Crèdit extraordinari per la compra de la parcel·la de terreny Prat i Borda del Sabater ubicada a la carretera de la Plana - Pont Sassanat, amb número de referència cadastral 7U02479

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals;

Vista la voluntat del Comú d’Escaldes-Engordany i del Govern d’Andorra per procedir a la compra de manera conjunta de la unitat cadastral 7U02479, parcel·la Prat i Borda del Sabater situada entre la carretera de la Plana i el Pont Sassanat, d’Escaldes-Engordany per considerar-se un emplaçament estratègic per a la preservació de l’entrada de la Vall del Madriu;

Vist que la justificació de la mencionada proposta de compra es realitza en el marc de la consolidació del projecte de preservació de La Vall del Madriu-Perafita-Claror com a Patrimoni Mundial de la UNESCO;

Vist que es justifica la incorporació del mencionat bé al patrimoni comunal per a garantir que l’accés a la Vall del Madriu depengui de la gestió pública comunal i consolidi el seu valor universal excepcional de Patrimoni Mundial de la UNESCO;

Vist que al pressupost vigent no hi ha cap partida assignada a tal efecte;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 79 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 28 de setembre de 2023, aprova la següent Ordinació, de crèdit extraordinari per compra de manera conjunta de la unitat cadastral 7U02479, parcel·la Prat i Borda del Sabater situada entre la carretera de la Plana i el Pont Sassanat, d’Escaldes-Engordany:

Article primer

Per fer front a la compra de la unitat immobiliària cadastral 7U02479, parcel·la situada entre la carretera de la Plana i el Pont Sassanat, d’Escaldes-Engordany, s'aprova un crèdit extraordinari, per un import de 412.500,00 €, destinat a les següents partides pressupostàries de nova creació:

501-4140000-60000

“Adquisició de terrenys

per desenvolupament/preservació rural””

             412.500,00 €

 

total crèdit extraordinari

              412.500,00 €

Article segon

Aquest es finançarà amb minoració de les següents partides de pressupost per import de (-130.000 €) i la incorporació de romanents de tresoreria per un import de 282.500,00 €.

Detall de les partides minorades:

402-3210002-61200

Millora d'edificis escola bressol 2

     19.000,00 €

402-3210002-61300

Millora d'instal·lacions escola bressol 2

     44.000,00 €

402-3320001-61300

Millora d'instal·lacions arxiu històric

       8.000,00 €

402-3330000-61200

Millora d'edificis Museu CAEE

     24.000,00 €

501-9201022-60500

Mobiliari Llar de jubilats

       5.000,00 €

501-9330001-61200

Millora aparcament Caldea (magatzem)

     15.000,00 €

503-4501000-60893

Senyalitzacions del departament de Cadastre

     15.000,00 €

 

 minoració de crèdits

   130.000,00 €

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 28 de setembre de 2023.