Ordinació del cadastre

Ordinació del cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany
 Exposició de motius

 Tradicionalment, els comuns han tingut facultats en matèria d’elaboració i de gestió del cadastre parroquial. L’ordinació aprovada pel Consell General en data 20 de maig del 1912 ja va encarregar a les parròquies la presentació del cadastre o padró de totes les finques rústiques, el qual havia d’expressar la classe de terra i el producte líquid de cada classe amb la finalitat de repartir equitativament la contribució territorial.

 Complint aquest mandat, la parròquia d’Escaldes-Engordany va elaborar el cadastre actualment existent que permet tenir una aproximació de la situació immobiliària de la parròquia durant la primera meitat del segle passat. Això no obstant, aquest cadastre es troba avui dia desfasat, tant per la seva manca d’actualització com perquè es va elaborar sense incorporar-hi documentació gràfica i plànols topogràfics, de manera que la situació i la superfície dels terrenys inscrits únicament són aproximades. A més, aquest cadastre no conté les propietats urbanes a partir de l’expansió que ha experimentat aquest sector en els darrers anys com a conseqüència del desenvolupament al Principat del règim de propietat horitzontal.

 La Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, de data 4 de novembre del 1993, va establir, d’acord amb la Constitució, que l’elaboració del cadastre de la parròquia és una competència dels comuns. Per la seva part, la Llei de finances comunals, del 27 de juny del 2003, estableix en la seva disposició transitòria tercera que en un termini de 10 anys el Govern i els comuns han d’elaborar un cadastre de la propietat immobiliària nacional que ha de permetre identificar les propietats immobiliàries del territori nacional i també establir-ne una valoració a partir del valor de mercat mitjançant uns mateixos criteris tècnics.

 La Llei 29/2008, de l’11 de desembre, del cadastre estableix un marc general que han de complir els cadastres parroquials i precisa la coordinació que a nivell estatal ha d’existir perquè els comuns tinguin la informació necessària per actualitzar i mantenir els cadastres. Aquesta Llei també preveu que cada comú, en el termini de deu anys establert per la disposició transitòria tercera de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, ha d’adaptar el cadastre parroquial i la seva normativa al que estableix la Llei 29/2008, de l’11 de desembre, del cadastre.

 La present ordinació té, doncs, per objectiu adaptar la normativa de la parròquia d’Escaldes-Engordany al que estableix la Llei 29/2008, de l’11 de desembre, del cadastre, implantant una normativa cadastral moderna i eficaç, tant per criteris jurídics i fiscals derivats de les normes estatals mencionades anteriorment com per necessitats administratives i d’atenció al ciutadà, amb la finalitat de disposar d’un cadastre parroquial que sigui un inventari exhaustiu del patrimoni immobiliari públic i privat de la parròquia que permeti administrar adequadament el territori i planificar l’urbanisme.

 D’altra part, seguint les tendències del context internacional en aquesta matèria, el cadastre establert per aquesta ordinació ha d’oferir una informació completa dels immobles existents a la parròquia de manera que es pugui incorporar a un sistema d’informació territorial més ampli, coordinat i informatitzat.

 Partint del model i criteris establerts per la Llei 29/2008, de l’11 de desembre, del cadastre , la present ordinació estableix l’obligatorietat d’inscripció de tots els béns immobles radicats al territori de la parròquia i de les seves alteracions físiques i jurídiques, amb els conceptes d’unitat i de referència cadastrals com a elements bàsics a partir dels quals s’estructura el cadastre, complementats per la definició dels titulars cadastrals i dels drets sobre els béns immobles que han de ser objecte d’inscripció.

 El manteniment i la gestió del cadastre, que la Llei 29/2008, de l’11 de desembre, del cadastre encomana als comuns, es duen a terme per mitjà de declaracions, de sol·licituds i de comunicacions que són els instruments que l’Ordinació estableix per obtenir les dades necessàries per actualitzar el cadastre de manera que es correspongui amb la realitat i no quedi desfasat. Els procediments de resolució de divergències, d’inspeccions i de valoracions cadastrals completen la gestió del cadastre: el primer regula la inscripció d’aquells béns immobles respecte als quals hi ha divergències entre els titulars o desacord en els límits; davant aquestes situacions s’ha optat per inscriure els béns immobles segons les indicacions de cada titular fent-hi constar específicament la divergència fins que aquesta no quedi resolta per acord de les persones interessades o per resolució judicial o títol equivalent; les inspeccions cadastrals van dirigides a comprovar el correcte compliment de la normativa cadastral i l’adequació de la realitat física i jurídica amb les inscripcions cadastrals, i el procediment de valoració va dirigit a avaluar econòmicament les propietats immobles.

 A més de la informació alfanumèrica constituïda per dades sobre els béns immobles i llurs titulars, la cartografia en format digital i en format paper que es preveu que contingui el cadastre té especial importància i s’ha d’utilitzar per a l’explotació del cadastre en la seva vessant gràfica i com a eina del sistema d’informació territorial que es desenvolupi.

