Suplement de crèdit per a l’obra de les instal·lacions de climatització de l’escola bressol 1

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals;

Vista la voluntat del Comú de procedir a l’obra de les instal·lacions de climatització de l’escola bressol 1, per tal de millorar l’eficiència energètica dels equipaments comunals;

Vista la segona addenda, de data 5 d’abril del 2022, al conveni de col·laboració entre el Comú d'Escaldes-Engordany i l'entitat Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) signat en data 11-11-2008, en el seu pacte primer punt 4.

Vist que els treballs realitzats per FEDA fins a la data permeten realitzar l’embrancament a la xarxa de fred i calor de FEDA - Ecoterm de l’edifici d’Escola Bressol 1 i que a la vegada permetrà fer arribar el subministrament a l’edifici Prat del Roure.

Vista la voluntat del Comú de procedir a l’obra de les instal·lacions de climatització de l’escola bressol 1 per iniciar els treballs de connectivitat dels edificis comunals a la xarxa de fred i calor i deixar d’utilitzar energia fòssil més contaminant;

Vista l’estimació del cost de projecte presentada pel tècnic contractat per a l’elaboració del projecte de l’obra de les instal·lacions de climatització de l’escola bressol 1 per un import de 85.000 €;

Vist que al pressupost vigent la partida de pressupost existent de millora de les instal·lacions de l’Escola bressol a tal efecte disposa d’un crèdit pressupostari de 38.171,25 €, però cal dotar-la de crèdit pressupostari;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 80 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 28 de setembre de 2023, aprova la següent Ordinació, de suplement de crèdit per a l’obra de les instal·lacions de climatització de l’escola bressol 1:

Article primer

Per fer front a la col·laboració a l’obra de de les instal·lacions de climatització de l’escola bressol 1, s'aprova un suplement de crèdit, per un import de 46.828,75 €, destinat a la següent partida pressupostària:

 

402-3210001-61300

Millora d'instal·lacions d'Escola Bressol 1

  46.828,75 €

 

total suplement de crèdit

  46.828,75 €

 

Article segon

Aquest es finançarà la minoració de les següents partides de pressupost de capítol 6 que disposen de crèdit un cop adjudicat els treballs o que pel ritme d’execució del projecte mencionat no es poden executar durant el 2023:

501-9201022-60500

Mobles Llar de jubilats

  11.828,75 €

402-3210001-61200

Millora d'edificis d'Escola Bressol 1

  35.000,00 €

 

 Total minoració de crèdit

  46.828,75 €

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa comuna, 28 de setembre de 2023.