Despesa plurianual per contractar treballs de redacció del projecte, direcció de l'obra i treballs de construcció d'un aparcament vertical i d’instal·lacions esportives al carrer del Falgueró, 8

Ordinació del 14-9-2023 de despesa plurianual per contractar treballs de redacció del projecte, direcció de l'obra i treballs de construcció d'un aparcament vertical i d’instal·lacions esportives al carrer del Falgueró, 8.

 

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre del 2021, de les finances comunals;

Vista la proposta del departament d’Urbanisme de procedir a la contractació dels treballs de redacció del projecte, direcció de l'obra i treballs de construcció d'un aparcament vertical i d’instal·lacions esportives al carrer del Falgueró, 8;

Vista la voluntat del Comú per a dotar dels equipaments d’aparcament, entre altres, a la zona de Fiter i Rosell i Falgueró;

Vist que s’hauran de realitzar els treballs durant el 2023 i fins el 2025, segons planificació dels treballs previstos a tal efecte;

Vista l’assignació pressupostària d’una despesa plurianual, per un import total de 7.670.000,00 €, a favor de les següents partides pressupostàries;

El Comú d’Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 85 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 14 de setembre de 2023, aprova la següent Ordinació, de despesa plurianual per contractar dels treballs de redacció del projecte, direcció de l'obra i treballs de construcció d'un aparcament vertical i d’instal·lacions esportives al carrer del Falgueró, 8, que s'articula com segueix:

Article primer

Per fer front a la contractació dels treballs de redacció del projecte, direcció de l'obra i treballs de construcció d'un aparcament vertical i d’instal·lacions esportives al carrer del Falgueró, 8:

 

 

 

Plurianual Ordinació de pressupost 2023

 

2023

   

501-1331017-60200

construcció aparcaments Falgueró

              270.000,00 €

301-1331017-60381

equipaments d'aparcaments Falgueró

                70.000,00 €

2024

   

501-1331017-60200

construcció aparcaments Falgueró

            4.590.000,00 €

501-1331017-60300

instal·lacions aparcaments Falgueró

            1.530.000,00 €

501-3420006-60381

equipaments esportius Falgueró

               255.000,00 €

301-1331017-60381

equipaments d'aparcaments Falgueró

               100.000,00 €

2025

   

501-1331017-60200

construcció aparcaments Falgueró

               540.000,00 €

501-1331017-60300

instal·lacions aparcaments Falgueró

               270.000,00 €

501-3420006-60381

equipaments esportius Falgueró

                 45.000,00 €

 

 Total despesa plurianual

            7.670.000,00 €

 

Article segon

Pel que fa al finançament de l’exercici 2023, de les següents partides, aquestes es realitzaran mitjançant crèdits extraordinaris:

501-1331017-60200

construcció aparcaments Falgueró

               270.000,00 €

301-1331017-60381

equipaments d'aparcaments Falgueró

                 70.000,00 €

 

crèdits extraordinaris

               340.000,00 €

 

Aquests es finançaran mitjançant la incorporació de romanents de tresoreria.

Pels exercicis 2024-2025 un import total de 7.330.000,00 €. El crèdit derivat de l’aprovació de la despesa plurianual 2023-2025 serà efectiu a partir de la seva incorporació a l’Ordinació pressupostàries del 2024 i 2025 i finançat amb romanents de tresoreria i/o endeutament.

 

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 14 de setembre de 2023