Ordinació de medi ambient i paisatge urbà

Ordinació de Medi Ambient i paisatge urbà de la Parròquia d’ Escaldes-Engordany

Exposició de motius

Prenent en consideració els drets i principis de respecte i protecció del medi natural establerts en la Constitució del Principat d’Andorra de 28 d’abril de 1993, especialment l’article 31, que estableix que és funció de l’Estat vetllar per la utilització racional del sòl i dels recursos naturals, amb la finalitat de garantir una qualitat de vida digna i de restablir i mantenir per a les generacions futures un equilibri ecològic racional en l’atmosfera, l’aigua i la terra i de defensar la flora i la fauna autòctones.

D’acord amb el desplegament normatiu realitzat pel Consell General i pel Govern en l’àmbit de la protecció del medi ambient, especialment la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre de 2000, la Llei de residus, del 14 de desembre de 2004 i el Reglament de control de la contaminació acústica, del 3 de maig de 1996.

De conformitat amb la Llei Qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de novembre de 1993 i la Llei 10/2003 de les Finances Comunals del 27 de juny del 2003.

Atès que el Comú d’Escaldes-Engordany vol portar a terme diverses actuacions per garantir aquests principis alhora que, avançar en qualitat urbana i millorar la vida dels seus habitants, potenciar l’estalvi de recursos i minimitzar els efectes ambientals derivats de les activitats humanes, controlar la construcció de barraques d’ús agrícola i afavorir o restablir la salubritat en tots els espais de la Parròquia.

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió del Consell de Comú celebrada el dia 9 de març de l’any 2009,  ha aprovat la present Ordinació de Medi Ambient i paisatge urbà.


Capítol Primer: Disposicions Generals

Article 1
Objecte de l’Ordinació
L’objecte de la present Ordinació és desenvolupar la normativa ambiental de la parròquia d’Escaldes-Engordany, així com la modalitat d’exercici de la mateixa. Concretament, s’estableix com a prioritat, la regulació ambiental en els següents aspectes:

a) Higiene pública: Es defineixen les normes que han d’assegurar el manteniment de la higiene a la via pública.
b) Recollida de deixalles: S’estableixen els mecanismes per a la correcta gestió dels residus generats a la Parròquia, amb especial atenció a la incentivació de la recollida selectiva de residus sòlids urbans.
c) Paisatge urbà: Es determina la regulació d’aspectes relacionats amb el paisatge urbà de la Parròquia, com ara la vegetació urbana, el mobiliari urbà, la instal·lació de tanques de protecció de solars i la contaminació lumínica.
d) Les barraques: S’estableixen els requisits obligatoris de construcció, manteniment i adequació de les barraques al peu dels horts i camps a fi de minimitzar l’impacte visual i ambiental general de la parròquia d’Escaldes-Engordany.
e) Medi natural: Es regula els criteris d’acampada en tota la Parròquia i les condicions per al rec de prats i conreus.

Article 2
Àmbit d’aplicació
La present Ordinació és d’aplicació a tota la parròquia d’Escaldes-Engordany, concretament a totes les persones, físiques o jurídiques, que realitzin activitats descrites en el present text normatiu dins de l’àmbit territorial de la Parròquia.

Capítol segon: Neteja i higiene pública

Article 3. De les prohibicions i les obligacions.

1.Prohibicions
Queda prohibit a les vies públiques, espais públics en general o terrenys de domini públic:
a)Llençar, abocar o dipositar escombraries, runes, terres, electrodomèstics, papers, cartrons o deixalles de qualsevol matèria, abocar aigües o qualsevol altre tipus de líquid i, en general, efectuar qualsevol actuació que desmillori la neteja i la higiene pública tant de la calçada com de les voravies, parcs o solars no edificats.
b) Llençar, abocar o dipositar als estanys, rius, recs, barrancs i torrents qualsevol tipus de residu domèstic, industrial i/o agrícola.
c) Espolsar catifes, tapissos i, en general, robes d’ús domèstic des de portes, balcons, obertures i finestres que donen a la via pública.
d) Regar plantes a balcons, finestres o obertures dels edificis si produeixen caigudes d’aigua o de terra.
e) Estendre roba a balcons, obertures o finestres dels edificis que tinguin eixida a la via pública o al riu.
f) Rentar vehicles i eines en general, envaint  i embrutant la via pública.  
g) Embrutar amb defecacions i/o orins les vies públiques, espais públics en general o terrenys de domini públic, per part dels ciutadans.
h) Abandonar vehicles.
i) Qualsevol mostra d’incivisme o de conducta poc adequada que pugui malmetre els espais públics i el mobiliari urbà, així com les festes i/o esdeveniments o concentracions no autoritzades.
j)Per motius d’higiene i salubritat pública en la Parròquia, alimentar animals a la via pública, o en parcel·les urbanitzades.
k) Realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o bé ratllant la superfície, sobre qualsevol element de l’espai públic, així com a l'interior o l'exterior d'equipaments, infrastructures o elements d'un servei públic i instal·lacions en general, inclosos transport
públic, equipaments, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en general. Queden exclosos els murals artístics que es realitzin amb autorització del Comú, o els espais habilitats a tal efecte.