 La publicitat i la difusió de les dades del cadastre es regulen d’acord amb la Llei 29/2008, de l’11 de desembre, del cadastre, de forma que la informació que descriu la realitat física dels immobles és pública, però la informació i la difusió de dades protegides, com els noms i els cognoms de les persones físiques o la denominació de les persones jurídiques, està restringida i únicament es pot facilitar a petició expressa de la persona interessada o dels seus hereus, a petició dels òrgans judicials o quan es tracta d’identificar titulars de finques contigües o que es troben situades en la mateixa unitat d’actuació.

 Amb la finalitat d’actualitzar el cadastre i adaptar-lo a la Llei 29/2008, de l’11 de desembre, del cadastre , aquesta ordinació també regula una etapa transitòria durant la qual s’han de portar a terme els treballs de recollida de dades de la situació actual dels immobles existents a la parròquia.

 Per tot allò exposat, el Comú de la parròquia d’Escaldes-Engordany, en la sessió ordinària de Consell de Comú celebrada el dia 9 de març del 2009, aprova la present,

 
Ordinació del cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany,

 
Capítol I. Disposicions generals


Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

1. El cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany és un registre de caràcter administratiu en què s’inscriuen béns immobles, llurs titulars i els drets posseïts sobre aquests en la forma definida per aquesta ordinació i els reglaments que la desenvolupen.

 2. Aquesta ordinació s’aplica a tots els béns immobles situats en el territori de la parròquia d’Escaldes-Engordany.

  Article 2

Contingut

 La inscripció de béns immobles al cadastre s’efectua amb la menció de les característiques físiques, jurídiques i econòmiques següents: el titular cadastral, el dret posseït, la referència cadastral, la localització i la situació, la superfície, l’ús, l’aprofitament i la classificació urbanístics, la representació gràfica i la valoració cadastral.

  Article 3

Obligatorietat

 1. És obligatòria la inscripció al cadastre dels béns immobles radicats al territori de la parròquia d’Escaldes-Engordany i de les seves alteracions físiques i jurídiques.

 2. La infracció del deure d’inscripció comporta l’aplicació de les sancions establertes en aquesta ordinació.

  Article 4

Presumpció de veracitat

 1. Excepte prova en contrari i als sols efectes cadastrals, les dades que consten en el cadastre es presumeixen certes.

 2. Les persones interessades poden sol·licitar la modificació de qualsevulla de les seves dades d’acord amb el que disposa la present ordinació.

   Capítol II. Competència, organització i funcions


Article 5

Competència i organització

 1. La formació, la gestió i el manteniment del cadastre i la difusió de les dades que conté són competència exclusiva del Comú.

 2. El Comú exerceix aquestes competències mitjançant el Departament del Cadastre i Gestió del Territori, al qual queda adscrit el cadastre.

  Article 6

Funcions

 Són funcions del cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany:

 a) La inscripció de béns immobles i de les seves alteracions i modificacions.

 b) El manteniment, la gestió i la custòdia de les dades contingudes en el cadastre.

 c) La realització de procediments de valoració de béns immobles i l’aprovació dels valors cadastrals.

 d) El manteniment de la informació geogràfica associada a la cartografia del cadastre.

 e) La tramitació i la resolució d’expedients relacionats amb el cadastre.

 f) La divulgació de dades cadastrals i l’emissió de certificacions relacionades amb el cadastre..

 g) La comprovació de les dades contingudes en el cadastre i la inspecció de les unitats cadastrals.

 h) La incoació, la tramitació i la resolució d’expedients sancionadors per incompliment de la normativa sobre el cadastre.

 i) L’elaboració d’estadístiques i de mapes temàtics relacionats amb la gestió i el manteniment del cadastre.

 j) La planificació, la coordinació i el seguiment d’inspeccions per identificar i delimitar els béns immobles existents a la parròquia.

 k) Les altres funcions que li atribueix la present ordinació i els reglaments que la desenvolupen.

  Capítol III. Regulació del cadastre

 Secció primera. Unitat cadastral

 Article 7

Definició

 1. La unitat cadastral és tot bé immoble susceptible de ser venut, alienat o cedit de forma independent sobre el qual es pot aplicar la titularitat d’un dret i independentment que la propietat sigui pública o privada i dels diferents drets que es puguin posseir sobre aquesta.

 2. També es consideren béns immobles:

a)       Les parts comunes d’edificis dividits en unitats independents regulats pel règim de la propietat horitzontal i els béns immobles de característiques especials descrits en la present ordinació”

b) Els àmbits territorials de les concessions administratives.

  Article 8

Classes d’unitats cadastrals

 Als efectes del present cadastre, tenen la consideració d’unitats cadastrals els béns immobles següents:

 a) Les parcel·les i els terrenys no edificats entesos com una porció de terreny que queda perfectament delimitada per una línia poligonal tancada.

b) Les edificacions, de qualsevol tipus i ús, que no han estat objecte de divisió en unitats independents i la parcel·la de terreny sobre la qual estan bastides, amb la qual queden agrupades i constitueixen una única unitat cadastral. Per excepció, es poden considerar unitats cadastrals diferents quan la titularitat del dret a inscriure de les edificacions i de la parcel·la de terreny sobre les quals estan bastides pertanyi a persones diferents.

 c) Les diferents unitats immobiliàries privatives en què s’ha dividit un edifici i que són susceptibles d’aprofitament independent segons el règim de la propietat horitzontal.

 d) Les parts comunes de les edificacions que han estat objecte de divisió en unitats independents sotmeses al règim de propietat horitzontal.

 e) Els béns immobles de característiques especials que són el conjunt d’ús especialitzat integrat pel sòl, edificis, instal·lacions i obres d’urbanització que, pel seu caràcter unitari, constitueixen un bé immoble únic.

