Suplement de crèdit per a la col·laboració amb Andorra Turisme en l’esdeveniment Andorra Taste.

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals;

Vista la proposta d’Andorra Turisme per a la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany en la segona edició de l’esdeveniment Andorra Taste, amb una aportació econòmica de 150.000 € i amb la cessió temporal d’instal·lacions i espais públics de la parròquia;

Vist que el Comú d’Escaldes–Engordany vetlla per la diversificació de l’economia andorrana de forma sostenible amb l’entorn, i per la creació de nous atractius cara a les persones que viuen al país i als seus visitants;

Vist que, en conseqüència, el Comú d’Escaldes-Engordany està disposat a col·laborar econòmicament en l’organització de l’esdeveniment Andorra Taste amb la quantitat esmentada;

Vist que al pressupost vigent la partida de pressupost existent a tal efecte disposa d’un crèdit pressupostari de 25.000 €;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 80 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 12 de juliol de 2023, aprova la següent Ordinació, de suplement de crèdit per a la col·laboració amb Andorra Turisme en l’esdeveniment de l’Andorra Taste:

Article primer

Per fer front a la col·laboració amb Andorra Turisme en l’esdeveniment de l’Andorra Taste, s'aprova un suplement de crèdit, per un import de 150.000 €, destinat a la següent partida pressupostària:

611-4320000-48225

Convenis Andorra turisme

               150.000,00 €

 

total suplement de crèdit

               150.000,00 €

 

Article segon

Aquest suplement de crèdit es finançarà amb la incorporació de romanents de tresoreria.

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 12 de juliol de 2023.