Reglament procediment simplificat de tràmits de comerç

Reglament del 4-3-2010 sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, modificació de les activitats comercials, canvi de titular i canvi de nom comercial)

 

EXPOSICI
Ó DE MOTIUS

L’article 80.1 d) de la Constitució del Principat d’Andorra estipula que, dins el marc de l’autonomia administrativa i financera dels Comuns, les seves competències són delimitades mitjançant Llei Qualificada, almenys en matèria de "Comerç, indústria i activitats professionals".

Per la seva banda i desenvolupant el contingut d’aquest precepte, l’article 4.5 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, configura com a competència de les corporacions locals "La regulació, autorització i registre de les condicions d’obertura i establiment d’activitats comercials, industrials, professionals i de serveis en el terme de la Parròquia, dins el marc de la legislació nacional".

En seguiment del que estipulen les normes indicades i, més concretament, de la distribució competencial existent en matèria de comerç, el govern conjuntament amb els comuns han decidit impulsar la regulació d’un procediment que simplifiqui la tramitació administrativa d’algunes de les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i nom comercial.

Aquesta iniciativa obeeix a la necessitat d’agilitar el procediment al dia d’avui vigent, a fi de facilitar a les empreses l’inici i l’exercici de la seva activitat econòmica i, en definitiva, donar resposta als administrats.

El procediment desenvolupat mitjançant la present norma neix com una solució provisional que pretén resoldre una problemàtica actualment existent mentre no es promulgui una Llei del comerç que reguli de forma completa i exhaustiva la present qüestió.

Resta ben entès, finalment, que aquesta norma es promou en exercici de la potestat normativa dels comuns, sense perjudici del desenvolupament, per part de l’Administració General, de les competències que li són pròpies en relació amb aquest nou procediment simplificat i supeditant l’aplicabilitat del present text a la regulació governamental d’aquelles competències relacionades amb la matèria.

Article 1. Objecte

Aquest Reglament desenvolupa el procediment simplificat de tramitació administrativa de les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial, amb la finalitat de facilitar a les empreses l’inici i l’exercici de la seva activitat econòmica.

Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquest procediment és aplicable als establiments comercials que desenvolupen les activitats descrites a l’annex 1 d’aquest Reglament, que per llur objecte i dimensions no presenten raonablement un risc per a les persones, els béns i l’afectació al medi ambient, i que tenen una superfície oberta al públic que no sobrepassa els 200 m2.

Article 3. Finalitat

La finalitat daquest Reglament és desenvolupar la simplificació i l’agilització dels procediments i de les tramitacions administratives, sense que aquest fet comporti una disminució de la protecció de les persones, dels béns i del medi ambient.

Article 4. Definició del procediment

El procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial, es basteix sobre la declaració i la informació aportada per la persona titular d’una activitat empresarial, comercial, industrial o professional, o del seu representant legal, i d’una verificació prèvia simplificada per part de l’Administració.

Aquest procediment simplificat no eximeix al sol·licitant de donar compliment a les disposicions establertes a l’article 110 i següents del Codi de l’Administració.

Article 5. Responsabilitat de la persona interessada

Aquest model de tramitaci
ó simplificada es fonamenta en l’assumpció de responsabilitat de les persones interessades que intervenen en el procés de demanda d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial. Per tant, el titular o el seu representant legal manifesta en la sol·licitud que disposa dels informes i els certificats que acrediten que la referida activitat compleix les condicions i els requisits tècnics que estableix la normativa vigent.

En determinats casos, però, el titular o el seu representant legal aportarà els certificats i documents requerits per a l’exercici de l’activitat sol·licitada.

Article 6. Verificació prèvia simplificada per part de l’Administració

Sense perjudici de les competències de Govern, els Comuns verifiquen els següents extrems:

a) que la persona física o jurídica sol·licitant reuneix els requisits legals exigibles per a ser titular del comerç;

b) el consentiment del propietari del local on es vol exercir l’activitat;

c) l’adaptació del local als usos establerts en el Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial i la legalitat de l’autorització de construcció del mateix;

d) qualsevol altre que, a criteri de l’Administració comunal en l’àmbit de les seves competències, s’estimi procedent.

