Aprovat un pressupost pel 2023 adreçat a afavorir l’activitat econòmica i el benestar de la ciutadania

El programa d’inversions que es presenta comporta enguany 12,6 milions d’euros. La pandèmia i el ritme de la construcció han obligat a donar un important impuls en aquest àmbit durant aquest exercici. Amb tot, cal destacar que observant el conjunt del mandat el nivell d’inversions reals és equilibrat i assumible per a les finances comunals.

D’una banda, amb les inversions previstes es preveu donar un impuls als projectes i infraestructures que maximitzen el potencial de la parròquia i ajuden a promoure l’activitat social, econòmica, cultural i esportiva. Per això s’ha inclòs per a l’any que ve l’excavació i construcció de l’aparcament de l’edifici de pisos a preu assequible, l’aparcament de l’Església i l’ampliació i millora de la Llar de jubilats.

També s’impulsen projectes de reactivació que contribueixen a la recuperació econòmica, com és el projecte Caldes a més d’altres iniciatives de dinamització. A banda, s’ha previst l’execució del pla especial Suble-28 a Can Noguer; el projecte de concessió administrativa de l’aparcament de l’Obac; els ascensors de Fiter i Rossell; la rehabilitació dels ponts i millora del seu entorn; rehabilitacions d’edificis (Prat del Roure, Espai Caldes, borda Gabriel, escoles bressol, l’escorxador); treballs a Ràmio; la millora de la via pública; i la millora dels parcs i espais verds, entre d’altres.

El pressupost pel 2023 també es fixa com una de les prioritats treballar per millorar l’eficiència energètica i consolidar la mobilitat sostenible. Per això s’ha previst millorar l’eficiència de l’enllumenat públic i els edificis i el manteniment del bus a la demanda.

Així mateix, un altre dels objectius és potenciar l’activitat econòmica, cultural, social i esportiva amb projectes ja consolidats com és el Festival de Jazz, altres nous de dinamització de la parròquia i

projectes socials consolidats com l’Okupa’t i l’Empoderat així com el programa de prestacions socials. De fet, per al 2023, es dona continuïtat a les polítiques socials tenint en compte les conseqüències de la situació econòmica inflacionària sobre la ciutadania i en coordinació amb les polítiques que s’estableixin a nivell nacional.

Paral·lelament, es continuarà amb la millora en els processos amb recursos tecnològics dins l’administració comunal que permetin racionalitzar la utilització dels recursos públics i millorar l’eficiència. A més a més es seguirà garantint un ampli ventall de prestacions i serveis a la parròquia a preus assequibles però sostenibles.

Pel que fa el capítol 1, s’han ajustat les retribucions bàsiques per aplicació de l’IPC i la revisió de la graella salarial. Cal destacar que dins de la partida de foment de l’ocupació es manté la bossa de treball eventual del programa Okupa’t, que preveu la contractació de 16 joves durant dos mesos i mig. Menció a part mereix el personal eventual de llarga durada, que es redueix per la consolidació dels llocs de treball.

En resum, els grans eixos que vertebren el pressupost del 2023 canalitzen els esforços per tal que la parròquia d’Escaldes-Engordany sigui un referent social, cultural, econòmic, mediambiental i urbanístic d’integració i sostenibilitat i, com a conseqüència, que es reforci en el seu rol de pol turístic i es pugui adaptar als canvis de models econòmics i diversificació d'activitats que es produiran en l’economia mundial.

Tot això contenint la pressió fiscal per quart any consecutiu i mantenint el nivell d’endeutament en uns límits assumibles i sostenibles. Així doncs, la previsió és tancar l’exercici 2022 amb un endeutament de 5,4 milions (situant-se la ràtio en una xifra rècord del 19%) i 30 milions d’euros al banc. Es tracta d’una xifra molt inferior a la registrada el 2019, quan l’endeutament del Comú d’Escaldes-Engordany se situava als 14,3 milions d’euros (i la ràtio al 53,24%). Tot això havent invertit 19 milions d’euros durant el mandat actual.