Ordinació del 21-11-2022 sobre les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies a la via pública

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5è;

Vist l’article 38 c) d’operacions de càrrega i descàrrega de la Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la circulació;

Vista la necessitat d’adaptar les ordinacions i reglaments d’acord amb el que preveuen els preceptes del nou Codi de la circulació;

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 21 de novembre de 2022, ha aprovat la següent Ordinació:

Ordinació del 21-11-2022, sobre les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies a la via pública

Article 1. Càrrega i descàrrega de mercaderies a la zona destinada a vianants de l’avinguda Carlemany 

1. Els treballs de càrrega i descàrrega de mercaderies a l’avinguda Carlemany, en el tram comprés entre el carrer de la Unió / passeig del Valira i l’avinguda de les Escoles / carrer del Picó, solament es poden realitzar en dies laborables de dilluns a divendres, entre les 8:00 h i les 12:00 h, excepcionalment, el Comú podrà autoritzar un horari diferent.

Article 2. Càrrega i descàrrega de mercaderies a la calçada de les vies públiques destinades a la circulació de vehicles 

1. Els treballs de càrrega i descàrrega de mercaderies a la calçada de les vies públiques destinades a la circulació de vehicles només es poden realitzar a les zones habilitades per a tal efecte, els dies laborables de dilluns a divendres, entre les 8:00 h i les 20:00 h. A zones escolars, en l’horari d’entrada i sortida als centres educatius, pot quedar limitada i/o prohibida la càrrega i descàrrega, excepcionalment, el Comú podrà autoritzar un horari diferent.

2. Queden exempts de la prohibició establerta a l’apartat 1, els transportistes que distribueixen productes d’alimentació provinents de fleques i altres productes de consum immediat, els quals podran efectuar operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies exclusivament en les zones habilitades a l’efecte, durant cada dia de l’any.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions amb el mateix rang o inferior que s’oposin al que s’estableix en aquesta Ordinació.

Disposició final

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 21 de novembre del 2022.