Suplement de crèdit per a la reforma de la Borda Gabriel situada al carrer de l’Obac, 5

Ordinació del 14-9-2023, de suplement de crèdit per a la reforma de la Borda Gabriel situada al carrer de l’Obac, 5.

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals;

Vista la proposta de la mesa de contractació per adjudicar els treballs de reforma de la Borda Gabriel situada al carrer de l’Obac, 5 per un import total de 152.623,22 € (IGI inclòs);

Vist que la finalitat de l’adjudicació de les obres suposa una millora en els equipaments comunals de la part alta d’Escaldes-Engordany;

Vist que al pressupost vigent la partida de pressupost relativa a la millora en arquitectura existent a tal efecte disposa d’un crèdit pressupostari de 90.000 €, però cal dotar-la de crèdit pressupostari;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 80 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 14 de setembre de 2023, aprova la següent Ordinació, de suplement de crèdit per a la reforma de la Borda Gabriel situada al carrer de l’Obac, 5:

Article primer

Per fer front a la reforma de la Borda Gabriel situada al carrer de l’Obac, 5, s'aprova un suplement de crèdit, per un import de 62.623,21 €, destinat a la següent partida pressupostària:

501-9201024-61200

Reposició i millora d'edifici Borda Gabriel

                62.623,21 €

 

total suplement de crèdit

               62.623,21 €

 

 

 

 

Article segon

Aquest suplement de crèdit es finançarà mitjançant la minoració de les següents partides pressupostàries del pressupost actual:

501-4501001-60701

Millora espais públics Av Carlemany

                 35.000,00 €

501-2320001-60792

Refugis de muntanya

                 15.000,00 €

101-9200001-60520

Equipaments d'impressió i reproducció - Arxiu comunal

                 10.000,00 €

201-9201000-60501

Equipaments d'oficina Administració comunal

                   2.623,21 €

 

 Total minoració de crèdit

                 62.623,21 €

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa comuna, 14 de setembre de 2023.