Article 7. Declaració responsable

Per acollir-se al procediment simplificat, cal que el sol·licitant o qui el representi legalment, sotasigni la sol·licitud corresponent, declarant sota la seva responsabilitat, que el sol·licitant i l’establiment on pretén desenvolupar l’activitat, disposen dels informes i els certificats que acrediten que aquesta compleix les condicions i els requisits tècnics que estableix la normativa vigent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant tota la vigència de l’autorització administrativa.

A més de la declaració esmentada més amunt, l’Administració pot demanar a la persona sol·licitant tota altra documentació i informació que en cada cas escaigui legalment, en referència a l’activitat o a l’aptitud del sol·licitant per exercir l’activitat comercial sol·licitada o tot altre document que a criteri de l’Administració es consideri necessari. En tots els casos, els sol·licitant ha de complir els requisits individualment exigibles per a cada activitat.

El fet de presentar la declaració responsable, faculta els òrgans competents de l’Administració per fer en qualsevol moment les comprovacions necessàries per verificar la conformitat de la declaració responsable.

Article 8. Inici dactivitats

Transcorregut el termini de 5 dies h
àbils des de l’acceptació de la sol·licitud corresponent, sense que els òrgans competents de l’Administració considerin que algun dels actes dels interessats no reuneix els requisits necessaris, el sol·licitant pot iniciar l’activitat sol·licitada, sense perjudici dels controls posteriors o peticions de documentació que poden efectuar aquests òrgans competents, així com sense perjudici de les sancions previstes en cas d’incompliment.

Si una sol·licitud no compleix un dels extrems relacionats en l’article 6, el Comú, dins el termini dels 5 dies hàbils, emplaça el sol·licitant i li notifica que la sol·licitud es tramita pel procediment ordinari posposant-se la decisió de l’autorització. Si l’Administració refusa o negligeix de respondre en el termini de dos mesos d’ençà la data d’entrada de la sol·licitud al Comú, el seu silenci produeix l’efecte de rebuig o de refús.

Article 9. Declaració inexacta o falsa

En el cas que una vegada presentada la declaració de responsabilitat se’n comprovi la inexactitud o la falsedat, l’Administració mitjançant el procediment escaient, promourà l’anul·lació de l’autorització lliurada, amb els impediments consegüents que genera aquest fet per a l’exercici de l’activitat sol·licitada i ordenant-se el tancament immediat del comerç per part del Comú, sense perjudici de les altres sancions que legalment es puguin promoure.

Si la causa de la inexactitud o falsedat és fàcilment esmenable, el comú requereix el declarant a fi que, en un termini màxim de tretze dies hàbils repari el motiu de discordança i adapti les iniciatives adoptades al contingut de l’autorització. Si el sol·licitant no dóna degut compliment al requeriment efectuat, el Comú ordena el tancament immediat del comerç i, als efectes escaients, en tramet notificació al Govern.

La competència comunal per ordenar el tancament immediat del comerç l’exerceix, el cònsol major.

Article 10. Col·laboració de les administracions

La cooperació, coordinació i col·laboració en la tramitació administrativa d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial entre els Comuns i el Govern s’efectua mitjançant el sistema de finestra única «tràmits» o per qualsevol altre mitjà que s’estimi adient a l’objecte d’aquest Reglament.

Article 11. Activitats que es poden acollir al procediment simplificat

Les activitats que es poden acollir al procediment simplificat dobertura i trasllat de comer
ç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial es detallen en l’annex 1 sempre que l’establiment comercial en el qual es desenvolupen aquestes activitats tingui una superfície oberta al públic que no sobrepassi els 200 m2. Les activitats relacionades en aquest annex recullen un seguit d’activitats que, per llur objecte i dimensions, no representen raonablement un risc per a les persones, els béns i el medi ambient.

Els establiments que tenen una superfície oberta al públic superior als 200 m2, així com les activitats que no estiguin incloses en l’annex 1, han de seguir el procediment ordinari consistent en la verificació prèvia de totes les condicions tècniques i administratives per part dels serveis competents de l’Administració, o dels òrgans i empreses, en què aquesta delegui abans d’atorgar l’autorització administrativa corresponent.

Article 12. Tipologia de les sol·licituds

Aquest Reglament desenvolupa un procediment simplificat de tramitació administrativa que es pot aplicar a les següents sol·licituds:

1. Per tal d’iniciar l’exercici de qualsevol de les activitats comercials o industrials relacionades en l’annex 1, es sol·licita mitjançant la sol·licitud d’obertura de comerç.

