Reglament intern de les Escoles Bressol

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, Capítol II, secció primera, article 5.1,

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 9 de març del 2009, ha aprovat el següent:

 

Reglament intern de les Escoles Bressol del

 

Comú d’Escaldes-Engordany

 

ÍNDEX

 

Exposició de motius

 

Títol preliminar

 

Article 1. Objectiu general

 

Article 2. Pla pedagògic

 

Article 3. Organigrama (perfil i funcions)

 

3.1. Direcció

 

3.2. Coordinador/a

 

3.3. Educador/a

 

3.4. Personal educatiu tècnic/auxiliar

 

3.5. Personal de cuina

 

3.6. Personal de cuina auxiliar

 

3.7. Personal de neteja

 

Article 4. Normes generals per a tot el personal de l'Escola Bressol
4.1. Normes a complir per tot el personal

 

4.2. Normes de protecció per a la salut i la prevenció de malalties
4.2.1. Referents al personal

 

4.2.2. Referents als infants

 

4.2.3. Referents als pares, tutors o representants legals

 

4.2.4. Comunicacions de malalties al Servei de Salut Escolar

 

4.2.5. Farmaciola

 

Article 5. Calendari i horaris

 

5.1. Calendari

 

5.2. Horari d'obertura al públic

 

Article 6. Inscripcionsi Admissions

 

Article 7. Preus públics

 

7.1. Dipòsit

 

7.2. Forma de pagament

 

Article 8. Control Mèdic

 

Disposició addicional

 

Disposició final

 

Annex 1. Pla pedagògic

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

L’any 1995, el Govern d’Andorra va aprovar la Llei de guarderies infantils, destinada a plasmar jurídicament la mancança que en aquest àmbit es tenia fins aleshores; mesos més tard, i sempre en el mateix any, es va aprovar el Reglament que la desenvolupava. S’iniciava així tot un seguit de mesures per a poder fer efectives les disposicions establertes a la Convenció sobre els drets dels infants, ratificada pel Principat d’Andorra el 22 de novembre de 1995.

 

Finalment, el Decret de 27 d’abril del 2005, d’aprovació del reglament de guarderies infantils, ens remet a les normes generals que hi poden ser aplicables i es regula tan sols els aspectes específics de les guarderies, tant els de caràcter general com els específics de cada tipus de guarda, fet que permet l’actualització automàtica de la normativa general aplicable.

 

Amb aquest marc legal, després de l’experiència de 19 anys des de la creació de la primera Escola bressol, i passat el període d’implantació de la majoria d’edat, es presenta l’oportunitat d’actualitzar, d’una manera sistemàtica, l’existència i funcionament de les Escoles Bressol implantades a la Parròquia d’Escaldes-Engordany.

 

Les Escoles Bressol del Comú d’Escaldes-Engordany formularan el seu projecte educatiu i curricular d'acord amb les condicions i característiques de la població infantil que acullen, en el marc de la legislació vigent i d'acord amb els principis d'aquest Reglament; les mateixes estan subjectes al compliment de la normativa general vigent en matèria de seguretat, tant estructural com de les instal·lacions, de l'accessibilitat, de les condicions tecnicosanitàries, de la protecció de la salut i de la prevenció de les malalties, de les relatives a la matèria educativa i pedagògica, en matèria medioambiental, així com totes les altres disposicions que se'ls pugui aplicar.

 

TÍTOL PRELIMINAR

 

1.- Les Escoles Bressol de la Parròquia són escoles públiques d'educació infantil que declaren com a principis generals que conformen la seva actuació:

 

- La promoció de la llibertat, la tolerància i la solidaritat com a valors fonamentals en una societat democràtica, amb el consegüent respecte als drets i les llibertats fonamentals i l'obertura, la participació i la democratització en tots els seus àmbits d'actuació.

 

- L'acceptació de totes les persones sense fer discriminacions per raons de naixement, raça, sexe, religió, ideologia, situació personal o familiar.

 

- La utilització del català com a llengua pròpia de l'escola i la promoció de la llengua i de la cultura pròpies del nostre país en el seu marc d'intervenció.

 

- L'atenció especial a tots aquells aspectes de tipus educatiu, social i sanitari que condueixin als infants que hi assisteixen i a la comunitat més àmplia, una millora de la seva qualitat de vida.

 

2.- La metodologia de les Escoles Bressol d’Escaldes-Engordany aspira a aconseguir els objectius fonamentals de cada etapa del creixement dels nens, d'acord amb les orientacions psicopedagògiques fonamentals per a cadascuna d'elles. Per això, respectarà i promourà els drets dels infants en el marc de la legislació vigent. Les Escoles Bressol de la Parròquia treballaran en el desenvolupament d'una metodologia que vehiculi la relació entre els aprenentatges i la particular forma d'aprendre que caracteritza els infants d'aquestes edats. En aquest sentit, es fomentarà en:

 

- La globalització com a mitjà més apropiat per poder atendre la relació existent entre els desenvolupaments relacional, afectiu, emocional, cognoscitiu i físic.

 

- La importància de l'acció i de la interacció com a elements bàsics de l'aprenentatge.

 

- L'activitat lúdica com a activitat privilegiada.

 

- La necessitat de partir del bagatge d'experiències dels infants per garantir la seva plena adaptació en la vida del centre i per potenciar els aprenentatges que els siguin significatius.

 

- La utilització de tots aquells processos que es consideren privilegiats per a l'educació i l'aprenentatge en aquesta etapa: l'observació, la imitació, l'experimentació, l'atenció, la manipulació, la memorització, l'associació, l'expressió, la fantasia, la imaginació, etc.

 

3.- El projecte educatiu de les Escoles Bressol d’Escaldes-Engordany s'entén com a marc general de referència en el qual s'han d'inscriure totes les accions que es fan a l'escola i que ha de servir per a la reflexió quotidiana. Per aquest motiu ha de ser assumit per totes les parts implicades: Comú, personal de l'escola bressol i els pares dels infants.