2.Obligacions
a)Els titulars d’immobles, comerços, hotels i altres han de tenir cura de la neteja de la voravia respectiva de forma que no hi hagi restes o deixalles provenint de les escombraries o altres materials. Les restes s’han de dipositar als contenidors específics habilitats a tal efecte.

b)Els propietaris de voravies privades, han de retirar la neu de les mateixes.

Article 4
Tipificació de les infraccions
 
1. Les accions o omissions que constitueixin incompliment de les disposicions relatives a l’article 3r dels apartats 1a), 1b), 1g), 1h), 1i), 1j), 1k) d’aquesta ordinació són qualificades com a infraccions greus; la reincidència en infracció greu es considera infracció molt greu.

2. La resta d’accions o omissions que constitueixin incompliment d’aquest article 3r són qualificades com a faltes lleus; la reincidència en falta lleu es considera infracció greu.

Capítol tercer: Recollida de deixalles

Article 5
Definicions
Als efectes d’aquesta ordinació  s’apliquen les definicions següents:

Residus sòlids urbans: Els residus generats en domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, i tots els que no estiguin qualificats com a perillosos.

Residus reciclables: Aquells residus establerts pel Govern via reglamentària, que per les seves possibilitats de reciclatge parcial o total s’han de sotmetre a sistemes específics de gestió. En tot cas es consideren residus que es poden reciclar el paper i el cartró, el vidre, els envasos, els olis de tot tipus, els vehicles usats i els pneumàtics.

Recollida selectiva: Qualsevol sistema de recollida diferenciada que faciliti l’aprofitament posterior dels materials valoritzables que contenen els residus que es poden reciclar.

Deixalleria comunal: Centre de recepció i emmagatzematge, condicionat, tancat i degudament guardat durant les hores d’atenció al públic, on els particulars poden dipositar, de manera selectiva, determinats residus per permetre la seva correcta gestió prioritzant-ne la valorització.

Mini-Deixalleria comunal: Petita instal·lació ubicada dins l’entramat urbà de la Parròquia que permet apropar el servei als ciutadans, fomentant-ne la seva participació en la recuperació de residus. Depèn logísticament de la deixalleria comunal, a on periòdicament es traslladen els residus recollits.

Envasos: S’entén per envasos els d’acer i alumini: Llaunes de beguda i alimentàries, tapes, plates i paper d'alumini; els brics: Envasos de líquids i aliments formats per capes de materials com paper, plàstic i alumini; els plàstics de policlorur de vinil: pots i ampolles de begudes, olis comestibles, vinagres i productes cosmètics; els plàstics de poliestirè tereftalats: ampolles transparents d'una sola peça, com les garrafes; els plàstics de poliestirè d'alta densitat: pots i ampolles de colors de productes de neteja, cosmètics, llet, begudes i olis domèstics, els plàstics de poliestirè expandit com les safates dels aliments, bosses i plàstics, així com també els films procedents dels envasos.

Voluminosos: S’entén tots aquells residus que no poden ser evacuats per mitjans convencionals de recollida per causa de la seva envergadura, com grans electrodomèstics, mobles i els estris vells en general, provenint exclusivament de l’ús domèstic.

Article 6
Recollida de residus urbans
1. Els residus sòlids urbans han de lliurar-se en bosses o sacs de plàstic degudament tancats i lligats i tots han de ser dipositats dins dels corresponents contenidors entre les 21 i 22 hores i han d’ésser recollits i retirats abans de les 8 hores del dia següent. Els usuaris dels contenidors tenen l’obligació, d’acord amb la normativa del Comú, de disposar d’un contenidor d’escombraries segons el model homologat pel mateix, a la vegada que també estan obligats a mantenir-los en un correcte estat de conservació i desinfectar-los periòdicament per una major higiene pública.

2. Resta totalment prohibit dipositar bosses d’escombraries en els punts verds de la Parròquia destinats únicament a la recollida selectiva  d’envasos, vidre i el paper i cartró,  així com en les papereres en les que tan sols s’hi han de dipositar petits residus sòlids com poden ser papers, embolcalls o similars.

3. Igualment es prohibeix llençar cigars, puntes de cigarreta o altres matèries enceses a les papereres o en contenidors d’escombraries.