  Article 9

Referència cadastral

 1. A cada unitat cadastral se li assigna una referència cadastral formada per un codi alfanumèric o identificació única que permet referir-s’hi de forma unívoca.

 2. La referència cadastral consisteix en una codificació formada pel codi de la parròquia d’Escaldes-Engordany, seguit d’una "U" que indica que la referència correspon a una unitat cadastral i un número seqüencial que és únic per a cada unitat.

  Article 10

Constància de la referència cadastral

 La referència cadastral ha de figurar en totes les sol·licituds dirigides al Comú d’Escaldes-Engordany relacionades amb béns immobles situats a la parròquia d’Escaldes-Engordany.

 Article 11

Referència de parcel·la

 1. A cada parcel·la de terreny se li assigna una referència.

 2. La referència de parcel·la consisteix en una codificació formada pel codi de la parròquia, seguit d’una "P" que indica que la referència correspon a una parcel·la i un número seqüencial que és únic per a cada parcel·la.

  Article 12

Referència d’edificació

 1. A cada edificació se li assigna una referència.

 2. La referència d’una edificació consta d’un prefix que identifica el poble on es troba situada segons la numeració oficial o el prefix genèric per a edificis disseminats o bordes i refugis d’alta muntanya i un número seqüencial de tres xifres.

  Article 13

Concepte d’edificació

 1. Als efectes cadastrals, tenen la consideració d’edificació:

 a) Els edificis, siguin quins en siguin els materials de construcció i l’ús al qual es destinen, sempre que estiguin units permanentment al sòl, i amb independència que s’alcin sobre la superfície o que es trobin enclavats en el subsòl i que puguin ser desmuntats o transportats.

 b) Les instal·lacions industrials, comercials, esportives, d’oci, agrícoles, ramaderes, forestals, piscícoles o altres d’anàlogues.

 2. Les edificacions queden representades en la cartografia cadastral per un polígon tancat sense diferenciar les diferents alçades o plantes de soterrani.

  Article 14

Béns immobles de característiques especials

 Són béns immobles de característiques especials els següents:

 a) Els destinats a la producció d’energia elèctrica i similars.

 b) Les preses, els salts d’aigua i els embassaments.

  c) Els dipòsits de materials sòlids i líquids i les infrastructures de transport de persones.

 e) Les obres d’urbanització que es duen a terme per a l’ús d’espais descoberts, així com els recintes destinats a la pràctica esportiva, estacions d’esquí, zones d’estacionament i altres d’anàlogues.

  Article 15

Descripció de les parcel·les

 La descripció de les parcel·les ha de contenir les dades següents:

 a) La localització, el nom i el número de la via pública i, si de cas hi manquen, el nom del lloc, de la partida o del terme.

 b) La superfície, expressada en metres quadrats.

 c) La classificació urbanística, amb indicació, si escau, de l’ús i l’edificabilitat o l’aprofitament urbanístic que se’ls ha atribuït.

 d) El mètode d’obtenció de les dades físiques.

  Article 16

Descripció de les edificacions:

 La descripció de les edificacions ha de contenir les dades següents:

 a) La localització, amb indicació del nom i del número de la via pública i, si de cas hi manquen, el nom del lloc, de la partida o del terme.

 b) La superfície, expressada en metres quadrats.

 c) El nombre de plantes i la superfície de cadascuna de les plantes.

 d) Els usos a què es destina l’edifici segons la tipologia d’usos que estableix la normativa sobre ordenament del territori i urbanisme.

 e) La data de la construcció i de les reformes dutes a terme, sempre que hagin necessitat una autorització administrativa.

  Article 17

Descripció de les unitats privatives:

 La descripció de les unitats privatives en edificis dividits en règim de propietat horitzontal ha de contenir les dades següents:

 a) La localització dins de l’edifici, amb indicació del número d’unitat, de la planta i de la porta que consta en l’escriptura de divisió i constitució del règim de propietat horitzontal.

 b) La identificació i la localització de l’edifici, amb indicació del nom i del número de la via pública i, si de cas hi manquen, el nom del lloc, de la partida o del terme.

 c) La superfície construïda, expressada en metres quadrats.

 d) Els usos a què es destina la unitat immobiliària, segons la tipologia d’usos que estableix la normativa sobre ordenament del territori i urbanisme.

 e) La data de les reformes dutes a terme en la unitat immobiliària, sempre que hagin necessitat una autorització administrativa.

  Article 18

Descripció dels béns immobles de característiques especials

 La descripció dels béns immobles de característiques especials ha de contenir les dades següents:

 a) La localització, amb indicació del nom i del número de la via pública i, si de cas hi manquen, el nom del lloc, de la partida o del terme.

b) La superfície, expressada en metres quadrats.

c) Els usos segons la tipologia d’usos que estableix la normativa sobre ordenament del territori i urbanisme.

