Ordinació de l’1-12-2022 de crèdit extraordinari per la compra de la parcel·la de terreny ubicada al carrer de l’Obac núm. 5, amb número de referència cadastral 7U04838

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals;

Vista la voluntat del Comú per procedir a la compra de la unitat cadastral 7U04838, parcel·la de terreny ubicada al carrer de l’Obac núm. 5, d’Escaldes-Engordany;

Vista la voluntat del Comú de procedir a aquesta compra després d’una negociació amb la propietat i vist que es vol preservar com a patrimoni comunal la borda, que es troba catalogada, i que es pot estudiar fer-ne ús per a equipaments comunals;

Vist que al pressupost vigent no hi ha cap partida assignada a tal efecte;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 79 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 1 de desembre de 2022, aprova la següent Ordinació, de crèdit extraordinari per a la compra de la parcel·la de terreny ubicada al carrer de l’Obac núm. 5, d’Escaldes-Engordany, amb número de referència cadastral 7U04838:

Article primer

Per fer front a la compra de la unitat immobiliària cadastral 7U04838, parcel·la situada ubicada al carrer de l’Obac núm. 5, d’Escaldes-Engordany, s'aprova un crèdit extraordinari, per un import de 680.000,00 €, destinat a les següents partides pressupostàries de nova creació:

501-1510000-60200

“Adquisició d'edificis i altres construccions
d’ús públic”

               342.716,05 €

501-1510000-60000

“Adquisició de terrenys
d’ús públic”

               337.283,95 €

 

total crèdit extraordinari

               680.000,00 €

 

 

Article segon

Aquest es finançarà amb minoració de les següents partides de pressupost per import de (-272.572,06 €) i amb la incorporació de romanents de tresoreria per import de 407.427,94 €.

Detall de partides minorades:

202-9201000-60610

Equipaments per a processos d'informació - compres

                   6.000,00 €

301-1331000-60381

Equipaments d'aparcaments

                 30.000,00 €

401-1612000-60380

Maquinària industrial -aigua termal

                 20.749,52 €

401-1631000-60400

Vehicles Neteja pública

                 28.216,74 €

401-4501001-61702

Millora d'espais públics

                 10.000,00 €

501-4320003-60711

Adequació aparcaments Engolasters

                 40.000,00 €

501-9330000-60900

Estudi bens comunals

                   1.505,80 €

502-1620003-60370

Equipaments deixalleria

                   6.100,00 €

502-4620000-60900

Estudis Medi ambient

                 15.000,00 €

604-9200000-48224

prestacions Acció social

                 80.000,00 €

801-9203000-60610

Equipaments per a processos d'informació - TIC

                 35.000,00 €

 

 Total minoració de crèdit

               272.572,06 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa comuna, 1 de desembre de 2022.