4. Els establiments comercials, els hotels, els bars, restaurants i edificis d’habitatge, tenen l’obligació, d’acord amb la normativa del Comú, de disposar d’un contenidor d’escombraries segons el model homologat pel mateix. Els usuaris d’aquests contenidors estan obligats a dipositar-los en la via pública entre les 21 i 22 i retirar-los abans de les 8 hores del dia següent. Igualment estan obligats a mantenir-los en un correcte estat de conservació i desinfectar-los periòdicament.

Article 7
Recollida selectiva de les diferents fraccions de residus
En el marc del Pla Nacional de Residus, i per tal de potenciar la valoració dels mateixos, s’ha de recollir de forma diferenciada els envasos, el vidre, el paper, el cartró i els voluminosos, així com altres residus que per les seves característiques es puguin considerar perillosos.

Per tal de garantir que la gestió de residus de la Parròquia es realitzi de la forma més eficaç, minimitzant l’impacte visual i ambiental, cal respectar les modalitats d’utilització dels contenidors instal·lats a la via pública.

Article 8
Recollida del vidre
1. S’inclou dins el vidre els residus d’envasos d’un sol ús, utilitzats per les ampolles d’aigües minerals, vins, licors, cerveses, refrescos, conserves, menjars preparats i altres envasos. Aquests s’hauran de dipositar dins els contenidors específics de color verd que es troben distribuïts per la Parròquia. En cap cas s’hi poden dipositar, els vidres de finestres, miralls, fluorescents, vidre pla o armat, bombetes, ceràmica o els taps que hauran de ser deixats  a la deixalleria.

2. Els bars, restaurants i establiments del ram hoteler, han de recollir de forma selectiva el vidre i disposar a tal efecte d’un contenidor que caldrà sol·licitar al Comú. Aquests contenidors s’han de dipositar a la via pública el dia i hora de recollida establerta pel Comú i han de ser retirats immediatament de la via pública després que s’hagi efectuat la recollida.

Article 9
Recollida del paper i cartró
1. El paper i cartró s’ha de dipositar als contenidors específics de color blau que hi ha distribuïts per la Parròquia. Els cartrons s’han de dipositar plegats, per tal d’optimitzar-ne la recollida. En aquests contenidors no s’hi ha de tirar tovallons i paper de cuina usat, fotografies o papers encerats.

2. Els cartrons s’han de dipositar a la voravia en el dia i hora establert pel Comú, separats de la resta d’escombraries, curosament plegats i ben lligats perquè no s’escampin. El cartró dipositat a la via pública mai podrà utilitzar-se com a recipient de contenidor.   

3. Llevat dels serveis del Comú o de l’empresa concessionària del mateix, roman prohibida la recollida de cartró sota qualsevol forma o mitjà.

Article 10
Recollida dels envasos
1. S’inclou tota mena d’envasos i altres productes fabricats amb materials plàstics, en les seves diferents composicions: Polietilè de baixa densitat (PEBD), polietilè d’alta densitat (PEAD), polipropilè (PP), poliestirè (PS), policlorir de vinil (PVC) polietilè tereftalat (PET) poliuretà (PU), i qualsevol altre; els envasos s’han de dipositar en els contenidors específics de color groc distribuïts per la Parròquia.

2. Els bars, restaurants i establiments del ram hoteler han de recollir de forma selectiva els envasos i disposar a tal efecte d’un contenidor que caldrà sol·licitar al Comú. Aquests contenidors s’han de dipositar a la via pública el dia i hora de recollida establerta pel Comú i han de ser retirats immediatament de la mateixa després que s’hagi efectuat la recollida.

Article 11
Recollida de voluminosos
La recollida de voluminosos, provenint exclusivament de l’ús domèstic,  l’efectua el Comú segons el calendari que estableixi en cada moment. El dipòsit d’aquests elements a la voravia per a la seva recollida s’efectua obligatòriament de forma concertada amb els usuaris i els serveis que el mateix Comú té habilitats per aquesta funció.

No són objecte de la recollida per part dels serveis comunals:
Els residus i altres elements industrials provenint de fàbriques, tallers, magatzems o similars, que puguin ser considerats com a materials contaminants, corrosius o perillosos, o aquells que la seva recollida o abocament requereixi l’adopció de mesures especials, higièniques o de seguretat.
Les terres de desmunt, runes i enderrocs originaris d’obres majors i menors.
Els residus provenint d’hospitals, clíniques, centres assistencials i laboratoris.
Les deixalles procedents d’escorxadors, mercats, laboratoris i altres establiments públics o privats similars.
Els fems i/o les restes d’explotacions agrícoles o ramaderes i/o d’animals domèstics.
Cendres, brancades procedents de la poda d’arbres i residus de jardineria.