2. La modificació de la situació i domicili de la seu on es desenvolupa l’activitat comercial o industrial, prèviament autoritzada i registrada, es sol·licita mitjançant la sol·licitud de trasllat de comerç, llevat del cas que la modificació de domicili impliqui un canvi de parròquia. En aquest darrer cas es sol·licita mitjançant la corresponent sol·licitud de baixa i subsegüent obertura de comerç als Comuns que correspongui.

3. La modificació de l’activitat comercial o industrial, prèviament autoritzada, es formula mitjançant la sol·licitud de modificació d’activitats.

4. La modificació de la titularitat de l’autorització i registre de comerç, es formula mitjançant la sol·licitud de canvi de titular, sempre i quan aquesta modificació no afecti al domicili, a l’activitat ni al nom del comerç.

5. La modificació del nom del comerç es formula mitjançant la sol·licitud de canvi de nom comercial.

Disposició transitòria

Les sol·licituds pendents d’autorització que compleixen els requisits establerts i que han iniciat els tràmits d’autorització abans de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, s’hi poden acollir a petició del sol·licitant.

Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, 4 de març del 2010.

RELACIÓ D’ACTIVITATS QUE ES PODEN ACOLLIR AL MODEL SIMPLIFICAT DE TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA D’OBERTURA I TRASLLAT DE COMERÇ, DE MODIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS COMERCIALS I DE CANVI DE TITULAR I DE NOM COMERCIAL

