1 / 1

Modificació de les unitats d’actuació UA-SUC-1.9 i UA-SUble-28 del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany

Decret del 29-4-2024 de modificació de les unitats d’actuació UA-SUC-1.9 i UA-SUble-28 del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany

(IX modificació)

 

Exposició de motius:

Vist el Decret de data 25 de juny del 2018, d’aprovació de la primera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (en el successiu el POUPEE);

Vist l’Edicte del 8-6-2023 pel que es fa públic el projecte del Pla Especial de la unitat d’actuació urbanística UA-SUble-28, camí de les Molleres;

Vistes les al·legacions i observacions presentades, durant el termini d’exposició del projecte del Pla Especial de la UA-SUble-28;

Vistos els articles 105 i 106 del text refós de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (en el successiu la LGOTU);

Vist que en data 26 de gener del 2023, el Consell de Comú va acordar estimar la modificació del POUPEE, i trametre-la al Govern per a la seva aprovació prèvia en els termes de l’article 106 de la LGOTU;

Vist l’informe favorable de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, de data 5 de març del 2024 sobre la modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la parròquia d’Escaldes-Engordany (IX modificació);

Vistos els articles 105 i 106 de la LGOTU;

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 29 d’abril del 2024, ha aprovat el Decret de modificació de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany (IX modificació), amb el contingut següent:

Modificació única

a) Justificació

Vista la necessitat d’ajustar el límit de la unitat d’actuació UA-SUble-28 als límits de la propietat de la parcel·la 7P00533 als efectes d’incorporar la totalitat d’uns terrenys privats situats a l’extrem nord, qualificats com a viabilitat pública;

b) Modificació

Es modifica l’ajustament del límit de la unitat d’actuació UA-SUble-28 i de la parcel·la 7P00533 del cadastre comunal, als efectes d’incorporar la totalitat d’uns terrenys privats situats a l’extrem nord, qualificats com a viabilitat pública, que actualment es troba a la Unitat d’Actuació UA-SUC-1.4, tal com queda reflectit en el plànol de l’annex 1.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general i efectes.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 29 d’abril del 2024.