Ordinació places d'aparcaments edificis


Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, Capítol II, secció primera, article 5.1,

Vistes, la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, de data 29 de desembre del 2000, i les seves successives modificacions.

Vist el Reglament de construcció publicat al BOPA núm. 30, any 21, de data 22 d’abril del 2009, en els seus articles núm. 29 apartat 2, Nombre mínim de places d’aparcament en els edificis i núm. 30, Exigència d’aparcament per ampliacions i canvi d’ús en edificis existents,

Vistes les Normes Urbanístiques del POUPEE,  en els seus articles 111, Causes d’exempció de les previsions d’aparcament en edifici propi, i 289 apartat 2, Obres d’ampliació,
 
El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 30 de juliol del 2009, ha aprovat la següent,

ORDINACIÓ URBANÍSTICA DE REGULACIÓ DE LES CONDICIONS ALTERNATIVES A L’EXIGÈNCIA D’APARCAMENT I CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES APORTACIONS I COMPENSACIONS ECONÒMIQUES


Article 1
Motius que impossibiliten la ubicació de places d’aparcament addicionals obligatòries dins del mateix solar

En sol urbà consolidat i especialment en casc antic, la configuració dels edificis ja existents i la mida molt reduïda de les parcel·les de terreny poden implicar que l’ampliació o el canvi d’ús d’un edifici no permetin satisfer a l’exigència de places d’aparcament addicionals segons les disposicions de l’article 30.1. del Reglament de Construcció.


En la mateixa zona de sòl urbà consolidat, i per les mateixes raons, la construcció d’un edifici de nova planta pot igualment implicar la impossibilitat de satisfer a l’exigència de places d’aparcament segons les disposicions i característiques fixades a l’article 29.2. del Reglament de Construcció.

En ambdós casos, la llicència tan sols pot ser autoritzada si se satisfà l’exigència de places d’aparcaments, mitjançant el recurs a una de les solucions alternatives desenvolupades en aquesta Ordinació o a una combinació entre les mateixes.


Article 2
Ubicació de les places d’aparcament addicionals obligatòries en altres solars pròxims.

Quan l’exigència d’aparcament per ampliacions i canvi d’ús en edificis existents o per construcció d’edifici de nova planta en sòl urbà consolidat se satisfà mitjançant l’aportació de places d’aparcament d’altres solars pròxims en un radi de 400 metres, aquestes places han de ser afectades únicament i exclusiva al destí assenyalat, d’acord amb la quantia i les característiques que estableix el POUPEE.

La sol·licitud de llicència d’obra major ha d’anar acompanyada:

-    del títol de propietat de les referides places d’aparcament
-    del document de compromís irrevocable d’afectar aquestes places d’aparcament, de manera permanent, al destí assenyalat.

L’afectació de les places al destí assenyalat pren efecte el mateix dia en què es lliura la llicència d’obra major.

L’eficàcia de la llicència d’obra major queda condicionada en tots els cassos a l’afectació irrevocable de les referides places d’aparcament, de manera permanent, al destí assenyalat a la sol·licitud de la referida llicència.  

Article 3
Aportació econòmica

Quan l’exigència d’aparcament per ampliacions i canvi d’ús en edificis existents o per construcció d’edificis de nova planta en sòl urbà consolidat se satisfà mitjançant aportació econòmica, aquesta ha de correspondre al nombre de places addicionals necessàries per a l’obtenció de la llicència, d’acord amb el POUPEE.

La sol·licitud de la llicència d’obra major ha d’anar acompanyada del document de compromís irrevocable de procedir a l’aportació econòmica corresponent, com més tard, el  dia en què es presenti la sol·licitud d’obtenció de la llicència d’ús de l’edificació, prevista a l’article núm. 116 del Reglament de construcció.
L’eficàcia de la llicència d’obra major així com l’obtenció de la llicència d’ús de l’edificació queden condicionades en tots els cassos al pagament de l’aportació econòmica referida anteriorment.
La valoració de l’aportació econòmica s’efectuarà segons les normes del barem relatiu al cost de creació de places d’aparcament en nous aparcaments públics tancats i coberts, que el Comú tingui en vigor en el moment del lliurament de la llicència.


Article 4.-
Contribució econòmica compensatòria

Quan l’exigència d’aparcament per ampliacions i canvi d’ús en edificis existents o per construcció d’edificis de nova planta en sòl urbà consolidat se satisfà mitjançant contribució econòmica compensatòria, de conformitat amb les previsions d’un Pla especial destinat a pal·liar els dèficits d’aparcament de la Parròquia, aquesta contribució ha de correspondre al nombre de places addicionals necessàries per a l’obtenció de la llicència, d’acord amb el POUPEE.

La sol·licitud d’obra major ha d’anar acompanyada del document de compromís irrevocable de procedir a la contribució econòmica compensatòria, el mateix dia en què es lliura la referida llicència.

L’eficàcia de la llicència d’obra major queda condicionada en tots els cassos al pagament de la contribució econòmica compensatòria referida anteriorment.

La valoració de la contribució econòmica compensatòria s’efectuarà segons les normes del barem relatiu al cost de creació de places d’aparcament en nous aparcaments públics tancats i coberts, que el Comú tingui en vigor en el moment del lliurament de la llicència.


Article 5
Fórmules mixtes

Si el solar objecte de la sol·licitud de llicència permet ubicar-hi una part de les places d’aparcament addicionals, aquestes s’han de materialitzar obligatòriament en aquest mateix solar.

Les places restants fins a cobrir el nombre de places d’aparcament addicionals obligatòries poden ser satisfetes mitjançant el recurs a una o més de les altres fórmules previstes en aquesta  Ordinació.


Disposició final.-

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 30 de juliol del 2009