-01.41.00 Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura Treballs de jardineria
Neteja i manteniment de camins, rius i boscos
-22.11.00 Edició de llibres Edició de llibres, fullets i publicacions similars
-22.12.00 Edició de periòdics Edició de diaris i publicacions periòdiques
-22.13.00 Edició de revistes Edició de revistes
-22.14.00 Edició de suports de so enregistrat Edició de discs i altres enregistraments sonors
-22.15.00 Altres activitats d'edició Edició de calendaris, cartells, gravats, fotografies i altres materials impresos
-22.25.00 Altres activitats gràfiques Disseny gràfic
-45.21.70 Altres treballs de construcció Muntatge de construccions prefabricades
-45.22.10 Construcció de cobertes i teulades Construcció de cobertes i teulades
-45.22.20 Treballs d'impermeabilització Impermeabilització d'edificis, balcons, etc.
-45.32.00 Aïllament tèrmic, acústic i antivibratori Instal·lació en edificis o altres obres de construcció d'aïllaments tèrmics, acústics o antivibratoris
-45.33.10 Fontaneria Treballs de lampisteria
-45.34.00 Altres instal·lacions d'edificis i obres Instal·lació en edificis i altres obres de construcció de veles i persianes
-45.41.00 Treballs amb guix, acabats de parets i sostres (arrebossada) Treballs de guixaire
-45.42.10 Instal·lacions de fusteria i matèries plàstiques Treballs de fusteria com ara la instal·lació de portes, portes de garatge, persianes, finestres, etc., en fusta i altres materials no metàl·lics, que no siguin de producció pròpia
-45.42.20 Tancaments metàl·lics; manyeria Treballs de serralleria com ara la instal·lació de portes, portes de garatge, persianes, finestres i altres tancaments metàl·lics, que no siguin de producció pròpia
-45.43.00 Revestiments de terres i parets Col·locació de ceràmica, marbre, granit i altres pedres
Col·locació de parquet i altres fustes
Col·locació de moqueta
-45.44.10 Vidrieria Col·locació de vidres
-45.45.00 Altres treballs d'acabament d'edificis i obres Treballs de paleta
Instal·lació de piscines particulars
-50.10.11 Comerç a l'engròs de vehicles automòbils per a ús particular Venda al major de vehicles automòbils, nous i d'ocasió
-50.10.12 Comerç a l'engròs de camionetes, camions, autobusos i similars Venda al major de camionetes, camions, autobusos i similars, nous i d'ocasió
-50.10.13 Comerç a l'engròs de caravanes Venda al major de caravanes, autocaravanes i remolcs turístics, nous i d'ocasió
-50.10.21 Venda al detall de vehicles automòbils nous Venda al detall de vehicles automòbils nous
-50.10.22 Venda al detall de vehicles automòbils d'ocasió Venda al detall de vehicles automòbils d'ocasió
-50.10.23 Venda al detall de camionetes, camions, autobusos i similars Venda al detall de camionetes, camions, autobusos i similars
-50.10.24 Venda al detall de caravanes Venda al detall de caravanes, autocaravanes i remolcs turístics, nous i d'ocasió
-50.10.25 Venda al detall de vehicles especials: remolcs i semiremolcs Venda al detall de vehicles especials: remolcs i semiremolcs
-50.20.10 Manteniment i reparació de vehicles de motor Reparacions mecàniques de vehicles
Reparacions elèctriques de vehicles
Planxisteria i pintura de vehicles
Rentat de vehicles
Muntatge i reparació de pneumàtics de vehicles
Muntatge de recanvis i accessoris de vehicles
-50.30.10 Comerç a l'engròs de recanvis i accessoris de vehicles de motor Venda al major de recanvis i accessoris de vehicles de motor
-50.30.20 Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor Venda al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor
-50.40.00 Venda, manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors, i dels seus recanvis i accessoris Venda al major i/o al detall, manteniment i reparació de motocicletes i ciclomotors, i dels seus accessoris
-51.12.00 Intermediaris del comerç de combustibles Representant comercial (sense venda) de combustibles
-51.13.00 Intermediaris del comerç de la fusta i materials de construcció Representant comercial (sense venda) de fusta i materials de construcció
-51.14.00 Intermediaris del comerç de maquinària, equips industrials, embarcacions i aeronaus Representant comercial (sense venda) de maquinària, equips industrials, embarcacions i aeronaus
-51.15.00 Intermediaris del comerç de mobles, articles per a la llar i ferreteria Representant comercial (sense venda) de mobles, articles per a la llar i ferreteria
-51.16.00 Intermediaris del comerç de tèxtils, roba, calçat i articles de cuir Representant comercial (sense venda) de tèxtils, roba, calçat i articles de cuir
-51.17.00 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac Representant comercial (sense venda) de productes alimentaris, begudes i tabacs
