Crèdit extraordinari per la compra de la parcel·la de terreny ubicada al camí d’Ensucaranes núm. 9, amb número de referència cadastral 7U11093

Ordinació del 27-10-2022 de crèdit extraordinari per la compra de la parcel·la de terreny ubicada al camí d’Ensucaranes núm. 9, amb número de referència cadastral 7U11093.

 

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals;

Vista la proposta de la majoria del Comú de procedir a la compra de la unitat immobiliària cadastral 7U11093, parcel·la situada al camí d’Ensucaranes núm. 9, per considerar-ho un emplaçament idoni per complementar i desenvolupar infraestructures d’ús públic;

Vist que al pressupost vigent no hi ha cap partida assignada a tal efecte;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 79 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 27 d’octubre de 2022, aprova la següent Ordinació, de crèdit extraordinari per a la compra de la parcel·la de terreny ubicada al camí d’Ensucaranes núm. 9, amb número de referència cadastral 7U11093:

Article primer

Per fer front a la compra de la unitat immobiliària cadastral 7U11093, parcel·la situada al camí d’Ensucaranes, núm. 9, d’Escaldes-Engordany, s'aprova un crèdit extraordinari, per un import de 240.036,21 €, destinat a les següents partides pressupostàries de nova creació:

501-4591000-60000 “Adquisició de terrenys 

per infraestructures d’us públic”                240.036,21 € 

total crèdit extraordinari                240.036,21 € 

 

Article segon

Aquest crèdit extraordinari es finançarà amb minoració de les següents partides de pressupost per import de (-240.036,21€).

 

Detall de partides minorades:

402-1331011-61200 Millora d'edificis aparcament de Caldea                  90.000,00 € 

402-3210001-61200 Millora d'edificis Escola Bressol 1                  30.000,00 € 

501-4501001-60900 Estudis de via pública                  41.254,65 € 

501-9330001-61200 Millora d'edificis Caldea 2021                  78.781,56 € 

Total minoració de crèdit                240.036,21 € 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 27 d’octubre de 2022.