 

4.- Des d'aquesta perspectiva, les Escoles Bressol compliran les funcions següents:

 

Funció educativa.

 

Funció social.

 

Funció sanitària.

 

TÍTOL PRIMER

 

Article 1. Objectiu general

 

L'objectiu general de les Escoles Bressol d’Escaldes-Engordany és el de cobrir les necessitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials dels nadons, els lactants i els pre-escolars des dels tres mesos fins als tres anys, mitjançant una pedagogia adequada i afavorint una evolució integral dels infants.

 

Una evolució de la qual es destaquen els aspectes següents:

 

- Afavorir el desenvolupament harmònic de l'infant, conèixer el seu cos i les seves possibilitats i limitacions, atenent les seves necessitats bàsiques d'ordre biològic, psicològic, afectiu, lúdic i social.

 

- Afavorir el seu procés d'autonomia progressiva i socialització de l'infant, fer-lo capaç de viure unes relacions estables i positives amb si mateix i amb els altres i d'anar formant part activa d'una societat culturalment organitzada.

 

- Afavorir en l'infant el desenvolupament de les seves capacitats de coneixement i d'interpretació d'ell mateix i de l'entorn, tot facilitant l'adquisició d'uns instruments d'aprenentatge. En aquesta etapa es concretaran els llenguatges musical, plàstic, verbal i matemàtic amb una triple finalitat: lúdico-creativa, comunicativa i representativa.

 

- L'estructuració de la vida quotidiana de les Escoles Bressol (ordenació de l'espai i del temps, marcs normatius, hàbits, etc.) s'elaborarà i s'organitzarà en ordre a la consecució dels objectius proposats.

 

Article 2

 

Pla pedagògic

 

El Pla pedagògic s'elabora segons les directrius bàsiques establertes a l'annex 1 del Reglament de guarderies infantils: orientacions educatives i pedagògiques segons l'edat dels infants. S'adjunta com a annex 1 d'aquest Reglament el Pla pedagògic de l'Escola Bressol, el qual podrà ser desenvolupat segons les necessitats pròpies de l’escola. Aquest es lliura al moment de l’admissió.

 

L’equip educatiu del centre, està disponible per parlar amb els pares de totes les qüestions pedagògiques i sanitàries concernents al seu infant.

 

Article 3

 

Organigrama (perfil i funcions)

 

3.1. Direcció

 

3.1.1. Dependència directa

 

Depèn de la Conselleria encarregada de la infància.

 

3.1.2. Requisits del lloc de treball

 

Acadèmics:

 

1. Estar en possessió com a mínim d’una titulació universitària de primer cicle reconeguda per l’autoritat competent al Principat d’Andorra, relacionada preferentment amb els àmbits educatiu i sociosanitari.

 

2. Capacitat de coordinació de recursos humans.

 

3. Disponibilitat horària per atendre les emergències o necessitats del Departament.

 

3.1.3. Competències professionals

 

La direcció de l'Escola Bressol és responsable del bon funcionament del centre.

 

Tasques a realitzar per aquesta persona:

 

1. Vetlla pel compliment de la normativa vigent, pel bon funcionament del centre, i per acompliment d’horaris i prestació del servei dels empleats.

 

2. Coordina tasques, planifica, organitza i supervisa les activitats programades portades a terme a l'escola.

 

3. Gestiona els recursos materials, humans i funcionals, així com el procés d'admissió d'infants i la seva assistència.

 

4. Defineix els objectius i el funcionament de l'Escola Bressol, les condicions per a les admissions d'infants i els controls mèdics d’acord amb les directrius polítiques que marqui el Comú.

 

5. A partir de l’anàlisi de necessitats i d’acord amb les directrius polítiques que marqui el Comú, elabora el projecte pedagògic en funció dels grups d’edat.

 

6. Periòdicament elabora una memòria del funcionament de l'escola, amb un detall de les incidències, dels controls realitzats i de les demandes de noves admissions, per lliurar-li al Conseller corresponent.

 

7. Elabora, gestiona i fa el seguiment del pressupost d'acord amb els criteris establerts pel Comú.

 

8. Avalua el personal segons el seu lloc de treball.

 

9. Redacta les propostes i acords presos a la Comissió per presentar-los a la Junta de Govern.

 

10. Organitza i participa en reunions de treball.

 

11. Assegura el compliment de les normes d'higiene i seguretat que estableixi la reglamentació per a guarderies.

 

12. Analitza i programa, d'acord amb un professional de la nutrició, els menús dels infants i els comunica al servei de cuina.

 

13. Realitza altres tasques relacionades amb l'escola que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

 

14. Realitza altres tasques de naturalesa i qualificació similars relacionades amb el seu lloc de treball vetllant perquè la resta de llocs de treball de l’escola bressol restin sempre coberts.

 

15. En cas d'absència temporal ha de delegar les seves funcions a la persona coordinadora de l'escola.

 

3.2. Coordinador/a.

 

3.2.1. Dependència directa

 

Depèn directament de la Direcció de l'Escola Bressol.

 

3.2.2. Requisits del lloc de treball

 

Acadèmics: Estar en possessió com a mínim d’una titulació universitària de primer cicle reconeguda per l’autoritat competent al Principat d’Andorra, relacionada preferentment amb els àmbits educatiu i sociosanitari.

 

3.2.3. Competències professionals

 

1. Coordina, supervisa i dirigeix les activitats desenvolupades al centre en cas d'absència de la Direcció.

 

2. Vetlla pel bon funcionament, acompliment d’horaris i prestació del servei dels empleats del centre.

 

3. Supervisa les activitats desenvolupades per les persones al seu càrrec.

 

4. Informa i comunica als pares les incidències, grau d’evolució i desenvolupament de l’infant.

 

5. Informa a la Direcció de qualsevol anomalia detectada.

 

6. Organitza i dirigeix activitats lúdiques de l'aula.

 

7. Dona suport a les tasques desenvolupades pel personal educador.

 

8. Col·labora en la preparació dels menús per als infants.

 

9. Realitza altres tasques relacionades amb l'escola que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

 

10. Realitza altres tasques de naturalesa i qualificació similars relacionades amb el seu lloc de treball.

 

3.3. Educador

 

3.3.1. Dependència directa

 

Depèn directament de la Direcció de l'Escola Bressol.

