Crèdit extraordinari per els treballs de reforma de l’edifici Caldes, radicat a l’avinguda Carlemany, 13.

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals;

Vista la voluntat del Comú de procedir als treballs de reforma de l’edifici Caldes, per tal de preservar aquest espai per a l’organització d’exposicions i esdeveniments culturals;

Vista l’estimació del cost de projecte presentada pel tècnic contractat per a la seva redacció;

Vist que al pressupost vigent no hi ha cap partida assignada per aquesta finalitat;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 79 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 12 de juliol de 2023, aprova la següent Ordinació, de crèdit extraordinari per a per a l’obra de reforma de l’Espai Caldes (antic CIAM);

Article primer

Per fer front als treballs d’instal·lació per a la reforma de l’edifici Caldes, s'aprova un crèdit extraordinari, per un import de 376.937,92 €, destinat a la següent partida pressupostària:

501-3330001-61300

Millora d'instal·lacions de l'Espai Caldes

               376.937,92 €

 

Total crèdit extraordinari

               376.937,92 €

 

Article segon

Aquest crèdit extraordinari es finançarà amb la incorporació romanents de tresoreria.

 

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 12 de juliol de 2023.