1 / 1

Acord provisional de modificació les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany

Decret de l’1-8-2022 d’acord provisional de modificació les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany.

(VIII modificació)

 

Exposició de motius:

Vist el Decret de data 25 de juny del 2018, d’aprovació de la primera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial d’Escaldes-Engordany (en el successiu el POUPEE);

Vistos els articles 105 i 106 del text refós de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (en el successiu la LGOTU);

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 1 d’agost de 2022, acorda:

1. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació del POUPEE.

2. Informar sobre l’obertura d’un període d’informació pública de 60 dies. Durant el període d’informació pública, i sense cap altre requisit de forma que la identificació de la persona compareixent, tots els administrats poden consultar la documentació relativa a la proposta de modificació al Departament d’Urbanisme del Comú i, si escau, presentar llurs al·legacions, observacions i propostes al respecte.

3. Publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el següent Acord provisional de modificació de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany, amb les justificacions que el sustenten.

 

Modificació única

a) Justificació

Vist el dèficit d’espai públic en la zona del Clot d’emprivat, que actualment s’està utilitzant com a espais verds privats d’ús públic;

Vist que la clau 2b2 no permet obtenir suficients espais lliures d’edificació per esponjar els edificis en forma de torre que permet la clau;

Vist que la clau 2b2 permet esgotar l’edificabilitat permesa amb escreix;

Vist l’objectiu de la clau 2b2 d’alliberar el màxim d’espai per a ús públic i vistes les necessitats de la ciutadania de tenir equipaments públics al centre de la vil·la;

b) Modificació

Es modifica l’article 118, en els seus punts 4 i 6, a fi d’aclarir interpretacions, i els punts 7, en els apartats parcel·la, parcel·la mínima i regles sobre mitgeres, 8.1, en els apartats d’alçada reguladora referida al carrer, punt d’aplicació ARM referida al carrer i nombre de plantes referit al carrer, 8.3, en els apartats ocupació màxima de la parcel·la i sol lliure d’edificació, 8.4, en els apartats posició de l’edificació, planta subterrània, cossos sortints, elements sortints i composició de façana i punt 9, pel que fa a les condicions d’ús de la zona 2b2.

Article 118. Zona d’edificació en illa tancada “Clot d’Emprivat”. Clau 2b

1.       Descripció. Comprèn l’àmbit delimitat en la documentació de zonificació identificat amb la clau 2b, que es caracteritza per illes definides per la vialitat existent.

a)       Aquesta zona d’edificació “Clot d’Emprivat” (clau 2b), té el seu origen en el conveni previ (aprovat el 25 de juny de 1998), a la redacció del POUP del 2008. Aquesta zona es caracteritza per tenir una edificabilitat que es proposa mantenir. La cessió haurà d’ajustar-se a la normativa general determinada al POUPEE i de forma específica, quant al percentatge pendent al que prescriuen aquestes normes urbanístiques.

b)      Es qualifica l’espai com a clau 2b, possibilitant l’aplicació dels paràmetres anteriors a la revisió regulats per la clau 2b.1, o els que venen regulats per la clau 2b.2, que proposa unes millores respecte la volumetria, altures, esponjament de l’edificació i de la qualitat del conjunt, als efectes de crear uns espais d’ús públic mínims que en la clau 2b.1 no existeixen.

c)       Les condicions d’ordenació de la zona 2b.1 provinents del POUP del 2008 determinen que aquesta zona queda definida per la normativa especifica que era d’aplicació en l’àmbit determinat pel conveni “Clot d’Emprivat” (aprovat el 25 de juny de 1998) i que correspon a la zona urbana A de les anteriors Ordinacions d’Urbanisme i Construcció, i a més la que es defineix a continuació:

-          A les plantes subterrànies i la planta baixa, l’illa serà edificable en la seva totalitat, quedant, però, les plantes baixes limitades exclusivament a l’ús comercial al detall i equipaments públics.

-          Les amplades de vials i voravies són aquelles que figuren definides al Pla Parcial d’Urbanisme del Clot d’Emprivat, aprovat pel Govern en la sessió de data 25 de novembre de 1999.

-          En l’execució del Carrer de la Unió s’han modificat algunes alineacions respecte les exposades en el punt anterior. L’edificabilitat que resulti afectada per aquesta nova alineació es podrà realitzar en la parcel.la de la qual prové en l’espai de l’illa edificable amb la qualificació de 2b, a desenvolupar amb les mateixes condicions que la resta de parcel·les no afectades pel canvi d’alineacions.

-          Els cossos sortints autoritzats són aquells que s’inclouen en el conveni.

-          En el pas de vianants no s’autoritzen voladissos.

-          A l’interior del pati d’illa es podran ubicar circulacions verticals, com ara ascensors, escales mecàniques, etc. sempre que les circulacions verticals obligatòries que preveu la normativa sectorial ja s’hagin instal·lat dins la profunditat dels 22 m de l’edificació.