  Article 19

Situacions especials

 1. Es consideren situacions que requereixen un tractament especial les parcel·les creuades per límits administratius, les voravies, els soterranis que ocupen un espai superior al perímetre exterior de l’edifici, els voladissos i altres elements de construcció que sobresurten del perímetre de l’edifici i de la parcel·la sobre la qual estan bastits.

 2. Les condicions i la forma d’inscripció al cadastre de les anteriors situacions especials s’estableixen per reglament que podrà regular altres supòsits especials.

  Secció segona. Titular cadastral

 Article 20

Titular cadastral

 1. Es considera titular cadastral la persona física o jurídica que posseeix algun dels drets sobre un bé immoble següents:

 a) Dret de propietat.

b) Dret real de superfície.

c) Dret real de cens emfitèutic.

d) Concessió administrativa.

 2. Es consideren també titulars cadastrals les societats civils, les herències jacents, les comunitats de béns i les entitats i els patrimonis autònoms que malgrat no tenir personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica independent.

  Article 21

Pluralitat de drets compatibles sobre una mateixa unitat

 Quan el dret de propietat concorre amb algun dels drets enumerats a l’article anterior, s’inscriuen al cadastre les diferents titularitats posseïdes sobre el bé immoble.

  Article 22

Situacions de copropietat

 Quan un determinat bé immoble o algun dels drets enumerats a l’article 20 pertany en indivís a una pluralitat de persones, la titularitat cadastral s’atribueix a la comunitat formada per totes elles amb indicació de la quota de copropietat que correspon a cada persona.

  Article 23

Titularitat de béns immobles en règim de multipropietat

 Sense perjudici del que disposa la legislació específica sobre aquest règim de propietat, als efectes del present cadastre es considera que la titularitat d’un immoble en règim de multipropietat correspon a la comunitat de propietaris amb caràcter indivís entre ells, per parts iguals, i sense perjudici de les quotes de participació entre ells.

  Article 24

Domicili

 1. A efectes cadastrals, és obligatòria la designació per part del titular d’un domicili de notificació dins del territori nacional.

 2. A manca de designació, es considera domicili el que correspon a la localització del bé immoble inscrit.

  Article 25

Col·laboració

 Els titulars cadastrals han de col·laborar amb el Comú i subministrar la informació que determina la normativa del cadastre.

  Capítol IV. Manteniment i gestió del cadastre

 Secció primera. Disposicions generals

 Article 26

Deure d’inscripció

 1. La inscripció al cadastre de béns immobles per part dels titulars que posseeixen algun dels drets enumerats a l’article 20 és obligatòria.

 2. També és obligatòria la inscripció de les alteracions que comporten una modificació del titular cadastral o de les característiques esmentades a l’article 2.

 3. En particular, s’han d’inscriure les modificacions que resulten dels fets i negocis jurídics següents:

 a) La realització de noves construccions i edificacions i l’ampliació, la reforma o la demolició de les ja existents, ja sigui total o parcial. No s’han d’inscriure les obres i les reparacions que tenen per objecte la conservació i el manteniment dels edificis que no comporten una ampliació o una modificació de la superfície edificada.

 b) Les obres d’urbanització, les explanacions i els moviments de terres necessaris per al desenvolupament de qualsevol activitat o aprofitament.

 c) La modificació de l’ús a què van destinats els béns immobles.

 d) La segregació, la divisió, l’agregació i l’agrupació de béns immobles i els instruments d’execució de la planificació urbanística i d’ordenament del territori.

 e) L’adquisició de la propietat per qualsevol títol.

 f) La constitució i l’adquisició sobre un bé immoble d’un dels drets reals esmentats a l’article 20.

 g) La modificació de les quotes de propietat sobre béns immobles en situacions de cotitularitat.

 
Article 27

Procediments

 La inscripció i la modificació de dades cadastrals s’efectuen mitjançant els procediments següents:

 a) Declaracions, sol·licituds i comunicacions.

 b) Resolució de divergències.

 c) Inspecció cadastral.

 d) Valoració cadastral.

 e) Inscripció d’ofici.

  Secció segona. Declaracions, sol·licituds i comunicacions

 Article 28

Declaracions

 1. La declaració consisteix en la manifestació o el reconeixement davant del cadastre que s’ha produït una de les circumstàncies indicades a l’article 26 que ha de ser inscrita obligatòriament al cadastre.

 2. Els titulars dels drets enumerats a l’article 20 han de presentar la declaració al cadastre en el termini màxim de trenta dies a partir de la data en què s’ha produït el fet o s’ha atorgat el negoci que origina l’obligació d’inscripció, aportant la documentació que estableix la normativa cadastral.

 3. Per reglament s’estableixen les condicions i la forma d’efectuar cada declaració i la documentació que s’ha d’adjuntar a cada una d’elles.

