Ordinació del 8-6-2023 de despesa plurianual per contractar els serveis d’oficina tècnica per a la implantació de l’administració electrònica

Ordinació del 8-6-2023 de despesa plurianual per contractar els serveis d’oficina tècnica per a la implantació de l’administració electrònica.

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre del 2021, de les finances comunals;

Vista la proposta del Departament d’Innovació Tecnològica de procedir a la contractació dels treballs d’oficina tècnica de l’administració digital per a implementar la digitalització tant en processos d’atenció ciutadana com en processos interns;

Vista la voluntat del Comú de contribuir a la implantació d’una administració digital amb la conseqüent millora d’eficiència i compliment normatiu en els processos de gestió i control a l’administració comunal;

Vist que s’hauran de realitzar els treballs durant el 2023 i fins el 2026, segons planificació d’implantació de diferents procediments i segons actuacions internes que requereixen d’un acompanyament tant en l’àmbit normatiu, com en l’àmbit organitzatiu i en l’àmbit de gestió tecnològica;

Vista l’assignació pressupostària d’una despesa plurianual, per un import total de 70.500,00 €, a favor de la partida pressupostària 800-4910000-22760;

Vist que per a fer front a la mencionada despesa és preceptiva l’aprovació d’una ordinació de crèdit de despesa plurianual,

El Comú d’Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 85 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 8 de juny de 2023, aprova la següent Ordinació, de despesa plurianual per contractar els serveis d’oficina tècnica per a la implantació de l’administració electrònica, que s'articula com segueix:

Article primer

Per fer front a la contractació dels serveis d’oficina tècnica per a la implantació de l’administració electrònica, s'aprova la següent despesa plurianual com segueix:

 

 

 

Plurianual Ordinació de pressupost 2023

 

2023

   

800-4910000-22760

Serveis professionals - societat de la informació

                  11.000,00 €

2024

   

800-4910000-22760

Serveis professionals - societat de la informació

                  34.500,00 €

2025

   

800-4910000-22760

Serveis professionals - societat de la informació

                  15.000,00 €

2026

   

800-4910000-22760

Serveis professionals - societat de la informació

                  10.000,00 €

 

 Total despesa plurianual

                  70.500,00 €

 

Article segon

Pel que fa al finançament de l’exercici 2023, de la partida 800-4910000-22760 de “Serveis professionals - societat de la informació” aquest es finançarà mitjançant suplement de crèdit:

800-4910000-22760

Serveis professionals - societat de la informació

                  11.000,00 €

 

suplement de crèdit

                  11.000,00 €

Aquest es finançarà mitjançant la incorporació de romanents de tresoreria.

Pels exercicis 2024-2026 un import total de 59.500€. El crèdit derivat de l’aprovació de la despesa plurianual 2023-2026 serà efectiu a partir de la seva incorporació a l’Ordinació pressupostàries del 2024, 2025 i 2026.

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 8 de juny de 2023