Reglament intern de l'Espai Lleure

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, Capítol II, secció primera, article 5.1,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 9 de març del 2009, ha aprovat el següent:

Reglament intern de l’Espai Lleure del

Comú d’Escaldes-Engordany

ÍNDEX

TÍTOL PRELIMINAR.

TÍTOL PRIMER.

Article 1. Objectiu general.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

Article 3. Organigrama, perfil i funcions.

3.1. Direcció.

3.2. Educador/a.

3.3. Monitors.

TÍTOL SEGON.

Article 4. Inscripcionsi Admissions.

Requisits.


Article 5. Reglaments.

5.1. Reglament específic sobre l’organització de l’acció educativa.

5.1.1. Normes relatives a les eines metodològiques.

5.1.2. Calendari, horari i preus.

5.1.3. Normes de programació d’activitats.

5.2 Reglament específic sobre els menors.

5.2.1.Drets.

5.2.2. Deures.

5.2.3. Normes sobre el règim disciplinari.

5.2.4 Sancions per a cada tipus de falta.

5.3 Reglament específic sobre el personal educatiu.

5.4 Reglament específic sobre l’espai educatiu del centre: mobiliari i material.

5.4.1 Normes sobre la utilització dels espais i material del centre.

5.4.2 Normes d’ús i de conservació.

5.5 Funcionament diari de l’Espai Lleure.

Disposició addicional.

Disposició final.

TÍTOL PRELIMINAR

L’Espai Lleure de la Parròquia d’Escaldes-Engordany és un espai on s’apleguen infants i adolescents per viure l’experiència d’un temps lliure on poden desenvolupar activitats de tipus lúdic i educatiu. És un centre arrelat al medi quotidià, que té un mètode de treball i una organització interna responent a la necessitat d’acollir els infants i adolescents fins a 12 anys, fora de l’horari escolar.

Els principis generals que conformen la seva actuació són:

- La promoció de la llibertat, la tolerància i la solidaritat com a valors fonamentals en una societat democràtica, amb el consegüent respecte als drets i les llibertats fonamentals i l'obertura, la participació i la democratització en tots els seus àmbits d'actuació.

- L'acceptació de totes les persones sense discriminacions per raons de naixement, raça, sexe, religió, ideologia, situació personal o familiar.

- La utilització del català com a llengua pròpia de l'Espai Lleure i la promoció de la llengua i de la cultura pròpies del nostre país en el seu marc d'intervenció.

- L'atenció especial a tots aquells aspectes de tipus educatiu i social que condueixin als infants i adolescents que hi assisteixen i a la comunitat més àmplia, una millora de la seva qualitat de vida.

L’Espai Lleure del Comú d’Escaldes-Engordany és un espai de joc col·lectiu que proposa als infants de gaudir d’activitats diverses i d’interès, tot i donant resposta a les necessitats individuals de l’infant.

L’Espai ha de complir la funció social encomanada sense que això vulgui significar permisivitat per part dels infants i adolescents en el bon ús de les instal·lacions; el respecte i l’educació són necessàries en totes les relacions de convivència generades dins aquest àmbit.

Aquest reglament ha de ser un instrument per facilitar el funcionament intern de l’Espai Lleure.

TÍTOL PRIMER

Article 1. Objectiu general

L'objectiu general de l’Espai Lleure d’Escaldes-Engordany és facilitar una educació integral del menor mitjançant l’adquisició d’actituds i hàbits en un àmbit educatiu no formal.

L’Espai és un centre de lleure que complementa l’educació familiar i escolar durant el temps de lleure dels menors (infants i adolescents) d’edats compreses entre els 3 i els 12 anys.

Altres objectius de l’Espai són potenciar i coordinar accions que afavoreixen la integració cívica dels menors, oferint material tècnic i didàctic, entre altres serveis de suport, facilitant el seu desenvolupament psicomotor, afectiu i social a través del joc.

Article 2. Àmbit d’aplicació

a) Àmbit personal

Aquest reglament de règim intern queda subjecte tant per als treballadors del mateix Espai, com pels voluntaris, usuaris, les seves famílies, així com altres professionals que tinguin participació activa en el mateix Espai Lleure.

b) Àmbit físic

Aquest reglament s’aplicarà a les instal·lacions de l’Espai Lleure, tant en els seus espais interns com externs. S’aplicarà també en l’àmbit de totes aquelles activitats organitzades per l’Espai Lleure.

