Modificació de despesa plurianual per fer front al projecte d’excavació i construcció de l’aparcament de l’església.

Ordinació del 29-9-2022 de modificació de despesa plurianual  per fer front al projecte d’excavació i construcció de l’aparcament de l’església.

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre del 2021, de les finances comunals,

Vista la idoneïtat de construir aquest equipament,

Vista l’assignació pressupostària inicial de les obres de referència que es va preveure en Ordinació de pressupost 2022 una despesa plurianual, per un import de 3.655.382,00 €, a favor de la partida pressupostària 501-3330003-60230,

Plurianual Ordinació de pressupost 2022

 

2021

   

501-3330003-60230

Construcció aparcament edifici Multifuncional

               284.729,00 €

2022

   

501-3330003-60230

Construcció aparcament edifici Multifuncional

           1.300.000,00 €

2023

   

501-3330003-60230

Construcció aparcament edifici Multifuncional

            2.070.653,00 €

 

 Total despesa plurianual

            3.655.382,00 €

 

Vist que el tancament de l’exercici 2021 es van comprometre crèdits al 2021 de part de l’assignació de la despesa plurianual “edifici multifuncional” aprovada al pressupost de 2022 per un import total de 151.213,61 €,

Vist l’informe avalat des del Departament d’Urbanisme i emès pel projectista adjudicat, en relació a les obres d’excavació i construcció de l’aparcament de l’església,

Vist l'informe de la mesa de contractació que realitza una proposta d’adjudicació per l’obra d’excavació i construcció de l’aparcament de l’església per un import de 6.425.975,93 € (IGI inclòs).

Vista la proposta de la mesa de contractació per l’adjudicació de l’obra, la revisió d’honoraris de projecte i direcció facultativa, la propera licitació dels treballs tècnics de control de qualitat associats a l’obra i la previsió d’imprevistos varis per un 1% de l’obra,

Vist que per a fer front a la mencionada despesa és preceptiva l’aprovació d’una modificació de la despesa plurianual de crèdit,

El Comú d’Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 85 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 29 de setembre de 2022, aprova la següent Ordinació, de modificació de despesa plurianual de l’obra d’excavació i construcció de l’aparcament de l’església, que s'articula com segueix:

Article primer

Per fer front a l’obra d’excavació i construcció de l’aparcament de l’església, s'aprova la modificació de despesa plurianual, per un import de 3.125.361,84 € de més a l’exercici 2023, quedant la despesa plurianual com segueix:

Plurianual revisat pressupost 2022

 

2021

   

501-3330003-60230

Construcció aparcament edifici Multifuncional

           151.213,61 €

2022

   

501-1331019-60230

Construcció de l'aparcament de l'església (sense IGI)

        1.300.000,00 €

501-1331019-60311

 Instal·lacions de l'aparcament de l'església (sense IGI)

                         -  

2023

   

501-1331019-60230

Construcció de l'aparcament de l'església (sense IGI)

        4.670.369,57 €

501-1331019-60311

 Instal·lacions de l'aparcament de l'església (sense IGI)

           525.645,05 €

 

 Total despesa plurianual

       6.647.228,45 €

 

Article segon

Atenent al que disposa l’article 85 de la Llei de les finances comunals, el crèdit derivat de l’aprovació de la despesa plurianual serà efectiu a partir de la seva incorporació a l’Ordinació pressupostària del 2023.

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 29 de setembre de 2022