  Article 29

Sol·licituds

 1. Les sol·licituds són peticions voluntàries dels titulars adreçades al cadastre per fer constar l’extinció o la cancel·lació d’un dret, la modificació d’alguna circumstància cadastral que no té caràcter obligatori o la modificació de les dades que siguin necessàries per tal que la descripció cadastral concordi amb la realitat.

 2. Per reglament s’estableixen les condicions i la forma d’efectuar cada sol·licitud i la documentació que s’ha d’adjuntar a cada una d’elles.

  Article 30

Comunicacions

 1. Les comunicacions són informacions que les notaries i els òrgans i departaments de l’administració general o comunal han de trametre al cadastre en aplicació de la Llei 29/2008, de l’11 de desembre, del cadastre i altra normativa vigent.

 2. En l’àmbit intern del Comú, es comuniquen al Departament del Cadastre:

 a) Les altes i les baixes que es produeixen al cens general de població de la parròquia amb la finalitat de verificar les dades i enregistrar els canvis de titularitat eventuals de béns immobles.

 b) Les sol·licituds que es tramiten al Comú en relació amb béns immobles radicats a la parròquia d’Escaldes-Engordany.

 c) Les sol·licituds de llicències urbanístiques i els convenis urbanístics que s’eleven a escriptura pública en aplicació de la normativa sobre ordenament del territori i urbanisme. En aquests casos, el Departament del Cadastre ha de verificar la situació del bé immoble objecte de la sol·licitud i n’ha d’informar el Departament d’Obres de les incidències que consten inscrites.

  Article 31

Creació d’unitats cadastrals

 1. La incorporació al cadastre de béns immobles de nova creació comporta l’atribució d’una referència cadastral.

 2. La creació de noves unitats cadastrals resultants de la segregació, de la divisió o de l’agrupació de béns immobles o de qualsevol instrument d’execució del planejament urbanístic comporta l’atribució d’una referència cadastral a la nova unitat cadastral diferent de la que fins aquell moment tenia atribuïda la unitat cadastral modificada que subsistirà en el cadastre amb la menció de no vigent.

  Secció tercera. Resolució de divergències

 Article 32

Concepte

 A efectes cadastrals, són divergències les diferències entre les dades cadastrals i la realitat física o jurídica dels béns immobles quan no estan originades per l’incompliment de les obligacions de declarar exposades a la secció segona del present capítol.

  Article 33

Procediment de resolució

 1. El procediment de resolució de divergències s’inicia per decisió del Comú, que ha d’instruir el corresponent expedient administratiu, en el curs del qual ha de concedir a tota persona interessada un termini no inferior a quinze dies hàbils per poder formular al·legacions.

 2. Quan les divergències es produeixen per desacord dels titulars respecte als límits de les respectives parcel·les s’enregistra al cadastre cada parcel·la segons les indicacions de cada titular encara que es produeixin encavalcaments. Aquestes parcel·les queden registrades amb una menció específica de divergència fins que s’aporta un acord dels titulars o un títol judicial que resol les divergències.

 3. Si les divergències es produeixen entre els titulars respecte als drets posseïts sobre la unitat cadastral, el cadastre enregistra cada dret reclamat amb una menció específica de divergència fins que s’aporta un acord dels titulars o un títol judicial que resol les divergències.

 4. Les situacions i les mencions de divergència en les unitats cadastrals no eximeixen els titulars de les seves obligacions tributàries segons els drets inscrits, i en cap cas no hi ha lloc a la devolució.

 5. Les situacions i les mencions de divergència en les unitats cadastrals s’han de fer constar sempre en les certificacions cadastrals.

  Article 34

Modificació d’ofici

 El Comú pot modificar d’ofici la informació del cadastre quan sigui necessari per causa de canvis en les adreces postals o en la cartografia i quan no afecti els drets dels titulars inscrits.

  Secció quarta. Inspecció cadastral

 Article 35

Naturalesa i objecte

 1. Les actuacions d’inspecció cadastral poden ser de comprovació o d’investigació dels fets, dels actes, dels negocis jurídics i de les restants circumstàncies relatives a les característiques dels béns immobles que cal inscriure en el cadastre.

 2. Les actuacions de comprovació i d’investigació tenen per objecte verificar el compliment de les obligacions establertes en la normativa cadastral i investigar l’exactitud i la veracitat de les declaracions efectuades i l’existència de fets i actes que no han estat declarats.

  Article 36

Competència

 El Comú exerceix la competència d’inspecció cadastral per mitjà de personal nomenat o d’empreses contractades amb aquesta finalitat.

  Article 37

Documentació de les actuacions d’inspecció

 Les actuacions d’inspecció cadastral es documenten en actes i informes en els quals s’ha de fer constar, com a mínim, el nom i els cognoms dels titulars, la unitat cadastral afectada i els fets i les circumstàncies constatats durant la inspecció.

  Article 38

Accés als immobles

 Els propietaris i els titulars de drets d’ús sobre béns immobles han de permetre l’accés dels inspectors del cadastre als béns immobles per comprovar el compliment de la normativa cadastral i verificar que les dades cadastrals s’ajusten a la realitat.

  Secció cinquena. Valoració cadastral

 Article 39

Definició

 El valor cadastral està integrat pel valor de mercat del sòl i de les construccions situades en una parcel·la de terreny.

