Modificació de despesa plurianual per fer front al projecte d’enderroc i construcció de la nova llar de jubilats del Prat Gran

Ordinació de l’1-8-2022 de modificació de despesa plurianual  per fer front al projecte d’enderroc i construcció de la nova llar de jubilats del Prat Gran.

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre del 2021, de les finances comunals;

Vista la idoneïtat de construir aquest equipament;

Vista l’assignació pressupostària inicial de les obres de referència que es va preveure en Ordinació de pressupost 2022, en forma d’una despesa plurianual, per un import de 2.180.767,41 €, a favor de la partida pressupostària 501-9201022-60256;

Projecte d'enderroc i construcció de la Llar de jubilats

Plurianual Ordinació de pressupost 2022  

Any 2021

501-9201022-60256 Construcció Llar de Jubilats - Prat Gran                150.397,75 € 

Any 2022

501-9201022-60256 Construcció Llar de Jubilats - Prat Gran             1.015.184,83 € 

Any 2023

501-9201022-60256 Construcció Llar de Jubilats - Prat Gran             1.015.184,83 € 

Total despesa plurianual             2.180.767,41 € 

Vist que part de l’assignació inicial al 2022 s’ha destinat a treballs d’adequació del local temporal de la Llar de jubilats mentre durin les obres per un import de 37.927,92 €;

Vist que segons el Departament d’Urbanisme és recomanable considerar una quantia d’imprevistos varis per import de 30.000 €;

Vist que queda un crèdit pressupostari disponible de 945.090,12€ per l’exercici 2022 i de 1.015.184,83 € per l’exercici 2023;

Vist l’informe emès des del Departament d’Urbanisme i pel projectista adjudicat, en relació a les obres d’enderroc i construcció de la nova llar de jubilats del Prat Gran;

Vist l'informe de la mesa de contractació que realitza una proposta d’adjudicació per l’obra d’enderroc i construcció de la nova Llar de jubilats del Prat Gran per un import de 2.748.773.30 € (IGI inclòs);

Vist que caldrà ajustar l’adjudicació de la direcció facultativa en base al cost de l’obra per un import de 2.166,79 €;

Vist que per a fer front a la mencionada despesa és preceptiva l’aprovació d’una modificació de la despesa plurianual de crèdit;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 80 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 30 de juny de 2022, aprova la següent Ordinació, de modificació de despesa plurianual de l’obra d’enderroc i construcció de la nova Llar de jubilats del Prat Gran, que s'articula com segueix:

Article primer

Per fer front a l’obra d’enderroc i construcció de la nova Llar de jubilats del Prat Gran, s'aprova la modificació de despesa plurianual, per un import de 757.536,10€ de més a l’exercici 2023,quedant la despesa plurianual com segueix:

Plurianual revisat pressupost 2022  

2021

501-9201022-60256 Construcció Llar de Jubilats - Prat Gran                150.397,75 € 

2022

501-9201022-60256 Construcció Llar de Jubilats - Prat Gran             1.015.184,83 € 

2023

501-9201022-60256 Construcció Llar de Jubilats - Prat Gran                667.419,06 € 

501-9201022-60310 Instal·lacions Llar de Jubilats-Prat Gran             1.026.926,18 €  

501-9201022-60500 Mobiliari Llar de Jubilats-Prat Gran                109.337,93 € 

            2.969.265,76 € 

 

Article segon

Atenent al que disposa l’article 85 de la Llei de les finances comunals, el crèdit derivat de l’aprovació de la despesa plurianual serà efectiu a partir de la seva incorporació a l’Ordinació pressupostària del 2023.

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 1 d’agost de 2022