Article 12
Servei de deixalleria
1. Els particulars, veïns de la parròquia disposen de les instal·lacions de la deixalleria i de la minideixalleria per a gestionar correctament els residus generats als seus domicilis. El funcionament, horari i gestió de les mateixes és regula en el corresponent reglament de la deixalleria Comunal.

2. Residus admesos:
Residus tòxics en petites quantitats: pintures, vernissos, tints, aerosols.
Fluorescents i bombetes.
Voluminosos i electrodomèstics
Ferralla i altres metalls
Vidre : vidre pla, miralls o vidre d’envàs
Residus de l’automoció com olis minerals i pneumàtics.
Olis de fregir
Llaunes
Paper i cartró
Piles i bateries.
Tòners d’impressora i fotocopiadores
Materials electrònics: ràdios, ordinadors, vídeos i televisors i els seus cables.
Tèxtils
Productes químics, fitosanitaris i envasos
Medicaments
Fustes i mobles

3. Es rebutgen expressament els següents residus:
Animals morts o restes d’animals
Bosses plenes de residus sòlids urbans
Restes de menjar i de jardineria
Residus ramaders, agrícoles o forestals
Residus industrials
Residus radioactius
Residus sanitaris
Productes procedents de decomissos
Terres de desmunt, runes i enderrocs.


Article 13
Tipificació de les infraccions
 1. Les accions o omissions que constitueixin incompliment de les disposicions relatives als articles 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 8.2, 10.2 i 11 d’aquest capítol són qualificades com a infraccions greus; la reincidència en infracció greu es considera infracció molt greu.
 
2. Les accions o omissions que constitueixin incompliment de les disposicions relatives als articles 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1 i 12 d’aquest capítol són qualificades com a faltes lleus; la reincidència d’un falta lleu es considera infracció greu.

Capítol quart: Paisatge Urbà

Article 14
Definició
Paisatge urbà: Contempla tots aquells elements que configuren el paisatge de les zones urbanitzades.

Secció primera. Vegetació urbana i mobiliari urbà

Article 15
Obligacions
1. Tothom ha de respectar els arbres, arbusts, plantes de les jardineres així com els elements destinats a la seva ubicació, protecció o embelliment.  
2. El propietari d’un jardí o espai ajardinat ha d’evitar que la vegetació del seu jardí envaeixi la via pública.
3. Tota persona titular d’un terreny que confronta amb la via pública, té l’obligació de mantenir-lo en les degudes condicions d’higiene, salubritat i seguretat amb la finalitat d’evitar possibles danys a tercers i  no provoqui impactes visuals, així com destinar-los als usos establerts en la planificació d’acord amb els articles 127 i 128 de la LGOTU.
4. Tothom ha de respectar el mobiliari urbà .

Article 16
Prohibicions comunes
Sense perjudici de les especificacions dels articles anteriors, estan prohibides les següents accions:
1. La tala d’arbres sense autorització expressa del Comú, així com malmetre les branques, gravar i pintar els troncs o escorçar els arbres.
2. Dipositar o abocar materials, objectes o líquids de qualsevol naturalesa encara que no sigui perjudicials en els escocells o parterres.
3. Utilitzar l’arbrat per subjectar-hi instal·lacions elèctriques, escales o corrioles amb cordills, filferros o cadenes, exceptuant els espais especialment autoritzats per l’explotació de parcs d’aventures o altres zones d’esbarjo.
4. Trepitjar o malmetre parterres i plantacions dels espais públics, així com agafar plantes o algun del seus elements com flors, fruits o fulles.
5. Extreure dels espais naturals molsa, matolls, plantes, arbres o productes anàlegs.
6.El guarniment d'arbres en espai públic amb motiu de festes tradicionals, sense prèvia autorització del Comú.
7.La col·locació de jardineres en terrasses i finestres que tinguin eixida a la via pública.
8.L’acumulació de materials a les terrasses i balcons dels habitatges per evitar els impactes visuals.

Les agressions al paisatge urbà, són motiu de sanció administrativa sense menystenir les accions penals que els hi poguessin correspondre.

Secció segona. Tanques de protecció
Article 17
Tanques de protecció d’obres i de tancament de solars o parcel·les
Les tanques de protecció d’obres i de tancament de solars o parcel·les han de limitar el perímetre de l’obra, del solar o de la parcel·la per protegir l’entrada de persones externes a la instal·lació i garantir les màximes condicions de seguretat i d’integració paisatgística. Per a realitzar aquest perímetre s’utilitzaran els materials estipulats en cada tipologia de tanques.