  Article 40

Determinació del valor cadastral

 1. Per establir la valoració de les propietats immobiliàries de la parròquia s’apliquen els criteris tècnics que estableix la Llei 29/2008, de l’11 de desembre, del cadastre.

 2.- El Comú, per reglament o en l’Ordinació tributària, pot establir el factor reductor del preu de mercat amb l’objectiu d’amortir l’efecte de les oscil·lacions del mercat, a aplicar als polígons de les taules de valoració que el Comú ha d’elaborar d’acord amb la Llei 29/2008, de l’11 de desembre, del cadastre.

  Secció sisena. Inscripció d’ofici

 Article 41

Procediment

 El Comú pot acordar d’ofici la inscripció de béns immobles o la modificació de les seves característiques, amb la instrucció prèvia del corresponent expedient administratiu, en el curs del qual ha de concedir a tota persona interessada un termini no inferior a quinze dies hàbils per poder formular al·legacions.

  Capítol V. Cartografia cadastral

 Article 42

Concepte

 La cartografia cadastral és el conjunt de plànols i de representacions gràfiques, en format digital o paper, que formen part del cadastre i que descriuen la forma, la dimensió i la situació dels béns immobles, així com els elements geogràfics del territori, com ara rius, torrents, vials i altres d’anàlegs i els límits de terme parroquials.

  Article 43

Contingut

 1. La cartografia cadastral conté:

 a) Els límits, la forma, la dimensió i la situació de les parcel·les i de les edificacions i les construccions bastides sobre elles.

 b) Els carrers i les vies de comunicació amb la toponímia corresponent.

 c) La toponímia dels nuclis urbans, així com de les partides o dels paratges.

 d) Els elements geogràfics més rellevants, com rius, torrents, barrancs, i la seva toponímia.

 e) El terme de la parròquia i altres límits administratius.

 f) Les referències cadastrals, la referència de les parcel·les i el número d’adreça postal i la referència dels edificis.

 g) Els polígons que delimiten les zones de valoració.

 h) Els plànols de planta de cada edifici.

 2. Les característiques i les especificacions tècniques de la cartografia cadastral es defineixen per reglament.

  Capítol VI. Publicitat, difusió i comunicació de dades cadastrals


Article 44

Regulació

 1. La comunicació i la utilització de la informació cadastral, gràfica i alfanumèrica, estan subjectes al que estableix la Llei 29/2008, de l’11 de desembre, del cadastre i a la legislació sobre la propietat intel·lectual. En tot cas, els drets d’autor corresponen al comú.

 2. La informació cadastral es facilita únicament en els formats disponibles en el Departament del Cadastre i Gestió del Territori, utilitzant, sempre que sigui possible, tècniques i mitjans informàtics, electrònics i telemàtics.

  Article 45

Dades protegides

 Tenen la consideració de dades protegides el nom i els cognoms de les persones físiques, la raó social i la denominació de les societats mercantils, els domicilis dels titulars cadastrals i la valoració cadastral dels béns immobles.

  Article 46

Consulta d’informació

 1. La informació que descriu la realitat física d’un bé immoble és pública i es pot consultar al Departament del Cadastre i Gestió del Territori.

 2. La informació referida a les dades protegides i a les situacions de divergència únicament es pot comunicar amb el consentiment previ exprés, específic i escrit del titular, de la persona amb poders de representació suficients, del seu representant legal, quan ho estableix la llei o quan ho sol·liciten per escrit:

 a) Els batlles, els tribunals i el Ministeri Fiscal.

 b) Els notaris, per a la identificació de les finques.

 c) Els hereus i els successors legals respecte a les unitats cadastrals del causant que figuren inscrites al cadastre, quan hi tinguin un interès legítim.

 3. El nom i els cognoms i la denominació social dels titulars cadastrals i el seu domicili també es comuniquen a tercers, sense consentiment del titular, sempre que sigui per identificar els titulars de finques o de terrenys contigus o que estiguin situats en la mateixa unitat d’actuació.

 4. Els copropietaris de béns immobles poden accedir lliurement a les dades protegides dels immobles dels quals són cotitulars.

 Article 47

Certificacions cadastrals

 1. El Comú comunica les dades cadastrals protegides i les situacions de divergència emetent un document, en el qual se certifiquen les dades enregistrades al cadastre sobre una determinada unitat cadastral.

 2. En tot cas, el certificat cadastral ha d’indicar les situacions especials i les incidències que afecten la unitat cadastral.

 3. Els certificats cadastrals poden ser literals i/o gràfics i els seus formats es defineixen per reglament.

 4. En les certificacions gràfiques, el Comú ha d’indicar el mètode d’obtenció de la informació gràfica que es facilita.

  Article 48

Lliurament de certificacions cadastrals

 1. Les certificacions sobre béns immobles inscrits al cadastre parroquial únicament es lliuren a petició del titular cadastral, dels batlles, dels tribunals, del Ministeri Fiscal, dels notaris o dels hereus i successors en les condicions de l’article 46.2.

 2. Les certificacions lliurades en aplicació de l’article 46.3 contenen únicament la identitat dels titulars i el seu domicili.