 

3.3.2. Requisits del lloc de treball

 

Acadèmics: Estar en possessió com a mínim d’una titulació universitària de primer cicle reconeguda per l’autoritat competent al Principat d’Andorra, relacionada preferentment amb els àmbits educatiu i sociosanitari.

 

3.3.3. Competències professionals

 

1. Desenvolupa tasques d’atenció directa als infants, oferint un servei de suport i mediació entre l’infant i el personal tècnic/auxiliar.

 

2. Col·labora en el procés d’integració dels nous infants.

 

3. Planifica i realitza activitats educatives i de desenvolupament de la psicomotricitat.

 

4. Dóna suport a les activitats desenvolupades, tractant de garantir la seguretat dels infants.

 

5. Avalua les activitats desenvolupades durant el curs i dels aprenentatges adquirits.

 

6. Valora l’evolució dels infants i ho comunica als pares en les reunions que manté amb ells.

 

7. Informa i comunica als pares les incidències, grau d’evolució i desenvolupament de l’infant.

 

8. Informa a la Direcció de qualsevol anomalia detectada.

 

9. Realitza altres tasques relacionades amb l'escola que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

 

10. Realitza altres tasques de naturalesa i qualificació similars relacionades amb el seu lloc de treball.

 

3.4. Personal educatiu tècnic/auxiliar.

 

3.4.1. Dependència directa

 

Depèn directament de la Direcció de l'Escola Bressol.

 

3.4.2. Requisits del lloc del treball

 

Acadèmics: Estar en possessió com a mínim d’una titulació de formació professional de grau mig reconeguda per l’autoritat competent al Principat d’Andorra, relacionada amb els àmbits educatiu i sociosanitari.

 

3.4.3. Competències professionals

 

1. Desenvolupa tasques d’atenció directa als infants, assistint necessitats fisiològiques i/o higièniques d’aquests.

 

2. Desenvolupa la programació d'aula amb el vist-i-plau de la Direcció, i de conformitat amb el Pla pedagògic.

 

3. Organitza i controla activitats lúdiques de l'aula.

 

4. Col·labora i coordina les seves funcions amb la resta de personal de l'aula.

 

5. Verifica, si escau, l'estat de salut dels infants, emprant estris habituals, pren mesures bàsiques no traumàtiques ni medicamentoses i avisa immediatament (en el cas que no hi hagi un superior jeràrquic) als pares en cas de detectar algun problema de salut del nen.

 

6. Administra la medicació als infants malalts en cas necessari, sempre amb el consentiment per escrit dels pares i sota prescripció mèdica.

 

7. Informa els pares sobre l'evolució dels nens.

 

8. Neteja l'àrea de treball (classe, llits, joguines) i tot el material emprat, i a més realitza el manteniment de la bugaderia.

 

9. Informa la Direcció de qualsevol anomalia detectada.

 

10. Realitza altres tasques relacionades amb l'escola que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

 

11. Realitza altres tasques de naturalesa i qualificació similars relacionades amb el seu lloc de treball.

 

3.5. Personal de cuina.

 

3.5.1. Dependència directa

 

Depèn directament de la Direcció de l'Escola Bressol.

 

3.5.2. Requisits del lloc de treball

 

Acadèmics:

 

1. Estar en possessió del carnet de manipulador d'aliments reconeguda per l’autoritat competent al Principat d’Andorra.

 

2. Experiència prèvia en llocs similars.

 

3. Disponibilitat horària a efectes de canvis de torns.

 

3.5.3. Competències professionals

 

1. Prepara els menús dels infants en funció de la programació aprovada per la Direcció, seguint estrictament les normes d'higiene i el control de la qualitat dels aliments.

 

2. Col·labora en el repartiment del menjar als assistents.

 

3. És responsable de la correcta manipulació dels aliments.

 

4. Ha de saber resoldre qualsevol problema imprevist (dietes especials, manca de subministrament).

 

5. Supervisa i controla el magatzem de productes, i n'ha de controlar la data de caducitat i retirar els que s'hagin sobrepassat.

 

6. Neteja el material de cuina utilitzat en l'elaboració dels menús i l'àrea de treball.

 

7. Proposa l'adquisició de productes per a l'elaboració dels menús i per a la neteja.

 

8. Informa la Direcció de qualsevol anomalia.

 

9. Realitza altres tasques de naturalesa i qualificació similars relacionades amb el lloc de treball.

 

10. Realitza qualsevol altra tasca encomanada pel superior jeràrquic i que estigui relacionada amb el lloc de treball.

 

3.6. Personal de cuina auxiliar

 

3.6.1. Dependència directa

 

Depèn directament de la Direcció de l'Escola Bressol.

 

3.6.2. Requisits del lloc de treball

 

Acadèmics:

 

1. Estar en possessió del carnet de manipulador d'aliments reconeguda per l’autoritat competent al Principat d’Andorra.

 

2. Experiència prèvia en llocs similars.

 

3. Disponibilitat horària a efectes de canvis de torns.

 

3.6.3. Competències professionals

 

1. Segueix les instruccions fixades pel personal de cuina.

 

2. Col·labora en la preparació dels menús d'acord amb les indicacions rebudes, complint la normativa definida per a la manipulació d'aliments.