Article 3. Organigrama, perfil i funcions

L’equip educatiu és qui organitza, programa i executa les activitats. Malgrat que la seva composició pot tenir variabilitat en funció de la disponibilitat econòmica, circumstàncies de gestió o volum de menors assistents, la tendència de ràtio de professionals per usuari ha de ser la que marca la normativa actual; en relació al perfil professional d’aquest equip educatiu, haurà d’estar format per:

3.1. Direcció.

3.1.1. Dependència directa.

Depèn de la Conselleria encarregada de l’infància.

3.1.2. Requisits del lloc de treball del càrrec de Director.

1. Acadèmics: Estar en possessió com a mínim d’una titulació universitària de primer cicle reconeguda per l’autoritat competent al Principat d’Andorra, relacionada preferentment amb els àmbits educatiu i sociosanitari.

2. Capacitat de coordinació de recursos humans.

3. Disponibilitat horària per atendre les emergències o necessitats del centre.

3.1.3. Competències professionals

La direcció de l'Espai Lleure és responsable del bon funcionament del centre, dirigeix, programa i executa les activitats del mateix, així com els programes educatius dels menors.

Les tasques a realitzar serien:

1. Vetllar pel compliment de la normativa vigent, coordinant tasques, planificant i supervisant les activitats programades, dirigint amb un bon ús de les seves funcions i organitzant les activitats portades a terme pel centre; ensems gestiona els recursos materials, humans i funcionals, així com el procés d'admissió dels menors i la seva assistència, si fos necessari.

2. Definir, d'acord amb les directrius polítiques que marqui el Comú, els objectius i el funcionament de l’Espai Lleure, les condicions per a les admissions dels menors i el projecte pedagògic segons els grups d'edat, elaborant, completant i dirigint aquests projectes educatius.

3. Proporciona periòdicament al conseller corresponent una memòria del funcionament de l’Espai Lleure, amb un detall de les incidències, dels controls realitzats i de les demandes de noves admissions.

4. Elabora, gestiona i fa el seguiment del pressupost d'acord amb els criteris establerts pel Comú.

5. Avalua la promoció del personal segons el seu lloc de treball.

6. Organitza i participa en reunions de treball.

7. Assegura el compliment de les normes d'higiene i seguretat que estableixi la reglamentació per aquest tipus de centres.

8. Realitza altres tasques relacionades amb l’Espai Lleure que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

9. Realitza altres tasques de naturalesa i qualificació similars relacionades amb el seu lloc de treball, vetllant perquè la resta de llocs de treball de l’Espai Lleure restin sempre coberts.

10. En cas d'absència temporal ha de delegar les seves funcions a l'educador/a de l’Espai Lleure.

3.2. Educador/a

3.2.1. Dependència directa

Depèn directament de la Direcció de l’Espai Lleure.

3.2.2. Requisits del lloc de treball

Acadèmics: Estar en possessió com a mínim d’una titulació universitària de primer cicle reconeguda per l’autoritat competent al Principat d’Andorra, relacionada preferentment amb els àmbits educatiu i sociosanitari.

Altres: Disponibilitat horària.

3.2.3. Competències professionals

1. Coordina el grup de monitors, supervisa i dirigeix les activitats desenvolupades al centre en cas d'absència de la Direcció.

2. Organitza i dirigeix activitats lúdiques.

3. Realitza altres tasques relacionades amb l’Espai Lleure que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

4. Realitza altres tasques de naturalesa i qualificació similars relacionades amb el seu lloc de treball.

5. Informa la Direcció de qualsevol anomalia detectada.

3.3. Monitors.

3.3.1. Dependència directa

Depèn directament de la Direcció de l’Espai Lleure.

3.3.2. Requisits del lloc del treball

Acadèmics: Estar en possessió com a mínim d’una titulació de formació professional de grau mig reconeguda per l’autoritat competent al Principat d’Andorra, relacionada amb els àmbits educatiu i sociosanitari.

Disponibilitat horària a efectes de canvis de torns.