  Capítol VII. Taxes

 Article 49

Naturalesa

 Les actuacions cadastrals i l’expedició de certificacions cadastrals estan subjectes al pagament de les taxes que estableix l’Ordinació tributària comunal.

  Capítol VIII.- Infraccions i sancions

 Article 50

Infraccions

 Constitueixen infraccions els fets i les conductes següents:

 a) La manca de presentació de declaracions o efectuar-les fora del termini fixat.

 b) La presentació de declaracions falses.

 c) L’incompliment del deure de facilitar dades, informes i documents que estableix la normativa en matèria cadastral.

 d) El desplaçament, la retirada, el deteriorament o la destrucció de fites sense l’autorització del Comú.

 e) La resistència o la negativa a les inspeccions cadastrals.

  Article 51

Sancions

 Les infraccions tipificades a l’article anterior se sancionen amb una multa de 30 euros a 100 euros.

  Article 52

Graduació de les sancions

 En la imposició de la sanció es tenen en compte, per graduar la quantia de la multa, els criteris següents:

 a) La intencionalitat.

 b) La reincidència en la comissió d’infraccions a la normativa cadastral.

 c) La utilització de mitjans fraudulents, com ara documents falsos.

  d) La transcendència per a la gestió cadastral de la infracció comesa.

  Article 53

Procediment sancionador

 1. Per imposar les sancions establertes en aquesta ordinació cal seguir el procediment disposat pel Reglament regulador del procediment sancionador aprovat pel Govern en data 9 de gener del 1991.

 2. La competència per incoar expedients sancionadors correspon al Comú o als òrgans del Comú en els quals es delegui aquesta facultat.

 3. La instrucció d’expedients sancionadors correspon al Departament del Cadastre i Gestió del Territori.

 4. La resolució d’expedients sancionadors i l’aplicació de sancions correspon únicament al consell de Comú.

  Article 54

Compliment de la normativa

 La comissió d’una infracció i l’eventual sanció que es pugui imposar per aquesta no eximeixen la persona interessada del compliment de les obligacions que estableix la normativa cadastral.

  Capítol IX. Règim jurídic

 Article 55

Recursos

 1. Contra els actes i les resolucions de caràcter definitiu en matèria cadastral es pot interposar recurs d’alçada en la forma que estableix la Llei 29/2008, de l’11 de desembre, del cadastre.

    Disposició transitòria primera

 Període transitori.

 A efectes de la present ordinació, s’entén per període transitori el temps de formació del cadastre comprès entre la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra de la present ordinació i la data de publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del decret a què fa referència l’apartat 9 de la disposició transitòria tercera, mitjançant el qual es comunicarà la finalització dels treballs de formació del cadastre parroquial, la seva adaptació a la Llei 29/2008, de l’11 de desembre, del cadastre i la seva vigència en tot el territori parroquial.

  Disposició transitòria segona

 Comissió del cadastre.

 1. Creació i composició.

 Es crea la Comissió del cadastre, que està formada pels membres següents:

 a) El cònsol major o el cònsol menor o un conseller del Comú.

 b) Un funcionari del Comú.

 c) Un tècnic en topografia.

 d) Tres persones coneixedores de la zona.

  2. Nomenament

 Les persones coneixedores de la zona han de ser nomenades pel Comú en funció de la zona de la parròquia en la qual s’hagi de practicar la delimitació de béns immobles.

 3. Funcions

 La Comissió del cadastre té les funcions següents:

 a) Localitzar i convocar els titulars de béns immobles als actes de delimitació.

 a) Delimitar els béns immobles d’acord amb les indicacions dels seus titulars i altres informacions de que disposa la Comissió.

 b) Aixecar acta de les delimitacions dels bens immobles.

  4. Assistència

 Per a realitzar les delimitacions de béns immobles i reunions vàlides, és necessària la presència d’un mínim de tres membres de la Comissió.

 La Comissió la presideix el cònsol major, el cònsol menor o el conseller de comú que hi assisteixi i, cas de no assistir-hi cap d’aquests càrrecs, el funcionari del Comú que en formi part.

 5. Durada

 La Comissió del cadastre exerceix les seves funcions durant el període transitori definit en la disposició transitòria primera.

  6. Retribució

 El Comú pot acordar la remuneració que escaigui per als membres de la Comissió del cadastre quan no formin part de l’administració o d’empreses contractades.

  7. Règim jurídic

 Les actuacions i les actes realitzades per la Comissió del cadastre tenen la consideració d’actes de tràmit.

  Disposició transitòria tercera

 Procediment per a la realització dels treballs de formació del cadastre.

 Durant el període transitori el Comú ha d’aplicar el procediment següent:

 1. Matriu cadastral

 Amb la informació de base de què disposi, el Comú elabora una matriu cadastral que reflecteix els béns immobles i les característiques que se’n coneguin. Aquesta matriu consta d’un plànol parcel·laria i d’unes fitxes cadastrals provisionals que recullen la informació alfanumèrica associada a cada bé immoble identificat.

  2. Polígons cadastrals

 S’entén per polígon cadastral una àrea o un sector de la parròquia que agrupa un nombre determinat de parcel·les sobre el qual es realitzen els treballs de camp per a la formació del cadastre.