Article 18
La tipologia de les tanques,  serà la següent:
a) Amb caràcter general la tanca de protecció d’obra: no pot ocupar més de la meitat de la voravia i s’ha de deixar un pas pels vianants d’un metre com a mínim. Si aquest pas envaeix la via publica anirà protegit amb una barana metàl·lica. S’annexa croquis de tanca tipus a).
 b) Tanca per a obres a la via pública: la durada  d’emplaçament ha d’ésser igual o inferior a una setmana. S’ha de protegir la circulació de vehicles i vianants mitjançant peces de ferro verticals i malla visible i acompanyada de la corresponent senyalització. S’annexa croquis de tanca tipus b).
c) Tanca per a obra menor: la durada d’emplaçament ha d’ésser com a màxim de noranta dies. Serà formada per peus de fusta tractada, i tauler de fusta antihumitat d’un gruix mínim de dinou mil·límetres i pintada. S’annexa croquis de tanca tipus c).
d) Tanca per a obra majors: Serà formada per perfils metàl·lics HEB, tractats i pintats, i tauler de fusta normalitzada i tractada. S’annexa croquis de tanca tipus d).
 e) La construcció de les tanques de separació previstes a les zones 2a, 2b, 2c i 3a del POUPEE és obligatòria i s'executarà de conformitat amb les característiques i condicions previstes a les Normes Urbanístiques del Pla. S’annexa croquis de tanca tipus e).
f) Les tanques per a la separació de finques en zona urbanitzable i en zona no urbanitzable han de ser metàl·liques i l'alçada no pot superar els 2 metres. La construcció d'aquests tancaments de finca no és d'obligat compliment. S’annexa croquis de tanca tipus f).

2. Per poder instal·lar una tanca de protecció per obres o de delimitació de terrenys, és necessari obtenir prèviament l’autorització comunal corresponent, sol·licitada mitjançant imprès normalitzat i acompanyada de la següent documentació:
a)  Condicions de seguretat.
b) Condicions d’integració paisatgística i segons la normativa establerta en els apartats anteriors.

3. Només podran obtenir la llicència corresponent el titular de l’activitat o el propietari del solar.

4. La resolució denegatòria ha de ser motivada.

Article 19
Obligacions del titular de l’autorització
La concessió de la llicència per a instal·lar una tanca de protecció per obres o de delimitació de terrenys comporta al titular de la mateixa:
a) El deure de conservar i mantenir la tanca en perfectes condicions.
b) L’adopció de totes aquelles mesures de prevenció derivades de les condicions de seguretat presentat.
c) Si en el terreny, posteriorment a la concessió de la llicència, es desenvolupa una activitat industrial o comercial autoritzada, el propietari està obligat a col·locar a la part interior de la tanca una malla verda que no permeti la visió en el seu interior, així com a mantenir l’interior de la finca amb les degudes condicions de salubritat i higiene.
      
Secció tercera. Condicions adequades en prevenció a una possible contaminació lumínica.

Article 20
Definició de contaminació lumínica
S’entén aquell augment del fons de brillantor del cel nocturn a causa de la dispersió de llum procedent de la il·luminació artificial.

Àmbit d’aplicació
La regulació de les instal·lacions i aparells d’enllumenat de la present ordinació és d’aplicació als projectes, memòries tècniques de disseny i obres d’enllumenat exterior, tant públics com privats, de noves instal·lacions, així com, als projectes de remodelació o ampliació de les existents.

Article 21
Requeriments tècnics
Les instal·lacions i els aparells d’il·luminació, s’han de dissenyar i instal·lar de manera que previnguin la contaminació lumínica i s’afavoreixi l’estalvi, l’ús adequat i l’aprofitament de l’energia tot seguint els criteris bàsics que s’especifiquen a continuació:
a) Evitar la il·luminació cap al cel de focus o lluminàries, emprant projectors asimètrics o pantalles adequades per reduir el flux lluminós cap a l’hemisferi superior.
b) Emprar lluminàries adequades que concentrin la llum cap a l’hemisferi inferior.
c) Emprar làmpades de baix consum energètic i màxim rendiment (lúmens/wats) preferiblement làmpades de vapor de sodi de baixa pressió i làmpades de vapor de sodi d’alta pressió.
d) Els projectes d’instal·lació d’enllumenat han d’anar acompanyats d’una memòria que justifiqui la seva necessitat.
e) En els rètols publicitaris, el flux màxim de llum per metre lineal serà de 3.000 lúmens i la lluminària no podrà superar els 25 cd/m2 per a rètols il·luminats amb projectors i 1.000 cd/m2 per a rètols amb il·luminació directa. En tot cas, els rètols es dissenyaran de forma que evitin la llum per sobre de l'horitzó, i si llancen llum per sobre, que sigui mínima respecte al flux instal·lat (10% màxim). Els rètols existents a l’entrada en vigor d’aquesta ordinació s’han d’adaptar als requeriments de la present ordinació abans de quatre anys.