3.3.3. Competències professionals

1. Desenvolupa tasques d’atenció directa als menors.

2. Desenvolupa la programació d'aula amb el vist-i-plau de la Direcció.

3. Organitza i controla les activitats lúdiques de l'aula, donant suport a l’execució de les mateixes.

4. Col·labora i coordina les seves funcions amb el personal jeràrquic superior.

5. Informa immediatament la Direcció per a que aquesta pugui avisar els pares en cas de detectar algun problema de salut del menor, així com de qualsevol altra anomalia detectada.

6. Realitza altres tasques relacionades amb l’Espai Lleure que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

7. Realitza altres tasques de naturalesa i qualificació similars relacionades amb el seu lloc de treball.

TÍTOL SEGON

Article 4. Inscripcions i Admissions.

Requisits.

Per a la inscripció dels menors, tenint en compte que el número de places és limitat, s’ha de reunir les condicions següents:

1. Residents a la Parròquia

2. En cas de places vacants, el Comú d’Escaldes-Engordany pot atorgar dites places a infants de famílies no residents a la Parròquia, així com en casos socials de necessitat degudament justificada; ensems, es tindrà en compte l’ordre d’inscripció, les necessitats personals i familiars, així com les circumstàncies personals de l’infant.

3. Les inscripcions del servei de tot els curs escolar, es realitzaran a principis de juny; és necessari que sigui un dels pares, tutor o representant legal qui formalitzi el dossier d’inscripció, signant el preceptiu full de protecció de dades i, si fos el cas, d’autorització d’imatge.

4. Les inscripcions s’han de formalitzar a l’Espai lleure mitjançant una sol·licitud i una fitxa d’inscripció, amb la següent documentació:

a) El resguard de l’assegurança extraescolar vigent.

b) Certificat mèdic on ha de constar que el menor pot freqüentar una col·lectivitat, així com aquelles incidències dignes de menció pel desenvolupament de les activitats que s’organitzen en l’Espai Lleure.

c) Full de protecció de dades i d’autorització d’imatge, d’acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i autorització dels pares, tutor o representant legal de poder actuar la direcció de l’Escola bressol, en cas d’urgència, activant el Servei d’Urgències Mèdiques (SUM).

d) En cas de voler anul·lar la pre-inscripció, els pares, tutor o representant legal, han de notificar per escrit a la Direcció de l’Espai Lleure la seva voluntat de no ocupar la plaça.

e) Durant els períodes de vacances establerts al calendari oficial que aprova el M.I Govern, les activitats de l’Espai Lleure tenen la consideració d’extraordinàries i s’han de liquidar a part.

f) Les tarifes de preus d’inscripció per vacances escolars es fixaran amb un període d’antelació suficient per facilitar la informació als pares. El preu dels àpats, si n’hi ha, s’establirà a part.

g) El Comú d’Escaldes-Engordany es reserva el dret d’admissió en tots aquells casos de menors que, per les seves circumstàncies personals i atenció especialitzada, no puguin ser degudament atesos en l’Espai Lleure.

L’admissió del menor és definitiva quan el dossier està complet i degudament signat.

Article 5. Reglaments

5.1. Reglament específic sobre l’organització de l’acció educativa

5.1.1 Normes relatives a les eines metodològiques.

- Programació d’activitats:

El programa diari de les activitats anirà a càrrec de la persona que exerceixi el càrrec de director, o de la persona que aquest delegui.

Les activitats es preveuran amb un mes d’antelació.

- Execució d’activitats:

L’execució de les activitats anirà a càrrec del personal educatiu de l’Espai Lleure.

- Avaluació:

Setmanalment, l’equip educatiu mantindrà reunions per tal d’avaluar i revisar les activitats i els programes educatius individuals.

5.1.2 Calendari, horari i preus

- L’Espai Lleure és un servei destinat a cobrir horaris extraescolars, d’acord amb el calendari escolar; romandrà tancat en les dates fixades al calendari laboral i pel decret dels dies festius de la Parròquia d’Escaldes-Engordany.

- Els horaris, durant el curs escolar, són els següents:

- De dilluns a divendres, de les 16.30 a les 20.30 hores.

- Dissabtes de les 8.30 a les 13.30 hores.

- Els horaris, durant les vacances del curs escolar, són els següents:

- De dilluns a divendres, de les 8.45 a les 20.30 hores.

- Els preus quedaran fixats anualment i publicats al BOPA.