 

3. Col·labora en el repartiment del menjar als assistents.

 

4. Ha de mantenir en perfectes condicions higièniques i d'ordre tant la cuina com el rebost.

 

5. Neteja el material de cuina utilitzat en l'elaboració dels menús i l'àrea de treball.

 

6. Realitza altres tasques de naturalesa i qualificació similars relacionades amb el lloc de treball.

 

7. Substitueix el personal de cuina en cas d'absència.

 

8. Realitza qualsevol altra tasca encomanada pel superior jeràrquic que estigui relacionada amb el lloc de treball.

 


3.7. Personal de neteja

 

3.7.1. Dependència directa

 

Depèn directament de la Direcció de l'Escola Bressol i de la persona responsable de neteja.

 

3.7.2. Requisits del lloc de treball

 

Acadèmics: Formació bàsica.

 

Altres:

 

1. Complir les condicions (d'edat i físiques) necessàries per desenvolupar tasques que requereixin un esforç físic.

 

2. Experiència prèvia en llocs similars.

 

3. Disponibilitat horària a efectes de canvis de torns.

 

3.7.3. Competències professionals

 

1. Executa diàriament les tasques de neteja pròpies de l'escola d'acord amb les instruccions fixades per la Direcció.

 

2. Realitza periòdicament la neteja a fons de les dependències de l'escola.

 

3. Utilitza correcta i adequadament els materials de neteja.

 

4. Controla el material de neteja i sol·licita material addicional.

 

5. Informa a la Direcció de qualsevol anomalia.

 

6. Realitza altres tasques de naturalesa i qualificació similars relacionades amb el lloc de treball.

 

7. Realitza qualsevol altra tasca encomanada pel superior jeràrquic que estigui relacionada amb el lloc de treball.

 

Article 4

 

Normes generals per al personal de l'Escola Bressol

 

4.1. Normes a complir.

 

Tot el personal que treballi a l'Escola Bressol ha de respectar les normes generals següents:

 

1. Tenir cura de l'aspecte i higiene personal.

 

2. Adoptar qualsevol altra mesura de seguretat i higiene que la Direcció de l’Escola bressol pugui creure convenient.

 

3. Respectar la intimitat i la personalitat dels nens de l'escola.

 

4. Garantir el principi d'igualtat: no hi ha d'haver diferències en el tracte ni en l'atenció als infants.

 

5. Totes les persones de l’Escola Bressol han de guardar i fer respectar la dignitat i la intimitat dels infants, d’acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.

 

4.2. Normes de protecció de la salut i de prevenció de malalties.

 

4.2.1. Referents al personal.

 

1. Els aspirants a ocupar un lloc de treball a l'Escola Bressol han de presentar un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen dèficits sensorials o motors importants, ni malalties infectocontagioses que puguin afectar la salut dels infants i la d'altres treballadors de la guarderia.

 

2. En el moment de començar a prestar els serveis, tot el personal ha d’acreditar una vacunació correcta, segons el calendari oficial de vacunacions sistemàtiques del país, així com de les que siguin considerades necessàries per l’autoritat competent.

 

3. El personal de l’Escola bressol està sotmès periòdicament a les diferents proves que realitza el Servei de Salut Escolar (SSE).

 

4. El personal manipulador d'aliments ha de complir els requisits i sotmetre's a les revisions que es considerin oportunes i que marqui la legislació vigent.

 

5. No es pot fumar, sota cap concepte, a les dependències de l'Escola Bressol.

 

6. El personal queda obligat a mantenir unes normes d'higiene adequades a la seva tasca, d’acord amb la legislació vigent aplicable. Es recomana seguir les normes higienicosanitàries que estableixi el servei sanitari competent.

 

4.2.2. Referent als infants.

 

1. Per a l'ingrés d'un infant en una de les escoles bressol d’Escaldes-Engordany és necessari un certificat mèdic del pediatra o del metge de capçalera que acrediti que no pateix malalties infectocontagioses que impedeixin la convivència amb altres infants. Així mateix, el pediatra o el metge de capçalera ha de fer constar qualsevol alteració física o psíquica de l'infant que requereixi una atenció especial.

 

2. S'ha d'acreditar una vacunació correcta, segons el calendari de vacunes vigent, i presentar el carnet de salut o vacunes o un certificat mèdic on constin les dates de la vacunació. Tot infant que presenti algun retard en la vacunació o una manca de vacunació per algun motiu de salut ho ha de justificar mitjançant el certificat mèdic corresponent.

 

3. En el cas de malaltia que impedeixi la convivència amb altres infants, és obligatori separar-lo de l'Escola Bressol; perquè s'hi incorpori cal presentar el certificat mèdic corresponent a la Direcció de l'Escola.

 

4. El desenvolupament general de l'infant ha de ser revisat, de manera periòdica, per personal sanitari especialitzat.

 

5. L'estat de vacunes dels infants ha de ser revisat periòdicament pel Servei de Salut Escolar.

 

6. A la sol·licitud d'inscripció de l'infant a l'Escola Bressol es poden demanar altres requisits.

 

4.2.3. Referent als progenitors, tutors o representants legals.

 

1. És obligat que siguin el màxim de puntuals possible a l’hora de la sortida dels seus infants de l’Escola bressol.

 

2. En cas que els pares, tutors o representants legals no recullin el seu fill, cap persona pot emportar-se’l sense autorització prèvia d’aquests; les persones autoritzades, hauran de ser necessàriament majors d’edat.

 

3. Cas que hi hagués una ordre d’allunyament, el progenitor que en tingui la custòdia, o el representant legal del menor, ho farà saber de forma fefaent i immediata a la Direcció de l’Escola bressol aportant la corresponent ordre d’allunyament. Qualsevol modificació d’aquesta ordre judicial, també haurà de ser immediatament coneguda pels serveis de direcció de l’Escola.

 

4. Es necessari que els pares, tutors o representants legals confirmin el servei de menjador en el cas que l’infant arribi a l’Escola bressol després de les 9 hores del matí.

 

5. Els infants han d’haver esmorzat abans d’entrar a l’Escola bressol.

 

6. Els infants que assisteixen a l’Escola bressol, han de portar una muda completa, sabates còmodes i la roba marcada amb el seu nom.

