Crèdit extraordinari per a la contractació del projecte d’implantació d’una plataforma integral de gestió de tramitació electrònica

Ordinació del 19-10-2023 de crèdit extraordinari per a la contractació del projecte d’implantació d’una plataforma integral de gestió de tramitació electrònica.

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals;

Vista la voluntat del Comú d’implementar un sistema d’administració electrònica efectiu, transparent, digital, accessible i sostenible donant compliment al capítol desè de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l’Administració i promovent el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides pel que fa a la innovació, institucions sòlides, la reducció de l’impacte de petjada ecològica de l’administració, entre altres;

Vista l’anàlisi realitzada per la Comissió d’administració electrònica del Comú i pel Departament d’Innovació Tecnològica de les opcions en funcionament en la resta d’administracions públiques;

Vist que la proposta de la Comissió de Treball d’Administració Electrònica i el Departament d’Innovació Tecnològica destaca que la plataforma integral de gestió de tramitació electrònica de TSystems permet una integració entre els sistemes existents de gestió pública i un servei a la ciutadania eficient i adaptable a les seves necessitats;

Vista la proposta econòmica del projecte de TSystems per un import de 328.960 euros que inclou les llicències i els serveis d’implantació de la plataforma integral de gestió de tramitació electrònica, predissenyat de contractació i integració de Vortal, gestió d’arxius i gestor documental;

Vist que al pressupost vigent les partides existents al Departament d’Informàtica no s’avenen a l’abast de la contractació;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 79 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 19 d’octubre de 2023, aprova la següent Ordinació de crèdit extraordinari per a la contractació del projecte d’implantació d’una plataforma integral de gestió de tramitació electrònica:

 

Article primer

Per fer front a la contractació del projecte d’implantació d’una plataforma integral de gestió de tramitació electrònica, s'aprova un crèdit extraordinari, per un import de 328.960,00 €, destinat a la següent partida pressupostària:

801-491000-64070

Administració electrònica -societat de la informació

    328.960,00 €

 

total crèdit extraordinari

    328.960,00 €

Article segon

Aquest es finançarà la minoració de les següents partides de pressupost de capítol 6 que disposen de crèdit un cop adjudicat els treballs o que pel ritme d’execució del projecte mencionat no es poden executar durant el 2023:

801-4501001-64050

aplicacions informàtiques - via pública

      90.000,00 €

801-4501001-60610

equipaments processos d'informació - via pública

      45.000,00 €

801-9203000-64050

aplicacions informàtiques - serveis informàtics

      50.000,00 €

801-9203000-60610

equipaments processos d'informació - serveis informàtics

      29.000,00 €

501-1520000-60200

noves construccions - habitatge

    114.960,00 €

 

 minoració de crèdits

    328.960,00 €

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 19 d’octubre de 2023.