Suplement de crèdit per fer front als tributs de la compra de la parcel·la de terreny ubicada al carrer de l’Obac núm. 2, amb número de referència cadastral 7U05151

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals;

Vist el compromís del Comú aprovat en Consell de Comú de data 1 de desembre de 2022 de procedir a la compra de la unitat cadastral 7U05151, parcel·la de terreny ubicada al carrer de l’Obac núm. 2, d’Escaldes-Engordany per considerar-ho un emplaçament estratègic per a la millora d’infraestructures d’ús públic;

Vist el que disposen els articles 3.1 i 6 de la Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública respecte a la tipologia de contractes privats;

Vistes les obligacions tributàries que se’n deriven en el moment d’escripturar públicament la compra-venda mencionada;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 80 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 28 de setembre de 2023, aprova la següent Ordinació, de suplement de crèdit per fer front als tributs de la compra de la parcel·la de terreny ubicada al carrer de l’Obac núm. 2, d’Escaldes-Engordany, amb número de referència cadastral 7U05151:

Article primer

Per fer front als tributs de la compra de la unitat immobiliària cadastral 7U05151, parcel·la ubicada al carrer de l’Obac núm. 2, d’Escaldes-Engordany, s'aprova un suplement de crèdit, per un import de 13.207,50 €, destinat a la següent partida pressupostària:

501-4591000-60000

“Adquisició de terrenys
per infraestructures d’ús públic”

               13.207,50 €

 

total suplement de crèdit

               13.207,50 €

 

 

Article segon

Aquest crèdit extraordinari es finançarà amb minoració de les següents partides de pressupost per import de (-13.207,50 €).

 

Detall de partides minorades:

201-9201000-60510

Equipaments d'oficina Administració comunal

   7.376,79 €

501-9201022-60500

Mobiliari Llar de Jubilats

   2.830,71 €

401-4501001-60400

Vehicles via pública

   3.000,00 €

 

 Total minoració de crèdit

  13.207,50 €

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa comuna, 28 de setembre de 2023.