 

7. Els progenitors, tutors o representants legals han de subministrar els bolquers, així com la llet necessària per als lactants i la medicació escaient, sempre que aquesta vagi acompanyada amb la corresponent recepta mèdica prescrita pel pediatra.

 

8. Els progenitors, tutors o representants legals, cas de ser avisats per la Direcció de l’escola en presentar el seu infant signes de malaltia, com manifestacions de febre, han de presentar-se en el lapse de temps més breu possible.

 

9. Resta prohibit accedir als espais de les escoles bressol amb animals de companyia, excepte gossos pigall.

 

10. Resta prohibit fumar a les dependències de les escoles bressol.

 

4.2.4. Comunicació de malalties al Servei de Salut Escolar

 

1. La Direcció de l'Escola Bressol, ha de comunicar al Servei de Salut Escolar quan té coneixement que algun treballador o infant té alguna de les malalties següents: xarampió, rosa, galteres, refredat (tosferina), varicel·la, meningitis, tuberculosi, diarrees severes, i qualsevol altra malaltia que pugui comprometre la salut dels infants i els treballadors. Aquesta comunicació s'ha de fer encara que la informació arribi a la Direcció quan l'infant afectat ja no sigui a l'Escola Bressol.

 

2. Altrament, i sempre a parer de la Direcció de l’Escola bressol, tampoc es podrà assistir a l’escola en cas de malaltia amb procés infecciós com febre, diarrea sense catalogar, erupcions i alteracions contagioses de la pell, estomatitis, conjuntivitis, muguet o mal blanc, paràsits intestinals, pediculosi sense tractament i, en general, qualsevol malaltia infecciosa.

 

4.2.5. Farmaciola

 

La farmaciola ha d'estar situada fora de l'abast dels infants, les característiques i el contingut d’aquesta seran establerts seguint els criteris del Ministeri de Sanitat i el Decret del 27 d'abril del 2005 d'aprovació del Reglament de guarderies infantils.

 

Article 5

 

Calendari i horaris

 

5.1. Calendari

 

El calendari s'estableix en funció del calendari de festes fixat en sessió de Comú, d’acord amb la normativa corresponent del Govern.

 

En tot cas, l’Escola Bressol romandrà tancada en els següents supòsits:

 

1. Quinze (15) dies per vacances.

 

2. Durant els dies festius que s’han de celebrar obligatòriament d’acord amb el calendari oficial del Comú d’Escaldes-Engordany.

 

5.2. Horari

 

L’Escola Bressol acull els infants en les següents franges horàries:

 

1. De dilluns a divendres de 8.00 a 20.00 hores.

 

2. Dissabtes de 8.00 a 13.30 hores, excepte els dies festius i les dues setmanes de vacances.

 

Els torns els estableix la Direcció en funció de les necessitats del servei.

 


Article 6

 

Inscripcions i Admissions

 

El número de places dins dels diferents grups és limitat.

 

Per inscriure els infants se segueixen els criteris de selecció següents:

 

1. Residents a la Parròquia.

 

2. En cas de places vacants, el Comú d’Escaldes-Engordany es reserva el dret a poder donar dites places a infants de famílies no residents en la Parròquia, així com en casos socials de supòsit de necessitat degudament justificada.

 

Un cop la demanda efectuada és acceptada per la Direcció de l’Escola Bressol, els pares, tutor o representant legal han de formalitzar un dossier de l’infant amb els documents següents:

 

1. Una fitxa d’inscripció.

 

2. Un certificat mèdic lliurat per un pediatre, on consti que l’infant pot freqüentar una col·lectivitat i que té les vacunes obligatòries.

 

3. El carnet de vacunes al dia.

 

4. Full de protecció de dades i d’autorització d’imatge, d’acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i autorització dels pares, tutor o representant legal de poder actuar la direcció de l’Escola bressol, en cas d’urgència, activant el Servei d’Urgències Mèdiques (SUM).

 

L’admissió de l’infant és definitiva quan el dossier està complert i degudament signat, podent conèixer els pares, tutor o representant legal les instal·lacions de l’Escola bressol amb el personal de la mateixa.

 

Per evitar duplicitat en les diferents escoles bressol del Principat, i poder donar accés a d’altres infants que en el seu moment s’haguessin quedat fora de la llista d’espera, els pares, tutor o representant legal han d’avisar a la Direcció de l’Escola bressol cas que l’infant hagi estat acceptat en un altre lloc.

 

Igualment, els pares, tutor o representant legal han d’utilitzar la plaça destinada al seu infant en el moment que aquesta li sigui lliurada; la no utilització de la plaça comporta la seva pèrdua accedint-hi a la mateixa el següent infant.

 

Els pares, tutor o representant legal es comprometen a respectar el període de vacances establert per les escoles bressol; segons les necessitats del servei, el Comú d’Escaldes-Engordany es mostrarà sensible a les necessitats laborals de les famílies que durant aquest període no puguin fer-se càrrec dels infants.

 

Article 7

 

Preus públics

 

Els preus públics els estipula de forma anual el Comú d’Escaldes-Engordany en la seva corresponent ordinació de preus públics.

 

El preu mensual de l’Escola Bressol es fixa el mes de gener de cada any, sent vàlid per tota la durada d’aquest.

 

El Comú, mitjançant Ordinació modifica, quan escau, els imports dels preus públics corresponents.

 

7.1. Dipòsit

 

Cal abonar una quantitat en concepte de dipòsit, que s'inclou en la primera quota mensual que s'abona a l'Escola Bressol.

 

El dipòsit és retornat en el moment de donar de baixa l’infant de forma definitiva, sempre que s’hagi avisat a la direcció administrativa amb un mes d’antelació. De no ser així, es facturarà igualment.

 

7.2 Forma de pagament

 

El pagament de l’Escola Bressol s’ha d’efectuar en els primers dies de cada mes.

