Ordinació del 21-11-2022 de crèdit extraordinari per al subministrament de llums per a diversos carrers i camins de la parròquia amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic.

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals;

Vista la conscienciació del Comú de dur a terme accions per fomentar l’estalvi i l’ús responsable dels recursos energètics;

Vist l’empitjorament de la situació de crisis energètica i econòmica internacional, derivat de la guerra d’Ucraïna;

Vista la voluntat del Comú de millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la parròquia d’Escaldes-Engordany;

Vist que al pressupost vigent no hi ha cap partida assignada a tal efecte;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 79 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 21 de novembre de 2022, aprova la següent Ordinació, de crèdit extraordinari per al subministrament de llums per a diversos carrers i camins de la parròquia amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic:

Article primer

Per fer front al subministrament de llums per a diversos carrers i camins de la parròquia amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, s'aprova un crèdit extraordinari, per un import de 311.000 €, destinat a la següent partida pressupostària:

401-1650000-60730

Xarxa d'enllumenat públic

        311.000,00 €

 

total crèdit extraordinari

        311.000,00 €

Article segon

Aquest crèdit extraordinari es finançarà amb minoració de les següents partides de pressupost per import de (-311.000,00€).

Detall de partides minorades:

501-9330001-61200

Millora d'edificis Caldea 2021

38.000,00 €

501-9330001-61200

Millora d'edificis Caldea 2022

195.000,00 €

501-9330000-60900

Estudi bens comunals

78.000,00 €

 

 minoració de crèdit

311.000,00 €

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 21 de novembre de 2022.