Article 22
Programa de manteniment
1. Les instal·lacions i els aparells d’il·luminació exterior han de disposar d’un pla de manteniment que contempli la periodicitat de la neteja dels grups òptics, el control de l’enfocament de les pantalles de llums, la verificació dels accessoris i temporalitzadors que regulen el flux lluminós i l’horari d’il·luminació a més de qualsevol especificació que asseguri el correcte funcionament de la instal·lació o aparell.
2. Aquestes làmpades de vapor de sodi han de substituir a les actuals que no siguin de vapor de sodi en els processos de renovació de l’enllumenat públic que han de tendir a la reducció de la potència instal·lada.

Article 23
Limitacions i prohibicions
Es prohibeixen:
a) Les lluminàries amb un flux d’hemisferi superior que superi el 20 per 100 de l’emès, exceptuant les il·luminacions d’interès especial, per les quals s’haurà de disposar de l’autorització corresponent del Comú.   
b) Les fonts de llum que, mitjançant projectors o làsers emetin per sobre del plànol horitzontal tret que il·luminin elements d’un especial interès.

Secció quarta: Contaminació acústica.

Article 24
Definició de contaminació acústica
És l’increment significatiu dels nivells acústics del medi que produeix efectes negatius sobre la salut auditiva i física de les persones, sent un dels factors importants de deteriorament de la qualitat ambiental del territori.

Sens prejudici del que estableix la normativa del Codi de circulació i el Reglament de control de la contaminació acústica, del 3 de maig de 1996  resta prohibit fer funcionar els equips de música dels vehicles a un volum elevat amb les finestres obertes.

        Article 25
Tipificació de les infraccions

1. Les accions o omissions que constitueixin incompliment de les disposicions relatives als articles 15.1, 15.3, 15.4, 16.1, 16.2, 16.3, 16.5, 16.7, 17, 18, 19, 21, 23 i 24 d’aquest capítol són qualificades com a infraccions greus; la reincidència en infracció greu es considera infracció molt greu.

2. Les accions o omissions que constitueixin incompliment de les disposicions relatives als articles 15.2, 16.4, 16.6 i 16.8 d’aquest capítol són qualificades com a faltes lleus; la reincidència en falta lleu es considera infracció greu.


Capítol cinquè: Barraques.

Article 26
Definició i Usos
Barraca: Tota construcció efectuada amb la finalitat de guardar eines i estris d’ús agrícola i/o per servir d’aixopluc, així com per la guarda de bestiar domèstic menut no destinat a la comercialització; l’ús de la barraca no estarà destinada a habitatge.
 
En cas de la guarda d’animals, s’ha de respectar sempre la Llei de tinença i protecció d’animals.

No es permet en cap cas l’adaptació d’aquestes edificacions parcialment o total, a cap altre ús diferent als anteriors, per aquest motiu queda específicament prohibit l’ús d’habitatge de les mateixes, ni que sigui temporal.

Article 27
Condicions constructives

Les barraques han de complir les següents condicions:

1. Pel que fa a l’autorització:

a)  La construcció de barraques té el caràcter d’un ús provisional d’acord amb l’article 154 del Reglament de Construcció, l’autorització per tant, es subjectarà a les condicions previstes en aquest article pel que fa al sòl urbanitzable i al sòl urbà no consolidat.

b) Quan al sòl no urbanitzable, s’estarà el que preveu l’article 154 del Reglament de construcció abans esmentat.

c) Tan sols es podrà construir una barraca per parcel·la i d’una sola planta.
d) La superfície màxima d’ocupació és de 20 m2, 5 m de longitud màxima i 3,5 m d’alçada mesurats entre el nivell més baix de la construcció i el més alt de la coberta.

e) Distància dels límits: 1 metre del camí o via pública i a partir del límit de la propietat. En el cas que el terreny estigui limitat per una paret natural, la barraca es podrà recolzar sobre aquesta, sempre i quan no superi la seva alçada.

f)  S’acceptaran:

- Barraques prefabricades de fusta, de tipus rústic de color fosc, amb la condició  que s’efectuï el corresponent manteniment periòdic acurat de les mateixes. La base de la barraca haurà de ser construïda en formigó, que l’aïlli del terra. En aquest cas, la coberta podrà ser amb acabat de llosa de pissarra natural o amb tela asfàltica imitant la pissarra. En cap cas es permeten pendents inferiors al 30%.

- Barraques d’obra amb pedra del país. Es permeten elements puntuals, estructurals i de tancament, de fusta tractada o metàl·lics, pintats de color gris fosc, la coberta ha de ser amb acabat de llosa de pissarra natural. En cap cas es permeten pendents inferiors al 30%.

g) No es permet la utilització de residus o material de rebuig.

h) La construcció de barraques no genera aprofitament urbanístic ni està subjecte a cessió urbanística obligatòria establerta en les disposicions en matèria d’ordenació del territori i urbanisme.

