1 / 1

Modificació de les unitats d’actuació UA-SUC-1.9 i UA-SUble-28 del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany

Decret del 30-11-2023, d’acord provisional de modificació de les unitats d’actuació UA-SUC-1.9 i UA-SUble-28 del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany

(IX modificació)

 

Exposició de motius:

Vist el Decret de data 25 de juny del 2018, d’aprovació de la primera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (en el successiu el POUPEE);

Vist l’Edicte del 8-6-2023 pel que es fa públic el projecte del Pla Especial de la unitat d’actuació urbanística UA-SUble-28, camí de les Molleres;

Vistes les al·legacions i observacions presentades, durant el termini d’exposició del projecte del Pla Especial de la UA-SUble-28;

Vistos els articles 105 i 106 del text refós de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (en el successiu la LGOTU);

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 26 de gener de 2023, acorda:

1. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació del POUPEE, i trametre-la al Govern per a la seva aprovació prèvia en els termes de l’article 106 de la LGOTU.

2. Publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el present decret.

Modificació única

a) Justificació

Vista la necessitat d’ajustar el límit de la unitat d’actuació UA-SUble-28 als límits de la propietat de la parcel·la 7P00533 als efectes d’incorporar la totalitat d’uns terrenys privats situats a l’extrem nord, qualificats com a viabilitat pública;

b) Proposta de modificació

Es modifica l’ajustament del límit de la unitat d’actuació UA-SUble-28 i de la parcel·la 7P00533 del cadastre comunal, als efectes d’incorporar la totalitat d’uns terrenys privats situats a l’extrem nord, qualificats com a viabilitat pública, que actualment es troba a la Unitat d’Actuació UA-SUC-1.4, tal com queda reflectit en el plànol de l’annex 1.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general i efectes.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 30 de novembre de 2023.

Annex