-51.18.03 Intermediaris del comerç de bicicletes i articles d'esport Representant comercial (sense venda) de bicicletes i articles d'esport
-51.19.01 Intermediaris del comerç sense predomini de productes Representant comercial (sense venda) sense predomini de productes
-51.22.00 Comerç a l'engròs de flors i plantes Venda al major de flors i plantes
-51.35.00 Comerç a l'engròs de productes de tabac Venda al major de tabacs
-51.41.00 Comerç a l'engròs de tèxtils Venda al major de roba de casa, teixits i articles de merceria
-51.42.10 Comerç a l'engròs de roba (incloses les peces de vestir de cuir i la pelleteria) Venda al major d'articles de confecció i de pelleteria i roba de cuir
-51.42.20 Comerç a l'engròs de calçat Venda al major de calçats
-51.42.30 Comerç a l'engròs d'accessoris Venda al major d'accessoris de vestir com ara guants, corbates, elàstics, accessoris de pell
-51.43.00 Comerç a l'engròs d'aparells electrodomèstics, de ràdio i de televisió Venda al major d'electrodomèstics
Venda al major d'aparells electrònics
Venda al major de discs i cassets d'àudio i vídeo
Venda al major d'aparells d'il·luminació d'ús domèstic i material elèctric
-51.44.10 Comerç a l'engròs de porcellana i cristalleria Venda al major de porcellanes, cristalleries i coberteries
-51.44.20 Comerç a l'engròs de papers pintats i articles de neteja Venda al major de productes de neteja i papers pintats
-51.45.00 Comerç a l'engròs de perfumeria i productes de bellesa Venda al major de productes de perfumeria, de bellesa i d'higiene personal
-51.47.10 Comerç a l'engròs d'articles de papereria, llibres i similars Venda al major d'articles de papereria, llibres, material d'escriptori, material escolar, diaris i periòdics
-51.47.20 Comerç a l'engròs de jocs i de joguines Venda al major de jocs i joguines
-51.47.30 Comerç a l'engròs de rellotges, joieria i argenteria Venda al major d'articles de joieria, rellotgeria i argenteria
-51.47.40 Comerç a l'engròs d'articles de marroquineria i viatge i altres articles de cuir Venda al major d'articles de marroquineria i viatge i altres articles de cuir
-51.47.51 Comerç a l'engròs de mobles (llevat de mobles d'oficina) Venda al major de mobles (llevat de mobles d'oficina)
-51.47.52 Comerç a l'engròs de béns d'equipament de casa Venda al major d'articles per a la llar, catifes i altres revestiments per al terra i aparells no elèctrics d'ús domèstic
-51.47.53 Comerç a l'engròs d'articles d'esport, bicicletes i les seves peces de recanvi Venda al major d'articles d'esport, bicicletes i les seves peces de recanvi
-51.47.54 Comerç a l'engròs de productes fotogràfics i òptics Venda al major de productes fotogràfics i òptics
-51.47.55 Comerç a l'engròs d'instruments musicals Venda al major d'instruments de música
-51.52.30 Comerç a l'engròs de metalls preciosos Venda al major d'or i altres metalls preciosos
-51.53.30 Comerç a l'engròs de materials bàsics de construcció Venda al major de sorra, grava, maons, etc.
-51.53.40 Comerç a l'engròs d'altres materials de construcció per a instal·lacions d'edificis Venda al major de sanitaris, vidres, portes, finestres, etc.
-51.54.10 Comerç a l'engròs de ferreteria Venda al major de material de ferreteria
-51.54.20 Comerç a l'engròs de materials de fontaneria i calefacció Venda al major de materials de lampisteria i calefacció
-51.62.00 Comerç a l'engròs de maquinària per a la construcció Venda al major de maquinària per a la construcció: anivelladores, pales mecàniques, excavadores, etc.
-51.64.10 Comerç a l'engròs de material i mobiliari d'oficina Venda al major de maquinària, material i mobiliari d'oficina
-51.64.20 Comerç a l'engròs d'ordinadors i de material informàtic Venda al major d'ordinadors i altre material informàtic
-51.65.10 Comerç a l'engròs de material elèctric i electrònic Venda al major de motors elèctrics, transformadors, components electrònics, etc.
-51.65.20 Comerç a l'engròs de material i equips diversos industrials Venda al major d'instruments de mesura i precisió, maquinària i equips per a la indústria
-51.65.30 Comerç a l'engròs de material i equips diversos per al comerç i els serveis Venda al major de material i equips diversos per al comerç i l'hoteleria
-51.70.00 Altres tipus de comerç a l'engròs Venda al major d'articles no classificats anteriorment
-52.11.10 Venda al detall de productes congelats i gelats Venda al detall de productes alimentaris congelats i gelats
-52.11.40 Supermercats Supermercats
-52.21.00 Comerç al detall de fruites i verdures Venda al detall de fruites i verdures
