1 / 1

Acord provisional de modificació les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial d’Escaldes-Engordany. (X modificació)

Decret del 9-1-2024, d’acord provisional de modificació les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial d’Escaldes-Engordany. (X modificació)

Vist el Decret de data 25 de juny del 2018, d’aprovació de la primera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (en el successiu el POUPEE);

Vistos els articles 90 i següents del text refós de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (en el successiu la LGOTU);

Vist el que s’estableix en la Llei 32/2022, de 14 de setembre, per a la Promoció de la Sostenibilitat del Desenvolupament Urbanístic i del Turisme referent al creixement urbanístic d’Andorra, que ha de ser equilibrat i sostenible amb el territori els propis recursos naturals, les infraestructures que han de ser necessàries per garantir el nivell de qualitat de vida dels ciutadans. I essent indispensable assegurar el creixement sostenible de l’activitat urbanística. 

Vista la necessitat d’analitzar i promoure un procés d’estudi adient per assolir un urbanisme equilibrat i sostenible.

Vista la Disposició addicional quarta de la LGTU, introduïda per la Llei 32/2022, del 14 de setembre, per a la Promoció de la Sostenibilitat del Desenvolupament Urbanístic i del Turisme, la qual estableix que els Comuns han d’elaborar un estudi de capacitat de càrrega màxima de les seves respectives parròquies.

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 9 de gener de 2024, acorda:

1. Publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el següent acord provisional de modificació de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany, amb les justificacions que el sustenten.

 

2. Suspendre l’atorgament de llicències fins l’aprovació definitiva de la modificació de les normes urbanístiques objecte del present Acord.

 

3. Proposar la modificació del POUPE d’Escaldes-Engordany, per tal d’introduir la següent disposició addicional:

 

“Resten suspeses la tramitació i l’atorgament de plans parcials, de projectes de parcel·lació, de projectes d’urbanització i de projectes d’edificació de nova planta mentre no s’aprovin de forma definitiva, i es procedeixi a la seva publicació, els estudis de càrrega a què es refereix la Llei 32/2022, per a la Promoció de la Sostenibilitat del Desenvolupament Urbanístic i del Turisme referent al creixement urbanístic d’Andorra, i en el marc de la normativa vigent. Resten excloses de la present suspensió, les llicències en curs i les que hagin obtingut drets urbanístics abans de l’entrada en vigor de la present Disposició Addicional”.

 

4. Procedir a l’exposició pública de la modificació de les normes urbanístiques per un termini de 60 dies hàbils, en el que es podran presentar les al·legacions que es considerin oportunes per part dels interessats. 

 

5. Publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el present decret.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 9 de gener de 2024.