Suplement de crèdit per a l’obra de reforma de les instal·lacions de l’edifici Caldes, radicat a l’avinguda Carlemany, 13

Ordinació del 14-9-2023, de suplement de crèdit per a l’obra de reforma de les instal·lacions de l’edifici Caldes, radicat a l’avinguda Carlemany, 13.

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals;

Vista la voluntat del Comú de procedir a la reforma de l’edifici Caldes per tal de preservar l’espai per a l’organització d’exposicions i esdeveniments culturals;

Vista l’estimació del cost de projecte presentada pel tècnic contractat per a l’elaboració del projecte;

Vista la proposta de la mesa de contractació d’Urbanisme per adjudicar els treballs de reforma de l’edifici Caldes, radicat a l’avinguda Carlemany per un import total de 559.728,89 €, dels quals 81.140,70 € corresponen a treballs de millora d’arquitectura i 478.588,19 € a treballs de millora de les instal·lacions;

Vist que al pressupost vigent la partida de pressupost existent de millora de les instal·lacions a tal efecte disposa d’un crèdit pressupostari de 376.937,92 €, però cal dotar-la de crèdit pressupostari;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 80 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 14 de setembre de 2023, aprova la següent Ordinació, de suplement de crèdit per a l’obra de reforma de les instal·lacions de l’edifici Caldes, radicat a l’avinguda Carlemany, 13:

Article primer

Per fer front a la col·laboració a l’obra de reforma de les instal·lacions de l’edifici Caldes, radicat a l’avinguda Carlemany, 13, s'aprova un suplement de crèdit, per un import de 101.611,28 €, destinat a la següent partida pressupostària:

 

 

 

501-3330001-61300

Reposició i millora instal·lacions Espai Caldes

              101.611,28 €

 

total suplement de crèdit

              101.611,28 €

 

 

 

Article segon

Aquest suplement de crèdit es finançarà amb la incorporació de romanents de tresoreria.

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa comuna, 14 de setembre de 2023.