Modificació del Reglament del sistema d’avaluació de l’acompliment

Decret del 26-11-2009 de modificació del Reglament del sistema d’avaluació de l’acompliment

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, Capítol II, secció primera, article 5.1,


Vista l’Ordinació de la funció pública comunal, de data 11 de desembre del 2002,


Atesa la necessitat d’actualitzar i adaptar el Reglament dels sistema d’avaluació de l’acompliment, de data 15 d’octubre del 2003, amb les seves posteriors modificacions,


El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 26 de novembre del 2009, ha aprovat el següent,

DECRET DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SISTEMA D’AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT
Article 1

Objecte


L’objecte del present Reglament és articular les bases sobre les quals es confeccionarà el sistema d’avaluació de l’acompliment al Comú d’Escaldes-Engordany, especificant-ne els principis, procés i paràmetres essencials.

Article 2

Àmbit d’aplicació


Els articles que componen aquest Reglament s’apliquen a tots els funcionaris i agents de l’administració de caràcter indefinit en servei actiu del Comú. Per tant, no s’aplica:

 Als llocs de treball en règim de relació especial.

 Al personal eventual

 Als funcionaris en període de prova

 Als llocs de treball de Secretari General i Interventor.

 A aquells funcionaris que hagin estat més de 120 dies de baixa mèdica al llarg de l’any (a excepció de les baixes de maternitat).


Article 3

Presentació del Sistema d’avaluació


El sistema d’avaluació de l’acompliment és una eina en la gestió de personal que, com a funció principal, ha de contribuir a la qualitat del servei, compensant el grau d’aportació de cada empleat a l’assoliment dels objectius qualitatius i/o quantitatius definits pel seu lloc de treball. Existeixen, però, altres funcions molt importants que ha de complir com:

 Millorar l’equitat interna

 Contribuir al desenvolupament professional del personal

 Contribuir a millorar la comunicació interna

 Contribuir a millorar el sistema de selecció

 Servir de base per a la planificació d’accions formatives
El sistema d’avaluació defineix:

 El procés d’avaluació (responsabilitat d’avaluació i de validació, periodicitat)

 Els criteris o factors d’avaluació

 L’aplicació del resultat de les avaluacions a la política retributiva

Article 4

Comissió d’avaluació. Composició i procediment d’avaluació.

La Comissió d’avaluació estarà formada per la Comissió consultiva a la que fa referència l’article 9 de l’Ordinació de la funció pública, més dos representants dels càrrecs més alts dels diferents departaments.


L’avaluació serà realitzada pel càrrec més alt de cada departament amb la col·laboració dels responsables d’equip, quan sigui necessària. S’avaluen les competències especificades per cada lloc de treball en una franja de 1 a 5, podent aplicar intervals de ½ punt. L’avaluador certifica els resultats i els presenta a la comissió d’avaluació.


La comissió d’avaluació emetrà un informe, no vinculant, que sotmetrà a la Junta de Govern, motivant les seves recomanacions. Per a la seva preparació, la comissió d’avaluació podrà sol·licitar tota la informació que consideri procedent.


Correspon a la Junta de Govern, a partir de l’informe rebut, la validació i aprovació definitiva dels resultats, sobre els quals, si ho considera convenient, podrà demanar la repetició o revisió de qualsevol avaluació.


Una vegada aprovats els resultats, correspon a cada avaluador la comunicació dels mateixos a cada empleat, mitjançant entrevista personal.


Les funcions de la comissió d’avaluació, respecte al sistema d’avaluació de l’acompliment, son les següents:

 Vetllar per la correcta aplicació del sistema d’avaluació de l’acompliment en quan a objectivitat, equitat, coherència i homogeneïtat de criteris.

 Traslladar les seves propostes a la Junta de Govern.

 Adaptar el sistema als eventuals canvis en la naturalesa dels llocs de treball a conseqüència de canvis tecnològics, organitzatius o altres.

 Resoldre les eventuals disconformitats dels empleats, mitjançant el Cap de Recursos Humans.


Article 5

Periodicitat

L’avaluació s’efectuarà cada dos anys.