 

Article 8

 

Control mèdic

 

Es realitza un control pediàtric dels nens amb una periodicitat de dues vegades al mes, per tal de saber-ne l'estat de salut i controlar-ne el creixement. Aquesta revisió s’efectua juntament amb la coordinadora del Centre.

 

Aquest control mèdic, en cap cas exclou la visita de l’infant al seu pediatra en cas de necessitat o d’hora preestablerta.

 

El personal de l'Escola Bressol no pot administrar cap tipus de medicament sense autorització expressa dels pares i la fotocòpia de la prescripció mèdica receptada del pediatra.

 

Disposició addicional

 

A banda de les funcions i els requisits acadèmics dels llocs de treball especificats en aquest Reglament, el Manual d'ocupacions professionals tipus descriu les tasques principals i altres requisits específics que han de reunir o desenvolupar les persones que hagin d'ocupar els llocs de treball corresponents.

 

Disposició final

 

En tot el que no s'ha previst s'aplica el que disposa el Reglament de guarderies del Govern de 30 de novembre del 1995, d’acord amb el Decret de 27 d’abril del 2005, d’aprovació del reglament de guarderies infantils.

 

Escaldes-Engordany, 9 de març del 2009

 

Vist i plau P. o. del Comú

 

EL CÒNSOL MAJOR EL SECRETARI GENERAL

 

Annex 1

 

Pla pedagògic de les Escoles Bressol d’Escaldes-Engordany

 

Característiques
Les característiques principals tenen com a finalitat cobrir les necessitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials dels nens i nenes de 0 a 3 anys, mitjançant una pedagogia adequada.

 

Aquesta etapa contribueix a afavorir l'evolució integral dels nens. D'aquesta evolució en destaquem principalment:

 

· Conèixer el seu cos, les seves possibilitats i limitacions i adquirir una autonomia progressiva en les activitats habituals.

 

· Relacionar-se amb els altres mitjançant diverses formes d'expressió i comunicació.

 

· Observar i explorar el seu entorn natural, familiar i social.

 

Les característiques essencials són les següents:

 


1. Necessitat d'una col·laboració amb la família. La relació i la col·laboració escola bressol-família és un punt clau, i té un valor essencial i fonamental; han d'actuar a l'uníson per tal de satisfer les necessitats que expressa i manifesta l'infant i anar introduint i potenciant el desenvolupament de l'adquisició d'hàbits
cap a la progressiva autonomia personal.

 

2. Funció social i funció educativa. Es desenvolupa paral·lelament des d'una funció social d'ajut al medi familiar i des d'una funció educativa amb la finalitat de desenvolupar al màxim les capacitats dels nens.

 

3. Coordinació amb les altres etapes educatives. El seu objectiu és detectar i concretar les necessitats i/o dificultats que existeixen en la xarxa d'aprenentatge.

 

Les finalitats d'aquest cicle són:

 

1.Potenciar i afavorir el desenvolupament màxim de les capacitats respectant les possibilitats i la diversitat dels nens.

 

2.Comprensió de desigualtats socials i culturals.

 

3.Preparació per a un bon seguiment de l'escolaritat.

 

Cicle Escola Bressol

 

Aquest cicle es caracteritza per la satisfacció immediata de les demandes de l'infant en relació amb les seves necessitats bàsiques, i també es caracteritza per la iniciació de l'autonomia en contraposició a la dependència total de l'adult.

 

En aquestes primeres edats es formen les figures afectives, que els petits assumeixen com a models a imitar i que exerceixen un fort efecte reestructurador en la formació de la seva personalitat.

 

En aquest cicle s'atén el desenvolupament del moviment, el control corporal, les primeres manifestacions de la comunicació i del llenguatge oral, les pautes elementals de convivència i de relació social i el descobriment de l'entorn immediat.

 

Característiques evolutives

 

Durant els seus primers anys el nen fa grans canvis evolutius, referents a les dimensions innates amb les quals l'ésser humà neix: la psicomotriu, la lingüística, la cognitiva i la personal social.
Al llarg d'aquests anys el nen passa per diversos moments que el caracteritzen i el diferencien per la seva especificitat de necessitats, habilitats, aptituds, relacions i formació de sentiments i emocions.

 

En els dos primers anys, i especialment durant el primer, és quan es produeixen els canvis qualitatius més ràpids en cadascuna de les dimensions. El pas de l'any i mig als dos es caracteritza pel control d'esfínters. La seva total adquisició depèn de la maduresa de cada nen. A partir dels tres anys el seu llenguatge evoluciona fins a la utilització de la frase completa.

 

Metodologia
El personal de l'Escola Bressol per a aquesta etapa han de tenir, principalment, una sensibilitat especial per saber percebre les demandes dels nens. Saber distingir quan balbucegen, voltegen o criden pel sol fet d'acompanyar un joc o per alguna necessitat concreta.
Després d'aquesta percepció inicial s'ha de concretar la demanda correctament. A partir d'aquí, l'adult selecciona la resposta més adequada a la seva demanda i la hi respon ràpidament.
Un dels aspectes més importants per al desenvolupament emocional de l'infant és la satisfacció de les necessitats bàsiques. Aquestes necessitats són: fisiològiques, de seguretat, d'amor, de pertinença, d'afecte, d'autoestima i d'autorealització.

 

Això es dóna a totes les edats des del naixement.

 

A partir dels tres anys, un cop superada la primera etapa, en la qual el nen pren consciència del propi jo, el nen mostra un interès més gran pel seu entorn immediat.

 

L'infant d'aquesta edat no viu parcialment tot el que l'envolta, sinó que té la seva primera relació amb l'entorn a través de la percepció global i la manipulació activa.

 

Aquest descobriment actiu per part del nen estableix connexions entre els coneixements previs i els aprenentatges nous, la qual cosa contribueix a la consolidació d'un aprenentatge significatiu.

 

El procés d'aprenentatge es realitza a partir de la seva maduració personal i de les possibilitats que se li ofereixen.

