Crèdit extraordinari per a l’adquisició d’un nou vehicle per tal de contribuir a l’organització d’esdeveniments culturals i festes parroquials

Ordinació del 8-6-2023 de crèdit extraordinari per a l’adquisició d’un nou vehicle per tal de contribuir a l’organització d’esdeveniments culturals i festes parroquials

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals;

Vista la petició realitzada des de la Unió Proturisme d’Escaldes-Engordany de poder adquirir un nou vehicle de segona mà per import de 19.900€ (IGI inclòs);

Vista la voluntat del Comú per tal de contribuir al bon funcionament per a l’organització d’esdeveniments culturals i festes parroquials;

Vist que al pressupost vigent no hi ha cap partida assignada a tal efecte;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 79 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 8 de juny de 2023, l’adquisició d’un nou vehicle per tal de contribuir a l’organització d’esdeveniments culturals i festes parroquials;

Article primer

Per fer front per a l’adquisició d’un nou vehicle per tal de contribuir a l’organització d’esdeveniments culturals i festes parroquials, s'aprova un crèdit extraordinari, per un import de 19.900 €, destinat a la següent partida pressupostària:

610-3300001-48211

Subvencions a UPTEE per inversions

                19.900,00 €

 

total crèdit extraordinari

                19.900,00 €

 

Article segon

Aquest crèdit extraordinari es finançarà amb la incorporació romanents de tresoreria.

 

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 8 de juny de 2023.