Article 28
Instal·lacions accessòries

Les instal·lacions accessòries hauran de complir les condicions següents:

a. Portells: El portell ha de ser de fusta o metàl·lica. No es permet la utilització de materials de rebuig per llur instal·lació.

b. Hivernacles: Hauran de ser de materials lleugers i amb la coberta de vidre o plastificada; l’ocupació en planta no podrà ser superior a 20 m2, ni superior al 10% de la superfície del terreny,  l’alçada no podrà ser superior als 3 metres. Pels hivernacles amb l’ocupació en planta superior a 20 m2 s’adoptarà el procediment d’obres d’usos provisional.

c. Protecció dels conreus: Les xarxes de protecció contra les pedregades hauran de ser de color gris o verd fosc per tal d’integrar-se a l’entorn.

d. No es permet l’acumulació de materials diversos als espais adjacents a la barraca.

e. No es permet la utilització de residus o material de rebuig.

f. No es podrà emmagatzemar en cap cas, ni sota cap circumstància, matèries perilloses o inflamables dins les barraques o en la parcel·la mateixa.

Article 29
Procediment administratiu

Per procedir a la construcció o instal·lació d’una barraca és imprescindible obtenir   la prèvia autorització del Comú d’Escaldes-Engordany, després que els interessats hagin omplert i presentat al servei de tràmits d’aquesta Corporació la sol·licitud corresponent.

L’autorització de construcció l’ha de sol·licitar el propietari del terreny, o persona que el representi degudament facultada, adjuntant a la sol·licitud un plànol de situació a escala 1:500 on han de figurar els límits del terreny i l’emplaçament de la barraca, així com les seves mesures i característiques tècniques.

Es disposa d’un termini de 3 mesos per la construcció de la barraca, transcorregut el qual, s’entendrà prescrita l’autorització i haurà de tornar-se a formalitzar.

Aquesta autorització no requereix llicència urbanística.

Article 30
Construcció i manteniment de la barraca

El propietari del terreny autoritzat a construir una barraca queda obligat a conservar-la en bon estat, realitzant els corresponents treballs d’adequació a les seves costes. El Comú es reserva el dret d’inspeccionar i obligar al propietari a realitzar aquest manteniment.

Article 31
Tipificació de les infraccions

Referent a l’article 29, paràgraf 3r, es disposa d’un màxim de dues autoritzacions per barraca, finalitzat aquest termini, la sanció serà considerada com a molt greu.
Les accions o omissions que constitueixin incompliment de les disposicions relatives als articles  26, 27, 28, 29.1, 29.2 i 30 d’aquest capítol són qualificades com a infraccions greus
La reincidència en infracció greu serà qualificada com una infracció molt  greu.


Capítol sisè. Medi Natural

Secció primera. Picnic i Acampada

Article 32
Limitacions

Per tal d’afavorir la imatge de la ciutat, només es permet fer picnic als espais públics de la Parròquia expressament autoritzats i habilitats a tal efecte.  
Per l’acampada en grup d’escoles, colònies i associacions excursionistes s’ha de disposar prèviament de l’autorització expressa del Comú. Els acampadors i excursionistes estan obligats a recollir les pròpies deixalles i a dipositar-les en els contenidors apropiats ja que no es permet deixar bosses, papers, vidre, plàstics, llaunes i, en general, tot altre material de rebuig o restes en l’indret d’acampada i/o de picnic.
Qualsevol mostra d’incivisme o de conducta poc adequada respecte el mobiliari dels lloc de repòs, serà degudament sancionada d’acord amb l’article 3.1i)


Secció segona. Rec de prats i de conreus
 
Article 33
Gestió eficient de l’aigua

1. Els usuaris dels recs de prats i conreus en general, per un major estalvi ecològic i de reserva d’aqüífers, han de tancar l’aigua una vegada n’hagin fet ús, reconduint-la posteriorment al rec o bé al riu quan hagin acabat de regar.

2. La Societat de regants és la responsable del manteniment i neteja del rec.
 
Article 34
Tipificació de les infraccions

Les accions o omissions que constitueixin incompliment de les disposicions relatives a l’article 33 d’aquest capítol són qualificades com a infraccions molt greus.

Les accions o omissions que constitueixin incompliment de les disposicions relatives a l’article 32 d’aquest capítol són qualificades com a faltes lleus; la reincidència en faltes lleus es considera infracció greu.
 
Capítol setè:  Infraccions i sancions

Article 35
Concepte i abast de les infraccions

Constitueix infracció ambiental tota acció o omissió de les disposicions contingudes en aquesta ordinació. Tota infracció ambiental comporta la imposició d’una sanció al seu responsable o responsables.

