Modificació del reglament del 28-12-2022 de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany.

Vist el Reglament de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 28 de desembre de 2022,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 28 de setembre de 2023 ha aprovat el següent Reglament de modificació del Reglament de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany, que s’articula com segueix:

Article primer

Es modifica l’apartat 1.d) de l’article 6, permisos administratius retribuïts, que queda redactat com segueix:

Dos dies naturals, dins dels set dies naturals següents al fet causant, en cas que el cònjuge o la parella legal o de fet equivalent, un familiar fins al segon grau de consanguinitat o un familiar a càrrec, es trobi o hagi estat ingressat amb pernoctació en un centre mèdic per una intervenció quirúrgica o per una malaltia greu. En cas que la malaltia greu o la intervenció quirúrgica sigui d’un fill a càrrec o un infant o adolescent acollit menor de divuit anys, el permís és de quatre dies naturals.

Es modifica l’apartat 1.h) de l’article 6, permisos administratius retribuïts, que queda redactat com segueix:

El temps necessari, que no pot excedir les trenta (30) hores anyals, pels assumptes personals següents:

- Indisposició o visita mèdica pròpia, del cònjuge o parella legal o de fet equivalent, d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat, d’un familiar a càrrec o d’un menor acollit.

- Cirurgia ambulatòria menor o exploracions complementàries pròpies, del cònjuge o parella legal o de fet equivalent, d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat, d’un familiar a càrrec o d’un menor acollit.

- Sessions de fisioteràpia, consultes de medicina alternativa, logopedes, psicòlegs, consultes d’advocats, notaris, veterinaris, reunions escolars i funerals.

- Participació, en representació oficial d’Andorra, en un esdeveniment cultural, esportiu o social, a petició d’una entitat cultural, esportiva o social. En la sol·licitud prèvia, adreçada al Departament de Recursos Humans, la persona interessada ha d’adjuntar el certificat que acrediti la data, el lloc i la seva participació, en l’esdeveniment en qüestió, expedit per l’entitat cultural, esportiu o social en representació del qual hi assisteixi o que organitzi l’esdeveniment.

Els permisos per assumptes personals solament es concediran en el cas que sigui imprescindible realitzar-los dins de l’horari laboral. Quan l’horari de treball de la persona interessada, no és de jornada completa, el còmput total anyal d’hores per assumptes personals serà proporcional a la jornada laboral que realitzi la persona treballadora.

S’afegeix l’apartat 1.k) a l’article 6, permisos administratius retribuïts, que queda redactat com segueix:

Deu (10) hores anyals de lliure disposició per assumptes personals.

Quan l’horari de treball de la persona interessada, no és de jornada completa, el còmput total anyal d’hores de lliure disposició per assumptes personals serà proporcional a la jornada laboral que realitzi la persona treballadora.

Les hores de lliure disposició per assumptes personals no són acumulables als períodes de vacances anyals ni als festius.

Article segon

Es modifica l’apartat 1 de l’article 7, permisos administratius per als treballadors públics interins, que queda redactat com segueix:

Els treballadors públics interins nomenats per substituir provisionalment un funcionari que es troba en situació d’excedència amb reserva de plaça o en comissió de serveis o que executa un projecte de caràcter temporal i quina durada de contracte és igual o superior a dotze (12) mesos tenen dret als permisos previstos a l’apartat 1, a excepció de les hores de lliure disposició per assumptes personals, que s’acumularan a les trenta (30) hores anyals i sempre s’hauran de justificar, i als apartats 2 i 4 de l’article 6 anterior.

Article tercer

Es modifica l’apartat 1 de l’article 8, procediment per a l’atorgament de permisos administratius, que queda redactat com segueix:

Les sol·licituds de permisos administratius s’han de comunicar amb una anel·lació mínima de cinc dies (5), han d’anar adreçades al cap o responsable del departament i acompanyades de tots els justificatius necessaris per acreditar l’objecte de la demanda. Les hores anyals de lliure disposició per assumptes personals únicament s’hauran d’acompanyar dels justificants necessaris quan obligatòriament s’hagin d’afegir a l’inici o al final de períodes de vacances anyals i/o als festius. Amb caràcter excepcional i per raons degudament justificades, la Junta de Govern podrà atorgar permisos especials atenent a circumstàncies personals de l’interessat o corresponent a l’interès públic.

Article quart

Es modifica el segon paràgraf de l’article 9, vacances, que queda redactat com segueix:

Els funcionaris i els treballadors públics interins tenen dret, amb caràcter general, a vint-i-cinc dies hàbils de vacances retribuïdes cada any, o bé a la part proporcional al menor temps de la relació de servei. El període de vacances no fet durant l’any natural a què correspon, o com a màxim fins al 31 de gener de l’any següent, no es pot acumular en anys posteriors, llevat de:

·         casos excepcionals i justificats amb l’informe previ favorable del cap o responsable del departament i del cap del Departament de Recursos Humans, qui ho trasllada per la seva aprovació a la Junta de Govern.

·         supòsits de baixa mèdica. En aquest cas les vacances es gaudiran a continuació de l’alta mèdica.

Article cinquè

Es modifica l’article 11, Triennis, que queda redactat com segueix:

Consisteix en una quantitat igual per a tots els funcionaris, per cada tres anys de servei prestat al Comú.

El valor de cada paga mensual per trienni és de 64,50 € i se li aplicarà com a mínim l’augment anual de l’índex de preus al consum (IPC).

Article sisè

Es modifica l’article 18, Neteja viària d’aigua i altres serveis ocasionals, que queda redactat com segueix:

Els serveis puntuals de neteja viària d’aigua tindran lloc una setmana laboral al mes de dilluns a divendres, de les 19.00h a les 22.00h i del mes de maig al mes de setembre. Aquest torn setmanal de treball de 15 hores és compensarà amb un import de 240 € per torn.

Les hores extraordinàries treballades en el supòsits de jornades electorals o col·laboració en diferents actes o esdeveniments organitzats pel Comú podran ser compensades en temps de descans en les mateixes condicions previstes a l’apartat 4 de l’article 13 o ser retribuïdes, prèvia autorització de la Junta de Govern, al preu de 16 € l’hora  en el supòsits de jornades electorals i Festa de la Parròquia i al preu de 12 € l’hora la resta d’esdeveniments i se li aplicarà com a mínim l’augment anual de l’índex de preus al consum (IPC). Les hores realitzades en horari nocturn es compensaran amb un increment del 20% sobre el preu de l’hora.

La Junta de Govern establirà i determinarà les condicions retributives d’altres serveis ocasionals que es puguin produir durant l’any natural.

Disposició final única

Aquest Reglament entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2024. Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 28 de setembre de 2023.