 

És important conduir els processos d'aprenentatge a través de l'experiència personal i és el millor vehicle d'accés al joc i la representació simbòlica.

 

Objectius generals

 

1. Progressar en el coneixement del seu cos i de les seves possibilitats tot adquirint hàbits bàsics de salut i benestar.

 

2. Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que li correspon d'acord amb el seu moment maduratiu i anar-se formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres.

 

3. Comportar-se d'acord amb uns hàbits o normes que el portin cap a l'autonomia personal i cap a una col·laboració amb el grup.

 

4. Observar i explorar l'entorn immediat amb una actitud de curiositat i respecte, identificant característiques i propietats significatives dels elements que el conformen.

 

5. Discriminar, relacionar i retenir dades sensorials

 

6. Establir relacions entre els objectes aplicant les estructures del pensament intuïtiu, elaborant una primera representació mental de l'espai i, a partir de les pròpies vivències, una representació mental del temps.

 

7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-les mitjançant el joc simbòlic.
Comunicar-se i expressar-se mitjançant els diversos llenguatges: corporal, verbal, gràfic, matemàtic, musical i plàstic.

 

8. Conèixer, mitjançant la participació en manifestacions culturals i tradicionals, els signes d'identitat propis.

 


Característiques evolutives

 

Desenvolupament psicomotriu

 

L'activitat motriu té una gran importància durant la primera infantesa. Des del moment del naixement, podem observar com el nadó fa petits moviments.

 

Aquest moviments són molt petits i delimiten el camp visual.
Poc a poc comença a posar en marxa totes les parts del cos que han assolit el moment òptim.

 

Descobreix les mans, les mira amb una curiositat sense límits, i també la petita mobilitat obrint-les i tancant-les. Allarga les mans i pren objectes i els manipula lliurement.

 

Investiga sense parar el seu espai exterior, s'arrossega, volteja, i inicia el pas cap a la verticalitat.

 

S'aixeca de terra i es manté en equilibri, i inicia poc a poc el seu caminar. Inicia poc a poc la premsió fina.

 


Desenvolupament cognitiu

Les seves primeres conductes es basen en l'ús dels reflexos, conductes automàtiques produïdes com a resposta d'un estímul extern. Aquestes respostes es repeteixen amb la finalitat de reproduir conseqüències. És capaç d'aplicar-ho a situacions noves.

 

Progressivament omple d’intencionalitat les seves accions: ara tota la seva interacció amb l'espai, els objectes i els adults té un perquè.

 

Inicia l'aprenentatge i el descobriment per assaig/error, alhora que introdueix els primers canvis a les conductes apreses.

 

L'evolució més important és l'aparició de la funció simbòlica, és a dir, la representació mental dels objectes, accions, llocs i persones, incloent-s'hi ell mateix.

 

El pensament matemàtic comença a partir dels dos anys, reconeixent formes iguals, encara que no coneix el seu nom.

 

La formació de l'objecte permanent queda totalment desenvolupada en aquesta etapa.

 

Desenvolupament del llenguatge

 

El nadó presta atenció als diversos sons del seu entorn immediat.

 

Inicia la comprensió del llenguatge basant-se en la diferenciació del to de veu.

 

El seu primer mitjà de comunicació és el plor, que al començament és un pur acte reflex per expressar les seves necessitats i, a poc a poc, va aprenent a emetre plors diferenciats per cada necessitat.

 

Al cap de pocs mesos comença a emetre petits sons simples i vocàlics, als quals els segueix el primer balboteig. El balboteig s'afina fins arribar a les primeres síl·labes. A poc a poc comença a emetre petites lalacions i diverses ecolàlies.

 

Inventa paraules i onomatopeies per designar objectes i animals.
Va perfeccionant el seu llenguatge fins arribar a l'holofrase.
L'argot expressiu i l'holofrase maduren per deixar pas a petites frases amb sentit complet i a la successiva formació de frases.

 

Desenvolupament personal i social

 

La primera mostra de sociabilitat que s'observa en el nadó és el gran somriure que fa com a resposta a qualsevol contacte visual que estableix amb l'altre.

 

S'adapta a les rutines de la vida quotidiana acceptant qualsevol norma o hàbit.

 

Les seves temptatives d'acció són immediates, però les seves limitacions són superiors a les seves possibilitats, motiu pel qual recorre a la protecció de l'adult. Encara que la seva activitat és essencialment solitària, li agrada estar envoltat d'adults. Gaudeix essent observat i repeteix les accions aplaudides. La individualitat egocèntrica és tan forta que limita la relació espontània pel simple desig de voler tenir un objecte.

 

És en aquesta edat quan comencen a desenvolupar-se les veritables emocions.

 

Realitzen el joc paral·lel acompanyat del conegut monòleg col·lectiu.

 

Cap als 18 mesos es pot començar a potenciar el control d'esfínters, que juntament amb el control motor és la font principal del sentiment d'autonomia.

 

Desenvolupa la sociabilitat innata a partir de l'observació i la imitació de l'altre.

 

Aquesta imitació comença en l'entorn familiar, tant amb referència a la mare com al pare. Juga amb ells, experimenta sensacions i, cap als tres anys, s'identifica amb el membre del seu mateix sexe.

 

Desenvolupa la tipificació sexual.

 

Àrees de desenvolupament

 

Psicomotriu
Control del cap, l'aixeca i realitza girs. Obre i tanca les mans. Fa cops de mans es passa objectes d'una mà a l'altra.

 

Comença a seure i a aixecar-se sense ajut.

 

S'arrossega, volteja i comença a gatejar.

 

Es manté en equilibri sense cap suport i comença a caminar.
Llança objectes i pilotes sense punteria.

 

Inicia el desenvolupament de la premsió fina.

 

Camina sol correctament.

 

Puja i baixa escales tot sol, tot i que té la necessitat de posar els dos peus al mateix graó.

 

Salta amb els peus alternats.

 

Inicia la carrera i el salt amb els peus junts.