-52.24.00 Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria Venda al detall de pa, productes de fleca, pastisseria i confiteria
-52.25.00 Comerç al detall de begudes Venda al detall de begudes alcohòliques i/o analcohòliques
-52.26.00 Comerç al detall de productes de tabac Venda al detall de tabacs
-52.27.10 Comerç al detall de productes lactis Venda al detall de productes lactis
-52.27.20 Altres tipus de comerç al detall en establiments especialitzats en alimentació Venda al detall de conserves, farines, sal, pastes, etc.
-52.33.00 Comerç al detall de cosmètics i articles de tocador Venda al detall de productes de perfumeria, de bellesa i d'higiene personal
-52.41.00 Comerç al detall de tèxtils Venda al detall de roba de casa, teixits i articles de merceria
-52.42.10 Venda al detall de peces de vestir per dona, per home i per infants i, els seus accessoris Venda al detall d'articles de confecció i dels seus accessoris
-52.42.20 Venda al detall d'articles de pelleteria Venda al detall d'articles de pelleteria i roba de cuir
-52.42.30 Venda al detall d'articles de llenceria Venda al detall d'articles de llenceria
-52.42.40 Venda al detall d'altres peces de vestir, roba de treball, etc. Venda al detall d'altres peces de vestir, roba de treball, etc.
-52.42.50 Venda al detall d'accessoris de vestir Venda al detall d'accessoris de vestir com ara guants, corbates, elàstics, barrets, paraïgues, etc.
-52.43.10 Comerç al detall de calçat Venda al detall de calçats
-52.43.20 Comerç al detall de marroquineria i articles de viatge de cuir o d'imitació cuir Venda al detall d'articles de marroquineria de cuir o d'imitació cuir
-52.44.00 Comerç al detall de mobles; aparells d'il·luminació i altres articles per a la llar Venda al detall de mobles (llevat de mobles d'oficina)
Venda al detall d'articles d'il·luminació i de decoració per a la llar
Venda al detall de porcellanes, cristalleries i coberteries
Venda al detall de cortines
-52.45.10 Venda al detall d'electrodomèstics Venda al detall d'electrodomèstics
-52.45.20 Venda al detall d'aparells de televisió, de vídeo, de càmeres de vídeo, de material d'alta fidelitat Venda al detall d'aparells electrònics
-52.45.30 Venda al detall de discs, bandes i casets d'àudio i vídeo, verges o enregistrades Venda al detall de discs i cassets d'àudio i vídeo
-52.45.40 Venda al detall d'instruments de música Venda al detall d'instruments de música
-52.45.50 Venda al detall de material elèctric per instal·lacions Venda al detall de material elèctric per instal·lacions
-52.46.10 Comerç al detall de ferreteria Venda al detall de material de ferreteria
-52.46.40 Venda al detall de material i eines de bricolatge Venda al detall de material i eines de bricolatge
-52.46.50 Venda al detall d'equipaments sanitaris Venda al detall de sanitaris
-52.46.60 Venda al detall de materials per a la construcció Venda al detall de materials per a la construcció
-52.47.00 Comerç al detall de llibres, periòdics i papereria Venda al detall d'articles de papereria, llibres, material d'escriptori, material escolar, diaris i periòdics
-52.48.10 Comerç al detall de material i mobiliari d'oficina Venda al detall de material i mobiliari d'oficina
Venda al detall d'ordinadors i altre material informàtic
-52.48.21 Comerç al detall d'articles d'òptica Venda al detall d'ulleres de sol, microscopis i altres instruments òptics
-52.48.22 Comerç al detall d'articles de fotografia Venda al detall de material i/o aparells de fotografia
-52.48.23 Comerç al detall d'articles de precisió Venda al detall d'articles de precisió
-52.48.30 Comerç al detall d'articles de rellotgeria, joieria i argenteria Venda al detall d'articles de joieria, rellotgeria i argenteria
-52.48.41 Venda al detall d'articles d'esport i de lleure Venda al detall d'articles d'esport
Venda al detall d'embarcacions esportives i d'esbargiment
Venda al detall d'articles de pesca
-52.48.43 Venda al detall de jocs i joguines Venda al detall de jocs i joguines
-52.48.50 Comerç al detall d'articles de drogueria, papers pintats i revestiments de terres Venda al detall d'articles de drogueria i papers pintats
Venda al detall de catifes, moquetes i altres revestiments de terres
Venda al detall de productes de neteja
-52.48.61 Comerç al detall de llavors, flors i plantes Floristeries
-52.48.62 Comerç al detall d'animals de companyia Venda al detall d'animals de companyia
Venda al detall d'aliments per a animals domèstics
-52.48.91 Comerç al detall especialitzat de records, flors i plantes artificials, artesania, articles religiosos i bijuteria Venda al detall d'articles per a regal i record
Venda al detall d'articles d'artesania