 Sobre la base de la matriu cadastral es defineixen els polígons cadastrals i l’ordre i els terminis d’execució, i s’estableix, si escau, una zona pilot.

  3. Ordre del dia, convocatòria i demanda d’informació

 Sobre la base dels polígons definits el Comú acorda realitzar la delimitació de béns immobles complint els requisits següents:

 a) Ha d’elaborar un ordre del dia en el qual s’ha d’indicar la zona, la situació i l’horari en què es practicarà l’acte de delimitació de les propietats immobles.

 b) Ha de convocar personalment els titulars coneguts dels béns immobles inclosos en la zona en què s’hagi de practicar la delimitació i els ha d’advertir que l’assistència pot ser personal o mitjançant representant amb poders suficients i que hauran d’aportar els títols de propietat dels béns immobles i els plànols de les parcel·les i de les edificacions en original i una còpia, que s’haurà de remetre a la Comissió del cadastre.

 c) Ha de publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra la convocatòria.

  Abans de realitzar els treballs de camp en cada polígon cadastral, es publicarà un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra on se sol·liciti l’aportació de documentació referida als béns immobles inclosos en el polígon cadastral de què es tracti dins del termini màxim de quinze dies.

  4. Acte de delimitació de béns immobles

 L’acte de delimitació de béns immobles s’ha d’efectuar segons l’ordre que estableix la comissió i seguint les indicacions dels titulars dels béns immobles, marcant, si es considera necessari, els límits de les parcel·les amb fites, estaques o altres procediments que s’estableixin per reglament.

 En cas que es produeixin desacords entre els titulars respecte als límits dels béns immobles, s’ha de fer constar aquesta circumstància en l’acta. S’admeten encavalcaments entre parcel·les, que s’han de reflectir en els plànols cadastrals que s’elaborin i que han de constar en el cadastre com a divergències.

 Les parcel·les s’han de delimitar totes amb independència que estiguin edificades o no.

 En cas que els edificis continguin diferents unitats cadastrals, s’han d’identificar totes les unitats cadastrals incloses en l’edifici.

 La manca d’assistència dels titulars de béns immobles no paralitza l’acte de delimitació que ha de practicar la Comissió en base a les manifestacions de les restants persones assistents i de les altres informacions de que disposa la Comissió.

   5. Aixecament de l’acta i signatura

 Acabat l’acte de delimitació es llegeix l’acta als assistents, s’hi fan constar les precisions que considerin convenients i se signa per tots ells. En cas que algun dels assistents es negui a signar, s’hi ha de fer constar aquesta circumstància.

  6. Exposició pública

 Quan s’han completat els actes de delimitació dels béns immobles i de revisió de dades d’un polígon cadastral, s’obre un període d’informació pública que es publica al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i es concedeix un termini d’un mes perquè els titulars dels béns immobles inclosos en el dit polígon puguin presentar les al·legacions que considerin escaients.

  7. Aprovació

 Una vegada transcorregut el termini d’exposició pública, la Comissió del cadastre examina i valora les al·legacions i eleva la proposta de decret d’aprovació del polígon al Consell de Comú per a la seva aprovació i incorporació definitiva al cadastre parroquial. Cal comunicar aquesta decisió a tota persona interessada i publicar el decret d’aprovació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

  8. Recursos

 Contra l’aprovació definitiva dels polígons cadastrals es pot formular recurs en la forma que estableix la Llei 29/2008, de l’11 de desembre, del cadastre

  9. Finalització dels treballs de formació del cadastre parroquial

 Una vegada aprovats tots els polígons cadastrals, el Comú, mitjançant decret, comunica al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra la finalització dels treballs de formació del cadastre parroquial, la seva adaptació al que estableix la Llei 29/2008, de l’11 de desembre, del cadastre i la seva vigència en tot el territori parroquial.

  10. Els actes de delimitació de béns immobles tenen efectes únicament per a la incorporació de dades al cadastre. La delimitació de béns immobles amb l’administració pública s’ha d’efectuar d’acord amb el que disposa el Codi de l’Administració.

  11. Taxes. Les actuacions administratives que duu a terme el Comú durant el període transitori i la inscripció de béns immobles al cadastre no estan subjectes al pagament de taxes.

 
Disposició final

 Entrada en vigor

 1. Les disposicions transitòries primera, segona i tercera de la present ordinació entraran en vigor l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra d’aquesta ordinació.

 2. Les restants disposicions de la present ordinació, a excepció del capítol IX, referit a les infraccions i sancions, entraran en vigor en cada polígon l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del decret d’aprovació de cada polígon a què fa referència l’apartat 7 de la disposició transitòria tercera.

 3. Les disposicions del capítol IX referides a les infraccions i sancions entraran en vigor l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del decret d’aprovació de finalització dels treballs de formació del cadastre parroquial a què fa referència l’apartat 9 de la disposició transitòria tercera.

 Escaldes-Engordany, 9 de març del 2009.

 Vist i plau P.o. del Comú

EL CÒNSOL MAJOR EL SECRETARI GENERAL