1 / 1

Es delega la signatura de certificats diversos a una funcionària del Comú d’Escaldes-Engordany

Decret del 29-4-2024 pel que es delega la signatura de certificats diversos a una funcionària del Comú d’Escaldes-Engordany

 

Atesa la voluntat d’agilitzar els tràmits administratius i prestar un millor servei als ciutadans que s’adrecen a les oficines comunals;

Vista la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració, i particularment els seus articles 34 i 35;

Vista l’Ordinació d’organització i funcionament dels Comuns, i particularment el seu article 9;

El Comú d’Escaldes-Engordany, conforme a l’acord adoptat en la sessió de Consell de Comú de data 29 d’abril del 2024;

DECRETA:

 

Delegar a la senyora Ainoa Angrill Moreno, funcionària del Comú d’Escaldes-Engordany, la signatura de la documentació següent:

Certificats de residència.

Certificats d’altes i baixes del cens de població.

Certificats de fe de vida.

Certificats de convivència.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 29 d’abril del 2024.