Ordinació sobre retirada de vehicles

Ordinació del 4-3-2010 sobre retirada de vehicles de la via pública i dels aparcaments comunals, i abandó de vehicles

Vista la Llei Qualificada de delimitació de competències dels Comuns, capítol II, Secció primera, article 5.1,

Vista la Llei del Codi de la Circulació, de data 10 de juny del 1999,

Vista l’Ordinació núm.3 "Abandó de vehicles" de data 28 de setembre del 1994,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la seva sessió de data 4 de març del 2010 ha aprovat la següent,

ORDINACIÓ DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I DELS APARCAMENTS COMUNALS, I D’ABANDÓ DE VEHICLES

Article 1.-

 Tots els vehicles que es trobin en un dels supòsits següents seran traslladats pel servei de grua del Comú al dipòsit comunal:

 - Els vehicles estacionats a la via pública que es trobin en un dels casos previstos a l’article 37 del Codi de la Circulació.
 - Els vehicles estacionats al mateix lloc de la via pública, sigui o no en zona regulada, durant un període ininterromput superior a quinze dies.
 - Els vehicles estacionats en un aparcament comunal durant un període ininterromput superior a un mes, sense que el propietari hagi atorgat un contracte d’arrendament de plaça amb el Comú.
 - Qualsevol vehicle estacionat en un aparcament comunal quan el sistema d’alarma sonor contra la intrusió del vehicle es dispari i produeixi molèsties a la població.
 - Els vehicles estacionats a la via pública en zones reservades a l’estacionament de vehicles de minusvàlids, a la parada d’autobusos, a la càrrega i descàrrega de mercaderies, a hotels i aparthotels, a guals i, en general, en qualsevol zona on quedi prohibit l’estacionament de vehicles, encara que sigui amb caràcter temporal, o exclosa al trànsit.
 Article 2

 La recuperació del vehicle del dipòsit comunal comportarà al propietari el pagament de les despeses previstes a l’article núm. 37.4 del Codi de la Circulació així com les de pupil·latge del vehicle generades durant tota seva la permanència.

 Article 3

 Transcorreguts 30 dies naturals seguits a la notificació al propietari de l’ingrés del seu vehicle al dipòsit, sense que aquest hagi estat retirat, el vehicle serà considerat com a cosa abandonada i es procedirà a la seva destrucció.

 Article 4

 En el cas que no sigui possible localitzar als propietaris del vehicles als efectes de notificació, el Comú publicarà l’avís corresponent al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 Exhaurit el termini de 30 dies seguits a l’endemà d’aquesta publicació, sense que el vehicle hagi estat recuperat, s’entendrà que el vehicle es troba abandonat i es procedirà d’acord amb l’article tercer.

 Article 5

 La destrucció del vehicle no exonera el seu propietari del pagament de la sanció, servei de grua, el pupil·latge, els recàrrecs i altres despeses en què aquest pugui haver incorregut.

 Disposició Derogatòria.-

 Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix la present Ordinació.

Disposició Final.-

 La present ordinació entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.


Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

 Escaldes-Engordany, Casa del Comú , 4 de març del 2010.