 

Imita traços verticals i horitzontals.

 

Cognitiva
El nadó aprèn mitjançant sensacions i moviments.

 

Viu la realitat com una extensió del seu propi cos.

 

Fa ús dels reflexos als quals, posteriorment, busca una aplicació a situacions noves.

 

Inicia el descobriment per experiència activa.

 

Aprèn per assaig/error

 

Es desenvolupa la representació simbòlica, tant en el joc com en el pensament.

 

Comença a reconèixer formes iguals, encara que no conegui els noms.

 

La formació de la permanència dels objectes està totalment desenvolupada, busca objectes i joguines totalment amagats.

 

Llenguatge.

 

Presta atenció als sons diferents.

 

Evoluciona del plor no diferenciat al plor diferenciat.

 

Emet sons simples i vocàlics.

 

La comprensió es basa més en el to de veu que en les mateixes paraules.

 

Desenvolupa la lalació i l'ecolàlia fins arribar a l'holofrase.

 

En el seu vocabulari predominen els noms. Comença a fer servir els pronoms possessius.

 

Formula judicis negatius i apareixen les mentides.

 

Formula oracions d'unes quantes paraules amb sentit complet.

 

Personal/social
Respon amb el somriure.

 

Distingeix els seus pares de les persones estranyes.

 

S'adapta a la rutina.

 

Apareix la curiositat per l'altre i es formen els sentiments de rivalitat.

 

Comencen a desenvolupar-se les emocions (alegria, pena, ràbia, por...).

 

La socialització es desenvolupa a partir de la imitació i l'observació de l'altre.

 

Les temptatives de comunicació tendeixen a ser poc freqüents.

 

Realitzen el joc paral·lel.

 

Control d'esfínters.

 

Formació de la identificació sexual.

 

Projecte curricular

 

Els objectius generals per a l'Escola Bressol expressen les capacitats que ha d'adquirir l'infant en finalitzar aquest període. Per tant, l'infant ha de ser capaç de:

 

Adonar-se que creix, prendre consciència i apreciar totes les parts del seu cos i les habilitats que va adquirint.

 

Organitzar progressivament les dades sensorials.

 

Comprendre el llenguatge adult i comunicar-se i expressar-se a través de la música, el joc, el gest, el moviment i la paraula, amb una millora progressiva del llenguatge oral.

 

Identificar-se ell mateix com a persona, participar progressivament en la relació amb els altres i establir relacions afectives.

 

Col·laborar amb iniciativa en les activitats quotidianes d'alimentació, repòs, higiene i neteja personal.

 

Comprendre, conèixer i apreciar el seu entorn immediat, i iniciar-se en la pròpia autonomia i en l'adquisició d'hàbits de comportament social.

 

Representar objectes i accions de la vida diària mitjançant el joc simbòlic.

 

Actuar sobre la realitat immediata i establir relacions amb els objectes segons les seves característiques perceptives i les pròpies vivències.

 

Reconèixer i orientar-se en els espais habituals i en les seqüències temporals quotidianes.

 

Les àrees curriculars

 

Descoberta d'un mateix

 

Aquesta àrea fa referència al coneixement de la pròpia persona i a la noció d'identitat que es constitueix en interacció amb l'entorn.

 

A mesura que va avançant en aquesta interacció s'adona de la manera que pot intervenir en l'entorn pel coneixement que té del seu cos, de les seves possibilitats i, al mateix temps, es va descobrint com a persona. La pròpia activitat està influïda per les activitats personals, la forma particular de resposta i per les possibilitats i limitacions que se li ofereixen. Una actitud activa davant de fets quotidians passa essencialment per desenvolupar la curiositat, el desig d'observar, comparar i, per tant, prendre iniciatives, resoldre dificultats i comprendre processos.

 

Els infants aprenen a valorar-se, a conèixer els seus límits i possibilitats.

 

Quan els nens se senten respectats en la seva forma d'actuar, la interioritzen, i contribueixen així a desenvolupar la confiança en ells mateixos.

 

Descoberta de l'entorn natural i social

 

L'entorn amb els infants d'aquesta edat té com a referència els elements, els espais, les condicions, les situacions i les relacions que formen part del seu context i que incideixen en el seu desenvolupament.
Aquest entorn es determina en relació amb totes les variables que sorgeixen de posar en connexió els sistemes naturals i socioculturals presents en cada context.

 

La descoberta de l'entorn es pot emprendre des de tots els àmbits on transcorre la vida del nen: família, escola, poble.

 


Intercomunicació i llenguatge

 

En aquesta àrea s'inclouen els llenguatges verbal, musical, plàstic i matemàtic.

 

Llenguatge verbal

 

Aquesta àrea es concreta en l'objectiu de desenvolupar el domini progressiu del llenguatge.

 

Pel que fa al llenguatge escrit, es preveu el primer contacte del nen a partir de la manipulació de contes i de la realització de traços senzills.

 

Llenguatge musical

 

La música és capaç de fer fruir, de relaxar, de fer experimentar sensacions, amb tot el que això pot comportar de diversió i de plaer; és una manera de jugar.

 

Els sons, ritmes, cançons fan possible el desenvolupament d'unes capacitats bàsiques: atenció, percepció sonora, memòria rítmica i melòdica.
Pel que fa a l'expressió corporal, es plantegen diverses activitats i situacions lúdiques que afavoreixen el desenvolupament de l'expressió corporal, tant espontània com dirigida.

 

Llenguatge plàstic

 

L'educador ha de ser capaç de posar a disposició del nen tots els materials necessaris per afavorir el desenvolupament de la premsió fina i la creativitat personal.

 

Llenguatge matemàtic

 

Durant aquesta etapa no poden parlar de continguts matemàtics, sinó d'un descobriment d'objectes, materials, característiques i transformacions possibles en funció de les accions aplicades sobre ells. Cal tenir a l'abast del nen materials que pugui tocar, observar, comparar, posar, treure, agrupar, separar, etc.