5.1.3 Normes de programació d’activitats.

El Centre té un seguit d’activitats dins i, esporàdicament, fora del mateix, entre altres, taller de manualitats, jocs i/o excursions; per a poder fer un seguiment adequat a les activitats proposades al llarg del curs, el menor ha d’assistir un mínim de tres dies setmanals a l’espai lleure. En cas contrari, el menor perdrà la plaça sempre que no obri motiu que ho justifiqui.

5.2 Reglament específic sobre els menors.

5.2.1 Drets:

1. A utilitzar les instal·lacions de l’Espai Lleure.

2. A rebre tot el material bàsic necessari per desenvolupar les activitats que els hi proposin.

3. A rebre els continguts del projecte educatiu.

4. A rebre les ajudes que el Comú d’Escaldes-Engordany pugui donar en concepte de subvencions.

5.2.2 Deures:

1. Respectar les instal·lacions de l’Espai Lleure.

2. Respectar el material que utilitzen per a desenvolupar les activitats.

3. Seguir les pautes marcades pel personal educador del centre.

4. Respectar les normes de convivència de la relació de respecte vers els seus companys.

5. No envair les àrees restringides als educadors.

Es responsabilitat del pares, tutor o representant legal, vetllar perquè els menors adquireixin hàbits saludables de conducta, de comportament i alimentaris.

5.2.3 Normes sobre el règim disciplinari

A través del règim disciplinari, l’Espai Lleure dóna una resposta educativa davant de qualsevol dels tipus de faltes; aquestes es poden qualificar de lleus, greus o molt greus. La consideració del tipus de falta i el tipus de sanció es decidirà mitjançant una reunió quinzenal amb l’equip educatiu sota els següents criteris:

1. Falta lleu: Es considerarà com a falta lleu totes aquelles conductes de desobediència, manca de col·laboració amb el personal de l’Espai Lleure, manca de respecte amb el material del centre (mobles o immobles), així com altres conflictes de relació amb la resta de companys que dificultés la convivència i el desenvolupament de les activitats.

2. Falta greu: Es considerarà com a falta greu l’acumulació de dos faltes lleus, o bé enfrontaments greus amb el personal de l’Espai Lleure, conductes agressives que puguin provocar un perill per a la integritat física de la resta de companys menors d’edat, o bé conductes que hagin provocat un deteriorament greu de les instal·lacions del centre o el seu material.

3. Falta molt greu: Es considerarà com a molt greu la reiteració de dos faltes greus o bé conductes que impedeixin a aquest menor la convivència amb la resta de companys menors d’edat o personal de l’Espai Lleure.

5.2.4 Sancions per a cada tipus de falta:

Prèvia a la sanció, es mantindrà una entrevista amb els pares per tal d’explicar el comportament del menor i les conseqüències que pot tenir la reiteració d’aquest.

1. Faltes lleus: donar de baixa al menor del centre per un període d’una setmana.

2. Faltes greus: donar de baixa al menor del centre per un període d’un mes.

3. Faltes molt greus: donar de baixa al menor del centre de manera definitiva.

En cap dels 3 casos comportarà el retorn del preu públic abonat.

5.3 Reglament específic sobre el personal educatiu.

Tot el personal de l’Espai Lleure ha de respectar les normes generals següents:

1. La intimitat i la personalitat dels menors en l’Espai Lleure, sense que això signifiqui que aquests deixin de complir les mínimes normes de convivència i respecte.

2. Garantir el principi d'igualtat evitant les diferències en el tracte i en l'atenció als menors.

3. Els membres de l’equip educatiu han de respectar l’horari i les funcions prèviament acordades a l’inici de cada curs escolar.

4. La Direcció del centre es reserva el dret de poder modificar els horaris per necessitats del servei.

5.4 Reglament específic sobre l’espai educatiu del Centre: Mobiliari i material.

5.4.1 Normes sobre la utilització dels espais i material del centre.

1. La major part de les activitats es realitzaran a les instal·lacions del centre; es poden realitzar activitats específiques fora d’aquest espai les quals estaran prèviament programades i notificades als pares, tutor o representant legal.

