Crèdit extraordinari per al subministrament de l’actualització de l’aplicació de telegestió d’enllumenat públic, amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica del servei

Ordinació del 22-12-2022 de crèdit extraordinari per al subministrament de l’actualització de l’aplicació de telegestió d’enllumenat públic, amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica del servei.

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals;

Vista la proposta la comissió de Serveis i la voluntat del Comú per a millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la parròquia d’Escaldes-Engordany;

Vista la conscienciació del Comú de dur a terme accions per fomentar l’estalvi i l’ús responsable dels recursos energètics;

Vist l’empitjorament de la situació de crisis energètica i econòmica internacional, derivat de la guerra d’Ucraïna;

Vista la voluntat del Comú de millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la parròquia d’Escaldes-Engordany;

Vist que al pressupost vigent no hi ha cap partida assignada a tal efecte;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 79 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de consell de comú celebrada en data 22 de desembre de 2022, aprova la següent Ordinació de crèdit extraordinari per al subministrament de l’actualització de l’aplicació de telegestió de l’enllumenat públics, amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica del servei:

Article primer

Per fer front al subministrament de l’actualització de l’aplicació de telegestió de l’enllumenat públic amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica del servei, s'aprova un crèdit extraordinari, per un import de 122.181,40 €, destinat a la següent partida pressupostària:

401-1650000-64050

Aplicacions informàtiques - Enllumenat públic

               122.181,40 €

 

total crèdit extraordinari

               122.181,40 €

 

 

Article segon

Aquest crèdit extraordinari es finançarà amb minoració de les següents partides de pressupost per import de (-122.181,40€).

Detall de partides minorades:

104-9220000-60892

audiovisual - Comunicació

                 15.022,57 €

201-9201000-60510

equipaments d'oficina -Finances

                 10.000,00 €

301-1331000-60381

equipaments d'aparcaments

                    6.434,89 €

402-3330001-61200

millora edifici Centre Caldes

                  10.389,16 €

402-9201021-61300

millora instal·lacions Fiter i Rossell

                    7.139,58 €

501-1611000-61731

conservació clavegueres -Urbanisme

                  38.097,48 €

501-3330004-61200

millora edificis Escorxador -Urbanisme

                  30.762,67 €

501-3360000-61775

actuacions en ponts-Urbanisme

                    4.149,90 €

502-1710000-60890

altre immobilitzat Medi ambient

                       185,15 €

 

 minoració de crèdit

122.181,40 €

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 22 de desembre de 2022.