Ordinació del 8-6-2023 de crèdit extraordinari per a l’adquisició de nínxols, columbaris i panteons

Ordinació del 8-6-2023 de crèdit extraordinari per a l’adquisició de nínxols, columbaris i panteons.

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals;

Vistos els treballs d’inventari comunal en els quals es van inventariar les construccions de cementiri així com nínxols, columbaris i panteons propietat del Comú disponibles per la seva venda o pel seu lloguer;

Vist que en el règim contractual de venda de nínxols, columbaris i panteons, el Comú adquireix els nínxols, columbaris i panteons que els propietaris desitgen retornar al Comú;

Vist que al pressupost vigent no hi ha cap partida assignada a tal efecte;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 79 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 8 de juny de 2023, aprova la següent Ordinació, de crèdit extraordinari per a l’adquisició de nínxols, columbaris i panteons;

Article primer

Per fer front per a l’adquisició de nínxols, columbaris i panteons, s'aprova un crèdit extraordinari, per un import de 7.028 €, destinat a la següent partida pressupostària:

401-1640000-60200

Adquisició de nínxols columbaris i panteons

                   7.028,00 €

 

total crèdit extraordinari

                   7.028,00 €

Article segon

Aquest crèdit extraordinari es finançarà amb la incorporació romanents de tresoreria.

 

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 8 de juny de 2023.