció Ciutadana vetlla per la seguretat dels infants, detectant les possibles anomalies relacionades amb els drets dels infants, constatant la seva presència al carrer dins l'horari escolar o detectant actes vandàlics comesos per menors, estudiant cada situació i notificant-la mitjançant informes no vinculant a l’autoritat/servei competent.

- El Servei d'Atenció Ciutadana també vetlla per la concòrdia entre el vianant i el trànsit rodat, i s’ocupa de la correcta circulació dels monopatins i bicicletes. Ofereix també suport al Servei de Circulació en totes les seves tasques, com ara la protecció escolar, la detecció de vehicles abandonats a la via pública, entre altres.