Venda al detall d'articles religiosos
Venda al detall d'articles de bijuteria
-52.48.92 Comerç al detall especialitzat de segells i monedes, inclosos els de segona mà Venda al detall d'articles de filatèlia i numismàtica
-52.48.93 Galeries d'art comercials Galeries d'art
-52.48.94 Comerç al detall de material de comunicació: telèfons, faxs, etc. Venda al detall de material de comunicació: telèfons, faxs, etc.
-52.48.95 Altres tipus de comerç al detall no inclosos anteriorment Venda al detall d'articles no classificats anteriorment
-52.50.10 Comerç al detall d'objectes de segona mà, en establiments Venda al detall de llibres, mobles, roba i altres articles de segona mà
-52.50.20 Venda al detall d'antiguitats i objectes d'art antics, en establiments Venda al detall d'antiguitats i objectes d'art
-52.71.00 Reparació de calçat i altres articles de cuir Reparació de calçats i altres articles de cuir
-52.74.00 Altres reparacions Realització de còpies de claus
Reparació i adobament d'articles de confecció
Reparació d'instruments òptics i material fotogràfic
Reparació de bicicletes, articles d'acampada i altres articles d'esport
-55.11.10 Hotels i motels amb restaurant Hotels i motels amb restaurant
-55.11.20 Hostals i residències amb restaurant Hostals i residències amb restaurant
-55.11.30 Pensions amb restaurant Pensions amb restaurant
-55.12.10 Hotels i motels sense restaurant Hotels i motels sense restaurant
-55.12.20 Hostals i residències sense restaurant Hostals i residències sense restaurant
-55.12.30 Pensions sense restaurant Pensions sense restaurant
-55.30.10 Restaurants Restaurants
-55.30.20 Self-service Self-service
-55.30.30 Serveis de restauració ràpida Snacks, serveis de restauració ràpida
-55.40.10 Bars Bars
-55.40.20 Salons de te Granges, salons de te
-63.30.20 Agències de viatges Agències de viatges
-66.11.10 Companyies andorranes d'assegurances de vida Companyies andorranes d'assegurances de vida
-66.11.20 Delegacions de companyies d'assegurances de vida Delegacions de companyies d'assegurances de vida
-66.12.10 Companyies andorranes d'assegurances altres que les de vida Companyies andorranes d'assegurances altres que les de vida
-66.12.20 Delegacions de companyies d'assegurances altres que les de vida Delegacions de companyies d'assegurances altres que les de vida
-66.20.10 Activitats d'agents d'assegurances Activitats d'agents d'assegurances
-66.20.20 Activitats de corredors d'assegurances Activitats de corredors d'assegurances
-67.22.00 Altres activitats auxiliars de les assegurances Serveis de peritatges referents a les assegurances
-70.11.10 Promoció immobiliària d'habitatges Promotora immobiliària d'habitatges per compte propi
-70.11.20 Altres tipus de promoció immobiliària Promotora immobiliària d'altres béns immobiliaris per compte propi
-70.12.00 Compravenda de béns immobiliaris per compte propi Compravenda de béns immobles per compte propi
-70.20.10 Lloguer d'habitatges Lloguer d'habitatges per compte propi
-70.20.20 Lloguer d'altres béns immobiliaris Lloguer d'altres béns immobles per compte propi
-70.31.00 Agents de la propietat immobiliària Activitats dels agents i gestors immobiliaris
-70.32.10 Administració d'immobles residencials Administració d'immobles residencials
-70.32.20 Administració d'altres béns immobiliaris Administració d'altres béns immobles
-71.10.00 Lloguer d'automòbils Lloguer d'automòbils (sense xofer)
-71.21.00 Lloguer d'altres mitjans de transport terrestre sense conductor Lloguer de camions, màquines, remolcs, motocicletes, caravanes i autocaraves (sense xofer)
Lloguer de contenidors
-71.22.00 Lloguer de mitjans de navegació Lloguer de vaixells
-71.32.00 Lloguer de maquinària i equips per a construcció i enginyeria civil Lloguer de maquinària i equips per a construcció i enginyeria civil (sense operari)
Lloguer de bastides i plataformes de treballs (sense el seu muntatge i desmuntatge)
-71.33.10 Lloguer d'equips informàtics Lloguer d'ordinadors i altres equips informàtics
Ciberlocal
-71.34.00 Lloguer d'altres tipus de maquinària i equips Lloguer de màquines recreatives
Lloguer de màquines distribuïdores automàtiques
Lloguer de màquines eina
Lloguer d'aparells de mesurament i control
Lloguer de motors i turbines
-71.41.10 Lloguer d'esquís, planxes de surf, etc. Lloguer de material d'esquí
-71.41.20 Lloguer d'equips i material esportiu (llevat d'esquís, planxes de surf, etc.) Lloguer de bicicletes i altres articles d'esport
-71.41.30 Lloguer d'equips recreatius i de lleure Lloguer de vaixells d'esbargiment, material per acampar, etc.
-71.42.00 Lloguer d'altres efectes personals Videoclubs