2. En cas de sortides fora l’àmbit de l’Espai Lleure, es demanarà l’autorització dels pares, tutor o representant legal.

3. Està prohibit accedir als espais reservats del centre sense autorització del personal educatiu del mateix.

4. Està prohibit accedir als espais del centre amb animals de companyia.

5. No està permès fumar a les dependències de l’Espai Lleure, ni consumir begudes alcohòliques.

6. No està permès utilitzar telèfons mòbils particulars; en cas d’urgència, s’ha de trucar al telèfon de l’Espai Lleure.

5.4.2 Normes d’ús i de conservació

1. Els usuaris d’aquests serveis tenen el dret d’ús de les instal·lacions de l’Espai Lleure i del seu material, l’obligació de mantenir-lo i el deure de conservar-lo.

2. Les activitats que es realitzin en l’Espai Lleure han de ser respectades en tot moment, així com el material de les activitats; és considerarà falta en funció del criteri exposat en el punt anterior referent a les normes sobre el règim disciplinari i les normes sobre la utilització dels espais i material del centre .

5.5 Funcionament diari de l’Espai Lleure

1. Qualsevol circumstància sobre el menor que no s’hagi demanat o notificat formalment al personal de direcció en un lapse de temps raonable, l’Espai Lleure no se’n farà responsable.

2. Tan sols podran recollir els menors els pares, tutor o representant legal, així com aquelles persones prèviament autoritzades per aquests, sempre i quan siguin majors de 18 anys; excepcionalment, i sempre conforme amb el consentiment per escrit dels pares, tutor o representant legal, i sota la seva responsabilitat, podran recollir els infants els familiars menors entre 15 i 17 anys.

3. Es obligatòria la puntualitat per part dels pares, tutor o representant legal a l’hora de la sortida dels menors de l’Espai Lleure.

4. El menor, en cap cas, podrà marxar sol de l’Espai Lleure.

5. Qualsevol canvi que pugui afectar a la guarda, tutela o curatela del menor haurà de ser notificat de forma immediata i fefaent al personal de l’Espai Lleure.

6. Cas que hi hagués una ordre d’allunyament, el progenitor que en tingui la custòdia, tutor o el representant legal del menor, ho farà saber de forma fefaent i immediata a la Direcció de l’Espai Lleure aportant la corresponent ordre d’allunyament. Qualsevol modificació d’aquesta ordre judicial, també haurà de ser immediatament coneguda pels serveis de direcció de l’Espai Lleure.

7. En el cas de malaltia del menor, s’ha d’avisar a la Direcció de l’Espai Lleure el mateix dia, per a informar que el menor no vindrà; en cas de ser malaltia contagiosa que impedeixi la convivència amb altres infants, és obligatori separar-lo del Centre. Per la seva incorporació altra vegada cal presentar el certificat mèdic corresponent a la Direcció del mateix Espai Lleure.

8. Els pares, tutor o representant legal, cas de ser avisats per la Direcció de l’Espai Lleure en presentar el menor signes de malaltia, han de presentar-se en el lapse de temps més breu possible.

9. Cas que el menor trenqui o malmeti material, mobiliari o qualsevol altre element de l’Espai Lleure, es fan responsables els pares, tutor o representant legal del menor, que han de reemborsar els desperfectes ocasionats per aquest, sense perjudici de les accions tan civils com penals que per aquests fets els hi poguessin correspondre.

10. L’Espai Lleure ha d’estar equipat amb una farmaciola situada fora de l'abast dels menors, les característiques i el contingut d’aquesta seran establerts seguint els criteris del Ministeri de Sanitat.

11. L’Espai Lleure no es responsabilitza dels béns personals dels menors. En cas de ser trobat algun objecte o roba personal d’aquests es guardarà durant el curs en vigència.

12. El personal educador té l’obligació de fer respectar les normes generals d’utilització a totes les persones presents a l’Espai Lleure, en cas de detectar incidències en el comportament d’algun menor a l’Espai Lleure, es seguirà el protocol establert en els paràgrafs anteriors.

13. Els pares, tutor o representant legal han de signar un document d’acord amb el qual accepten les condicions d’aquest Reglament.

Disposició addicional

A banda de les funcions i els requisits acadèmics dels llocs de treball especificats en aquest Reglament, el Manual funcional d'ocupacions professionals tipus descriu les tasques principals i altres requisits específics que han de reunir o desenvolupar les persones que hagin d'ocupar els llocs de treball corresponents.

Disposició final

Aquest Reglament entra en vigor a l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Escaldes-Engordany, 9 de març del 2009