Article 36
Subjectes de les infraccions

Són subjectes infractors les persones físiques o jurídiques que realitzin les accions o omissions tipificades com a infraccions dins el territori de la Parròquia d’Escaldes-Engordany, sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es que per les accions dels menors d’edat depenguin d’ells.
Article 37
Classes d’infraccions

Les infraccions ambientals tipificades en la present ordinació es qualifiquen en molt greus, greus i lleus segons allò establert en cada capítol.

Article 38
Infraccions constitutives d’il·lícit penal

Si en la instrucció d’un procediment sancionador per infracció ambiental apareixen indicis d’infracció penal en relació amb els fets que motiven la instrucció, l’Administració ha de posar-ho en coneixement del Ministeri Fiscal als efectes pertinents, d’acord amb l’article 51 paràgraf 3r  del Codi de l’Administració.

Sancions

1. Les infraccions es sancionen amb les multes següents:

a) Infraccions molt greus, multa de 3.001 fins a 6.000 euros.
b) Infraccions greus, multa de 61 fins a 3.000 euros.
c) Infraccions lleus, multa de 6,01 fins a 60 euros.

2. En tot cas l’infractor resta obligat, a més del pagament de la multa, a assumir econòmicament els costos de la restauració ambiental fins a assolir l’estat inicial en què es trobava l’element afectat.

Article 39
Inspecció i potestat sancionadora

L’exercici de la competència d’inspecció i de la potestat sancionadora a efectes de protegir la legalitat ambiental d’aquesta ordinació, s’estableix d’acord amb la Llei qualificada de delimitació de competències del Comuns, de data 4 de novembre del 1993 i del Reglament regulador del procediment sancionador, de data 9 de gener de 1991, correspon al Comú d’Escaldes-Engordany. Les sancions són acordades i imposades per la Junta de Govern.Article 40
Procediment sancionador

La imposició de sancions requereix la instrucció i la tramitació prèvia d’un expedient sancionador d’acord amb el procediment administratiu sancionador vigent.

Article 41
Extinció de la responsabilitat

La responsabilitat derivada de les infraccions s’extingeix per les causes següents:

1. Pagament o compliment de la sanció.
2. Prescripció

Article 42
Recursos administratius

Contra els actes i les resolucions administratives del Comú en matèria ambiental els destinataris poden interposar recurs administratiu, en la forma i els terminis previstos pel Codi de l’Administració.Disposició transitòria 1ª
Tots els fets, actes o procediments que es trobin en curs de realització el dia d’entrada en vigor de la present Ordinació es regeixen per la normativa anterior.
 
Disposició transitòria 2ª
Il·luminació:
Els enllumenats exteriors existents a l’entrada en vigor d’aquesta ordinació i que no siguin de baix consum energètic s’han d’adaptar als requeriments de la present ordinació abans de 2 anys.

Termini de sol·licitud d'autoritzacions de barraques:
 Les barraques actuals que no s’adeqüen als requeriments exigits, disposen d'un termini de 2 anys, a comptar de la data de publicació de la present Ordinació, per sol.licitar al Comú la instal·lació d'una barraca i adaptar-se a les normes de la present Ordinació.

Transcorregut aquest termini sense que el propietari del terreny hagi sol·licitat l’autorització, el Comú procedirà a sancionar-lo, seguint el corresponent tràmit administratiu.

Adequació de barraques construïdes amb materials d’obra:
En el cas que la barraca actual estigui construïda amb materials d’obra, hi ha la possibilitat d'adaptar-se a la barraca tipus que el Comú ha establert, ja sigui de fusta o de pedra, sempre amb la corresponent autorització del Comú.

Disposició transitòria 3ª
Aquelles tanques, la construcció de les quals és obligatòria, han de quedar construïdes dins del termini de 2 anys.

Aquelles tanques, la construcció de les quals no és obligatòria, disposen d’un termini de 2 anys per adaptar-se a la present ordinació, o procedir a la seva retirada.

Transcorregut el termini en tots aquells casos que l’ordinació obliga a tancar les finques, o en aquells casos que obliga a adaptar-se a la nova normativa o retirar-les, sense que el propietari del terreny s’hagi adequat, el Comú procedirà a sancionar-lo, seguint el corresponent tràmit administratiu.

Disposició derogatòria
Queda derogada qualsevol disposició de rang igual o inferior que s’oposi o contradigui al que s’estableix a la present Ordinació.

Disposició final
La present Ordinació entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Escaldes-Engordany,  9 de març de l’any 2009Cònsol major                                                                                         P.O Secretari General
Antoni Martí Petit                                                                                         Àngel Grau Navarro