Article 6

Aplicació del sistema d’avaluació de l’acompliment a la política retributiva

6.1 Conversió de l’avaluació en punts


Tota promoció dins el nivell corresponent al lloc de treball, ha de ser conseqüència d’un resultat d’avaluació de l’acompliment.


Per a cada empleat s’establirà un registre amb el còmput de l’acumulació de punts de valoració que obtingui cada any, segons el següent quadre:

Valoració(mitjana de les puntuacions a les competències)QualificacióPunts acumulats(per canviar de posició)
4,51 – 5,00Excel·lent4
4,01 – 4,50Notable2
3,50 – 4Correcte1
2,75 – 3,49A millorar0
0 – 2,74Insuficient-1

 

6.2. Canvis de posició


L’acumulació de punts, permetrà el canvi a una posició o esglaó superior dins del nivell salarial corresponent, segons el quadre adjunt:

 

Posició retributiva

Nivell C3

Nivell C2

Nivell C1

Nivell B2

Nivell B1

Nivell A2

Nivell A1

100

6

7

8

9

10

12

14

95

4

5

6

6

7

9

10

90

3

4

4

4

5

6

7

86

2

2

2

2

3

3

3

82

0

0

0

0

0

0

0


Els increments percentuals sobre el salari es calculen sense tenir en compte els paràmetre "complement d’antiguitat", "complement de responsabilitat addicional" i "complement específic".

6.3. Entrada al sistema. Adaptació de l’actual estructura a la futura.

Per adaptar l’actual estructura retributiva a la futura, es parteix de la consideració que cada funcionari té en el seu còmput de punts personals, els que li correspondrien per la seva posició retributiva actual a la taula salarial establerta a l’Annex 1 de l’Ordinació de la funció pública.


Els funcionaris que ja hagin assolit una posició igual o superior a 100 punts veuran desglossat el seu complement de millora de la següent manera:


 Fins a la posició 100: cobraran l’import corresponent com a complement de millora.

 A partir de la posició 100: cobraran l’import que sobrepassi la posició 100 com a complement d’absorció quedant aquest complement exempt de ser incrementat amb l’IPC.

6.4. Tractament de posicions fora banda.

Les persones amb una posició igual o superior a 100 punts gaudiran d’una prima d’avaluació no consolidable en funció del grau d’acompliment, que es gratificarà una sola vegada a l’any:


Excel·lent: 50 % del salari mensual

Notable:?25 % del salari mensual

Als efectes de determinar el valor de la prima d’avaluació no consolidable, el salari mensual inclou: la base retributiva, més el complement de lloc.


6.5 Primes variables

Les persones amb una puntuació de notable o excel·lent, i que aquesta qualificació no els permet obtenir el nombre de punts suficients per a aconseguir el canvi de categoria consolidat d’acord amb el que queda establert en el punt 6.2, Canvis de posició, gaudiran d’una prima no consolidable calculada de la següent manera:


Excel·lent: 50 % del salari mensual

Notable:?25 % del salari mensual
Als efectes de determinar el valor de la prima d’avaluació no consolidable, el salari mensual inclou: la base retributiva, més el complement de lloc.


Disposició addicional única.

Manual del sistema d’avaluació

 

El manual d’avaluació de l’acompliment establirà els factors que es tindran en compte per avaluar els ocupants dels diferents llocs de treball i, d’altra les competències i objectius en aquells llocs de treball en que sigui possible.


Així doncs, el Manual del Sistema d’avaluació, entenent-lo des d’un punt de vista dinàmic i per tant susceptible de modificacions anuals d’acord amb els canvis organitzatius i amb la millora dels sistema, inclourà els següents paràmetres:

 

 Diccionari de competències. Competències per famílies de llocs. Puntuació de les competències.

 Conversió de l’avaluació en punts.

 Taula d’entrada al sistema, establint els punts a partir dels quals cada persona s’incorpora al nou sistema i una vegada implantant el mateix.

 Documentació que genera el sistema: impresos d’avaluació i registres d’avaluació estàndards.

 Exemples d’aplicació

Disposició derogatòria

 

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al present Reglament.


Disposició final

 

El present Reglament entrarà en vigor el mateix de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes - Engordany, 26 de novembre del 2009.Vist i plau P.o. del Comú