Lloguer de mobles, electrodomèstics, objectes decoratius, joies, llibres, instruments musicals, etc.
-72.10.00 Assessorament en configuració informàtica Assessorament sobre classes i configuracions d'aparells informàtics
Assessorament de programes i aplicacions informàtiques
-72.20.00 Consulta d'aplicacions informàtiques i subministrament de programes informàtics Creació de programes informàtics fets a mida
Anàlisi i manteniment de programes informàtics
-72.40.00 Activitats relacionades amb bases de dades Creació de bases de dades
Creació de pàgines web
-72.50.00 Manteniment i reparació de màquines d'oficina, comptabilitat i equips informàtics Manteniment i reparació de màquines d'oficina, comptabilitat i equips informàtics
-74.11.10 Consulta, assessorament i pràctica legal del dret Consulta, assessorament i pràctica legal del dret
-74.12.00 Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal Realització d'auditories, revisió de comptes financers
-74.13.00 Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública Realització d'estudis de mercat i anàlisis en matèria econòmica
-74.14.10 Activitats d'assessorament en direcció i gestió empresarial Gestories administratives
Realització de treballs de comptabilitat
-74.14.20 Altres serveis de gestió Gestió delegada de projectes
-74.15.01 Gestió d'empreses Gestió d'empreses
-74.15.02 Gestió d'hotels Gestió d'hotels
-74.20.10 Serveis tècnics d'arquitectura Treballs dels arquitectes i dels arquitectes tècnics
-74.20.20 Serveis tècnics d'enginyeria Treballs d'enginyeria
-74.20.30 Altres serveis tècnics Treballs de topografia
Treballs geològics i de prospecció
Treballs hidrogràfics
Treballs de cartografia
-74.40.10 Agències i consultors de publicitat Agències de publicitat
-74.40.20 Gestió de suports publicitaris Col·locació de publicitat exterior en cartells
Venda i obtenció de temps i espais publicitaris
-74.50.20 Agències de col·locació Col·locació de personal
-74.50.30 Agències de subministrament de personal Provisió , amb caràcter temporal principalment, de personal ja contractat i retribuït per la pròpia agència
-74.70.00 Activitats industrials de neteja Empreses de neteja
-74.81.20 Estudis fotogràfics i altres activitats de fotografia Realització de fotografies i reportatges fotogràfics
Explotació de màquines fotogràfiques accionades amb monedes
-74.82.00 Activitats d'envasament i empaquetatge per compte d'altri Embalatge de paquets i embolicament de regals
-74.83.10 Activitats de secretaria i reprografia Activitats de secretaria i reprografia
Servei de fotocòpies per compte d'altri
-74.83.20 Activitats de traducció Serveis de traducció i d'interpretació
-74.83.30 Activitats afins a la distribució publicitària Confecció de sobres
-74.84.10 Disseny no industrial i decoració d'interiors Treballs de decoració d'interiors
Disseny de teles, articles de confecció, calçats, joies, mobles i altres articles de decoració d'interior
-74.84.20 Organització de fires, exhibicions i congressos Organització de fires, exhibicions i congressos
Organització de festes
-74.84.30 Altres activitats empresarials Serveis de peritatges i taxacions (llevat els dels immobles i de les assegurances)
Serveis dels agents personals d'artistes, esportistes, etc.
-85.20.00 Activitats veterinàries Activitats veterinàries
-90.00.30 Altres activitats de sanejament públic Treta de neu
-92.11.10 Producció de pel·lícules Producció de pel·lícules
Realització de reportatges de vídeo
-92.31.30 Altres activitats relacionades amb l'espectacle Drets de compra d'obres artístiques, literàries i musicals
-92.40.00 Activitats d'agències de notícies Activitats d'agències de notícies que proporcionen articles i fotografies als mitjans de comunicació
Activitats dels periodistes
-92.62.20 Altres activitats relacionades amb l'esport Organització d'espectacles esportius
Producció d'espectacles esportius
Activitats realitzades pels entrenadors, instructors, etc.
-93.01.00 Rentatge, neteja i tenyiment de peces tèxtils i de pell Tintoreries i bugaderies
Planxat de roba
-93.02.10 Perruqueria i barberia Perruqueries i barberies
-93.02.20 Salons de bellesa Salons de bellesa que realitzen depilacions, manicures, pedicures, massatges i neteges facials i maquillatges
-93.03.00 Pompes fúnebres i activitats que s'hi relacionen Funeràries
-93.04.10 Altres activitats de manteniment físic corporal Realització de massatges corporals (sense finalitat terapèutica)
-93.05.00 Altres activitats de serveis personals Perruqueries per a animals de companyia
Activitats de les agències matrimonials
Servei d'acompanyants
Activitats genealògiques i grafològiques
Activitats dels astròlegs i vidents