El Comú podrà autoritzar la construcció d’aquests elements dins el pati d’illa, sempre que es presenti un projecte unitari que disposi de l’aprovació de tots els propietaris que intervinguin en el pati en qüestió.

Aquests elements ubicats en els patis d’illa només es podran autoritzar per a ús comercial o recreatiu, i sempre i quan el pati d’illa sigui d’accés públic.

-          El tractament de les façanes de les places interiors o patis configurats en el plànol vinculat al conveni “Clot d’Emprivat” haurà de subjectar-se al que preveu a l’apartat corresponent a composició de la façana en la zona d’edificació en alineació a vial, intensitat I  clau 2a (Article 117).

-          Les parets mitgeres hauran de ser tractades com a façanes i es prohibeix l’ús d’estucats, arrebossats o xapes mini-ones o similars.

-          Les parcel·les mínimes seran de 600 m².

d)      Es proposa una clau 2b.2 que modifica algun dels paràmetres de la clau 2b.1, en el sentit de millorar les condicions d’habitabilitat i possibilitar la creació d’espais privats d’ús públic.

e)       En l’aplicació de la clau 2b.2, cada illa, haurà d’ordenar-se de forma unitària pel que respecta a l’espai ocupat, la posició de les edificacions,  l’ocupació i el volum de les edificacions. S’haurà de presentar un estudi volumètric previ, que haurà de contemplar els drets urbanístics de cada parcel·la inclosa en cada illa. Aquest estudi haurà de ser aprovat pel Comú. Sense dita aprovació les sol·licituds d’edificació no podran ser revisades. Abans de ser aprovat tot estudi volumètric es posarà a exposició pública 30 dies naturals.

f)       Condicions de parcel·lació de la zona 2b.2:

Paràmetre

Condicions particulars

Parcel·lació i reparcel·lació

Segons l’ordenació detallada del sol urbà.

Parcel·la

 Per poder procedir a l’estudi volumètric de l’illa sencera:

- S’haurà de tenir una superfície mínima de 1800 m², en una sola peça, en les illes amb edificació existent. En cas de no tenir dita superfície s’haurà d’aplicar la clau 2b1.

- En les illes no edificades s’haurà d’obtenir la superfície de tota la illa o de 2400 m², en una sola peça de forma rectangular. En cas de no tenir dita superfície s’haurà d’aplicar la clau 2b1.

Parcel·la mínima

600 m²

Parcel·les no edificades

Tot solar o parcel·la no edificat que confronti amb carretera, carrer, plaça o lloc públic sense ús específic, ha de ser tancat (paret de dos metres d’alçada, arrebossada) al límit d’edificació, segons les alineacions que pertoquin, i construïda la corresponent voravia.

Els tancaments de parcel·les privades o públiques no es poden efectuar amb elements que puguin ocasionar danys a tercers.

Front mínim de parcel·la

No es determina.

Fondària mínima de parcel·la

No es determina.

Regles sobre mitgeres

No s’admet la creació de parets mitgeres i, en el cas de mitgeres existents, s’hauran de tractar com a façanes.

g)      Condicions de l’edificació de la zona 2b.2.

8.1. Paràmetres referits al carrer de la zona 2b.2:

Paràmetre

Condicions particulars

Alineació de carrer

Segons el plànol d’ordenació.

Amplada de carrer o vial

La vialitat existent.

Alineació de l’edificació

Segons plànol d’ordenació.

Alçada reguladora referida al carrer

L’altura màxima reguladora serà de: .

Edificis de 7 plantes (pb+6): 25 m

Edificis de 15 plantes (pb+14): 55 m

Edificis de 20 plantes (pb+19): 70 m.

V (Art. 4) Modificació (BOPA núm. 102 – 27 de novembre del 2019)

Punt d’aplicació ARM referida al carrer

L’altura dels edificis es prendran des del punt més baix del carrer o des del punt més baix de la implantació de l’edifici.

 

Nombre de plantes referit al carrer

 20 plantes (pb+19)

Front principal i secundari

Segons el plànol d’ordenació detallada del sòl urbà.

 

8.2. Paràmetres referits a l’illa de la zona 2b.2:

Paràmetre

Condicions particulars

Fondària edificable

No es determina.

Pati d’illa

No es determina.

 

8.3. Paràmetres referits a la parcel·la de la zona 2b.2:

Paràmetre

Condicions particulars

Edificabilitat màxima de parcel·la

L’edificabilitat màxima de parcel·la és la resultant del càlcul del coeficient d’edificabilitat de 7 m2 de sostre / m2 de sòl net. L’edificabilitat es distribuirà dins el volum màxim autoritzat.

 

Ocupació màxima de la parcel·la

Es fixa una ocupació màxima del 50 % del sòl en la implantació.

 

El 50% d’espai lliure d’edificació sobre rasant es situarà preferentment en una sola peça.

Dins de l’espai haurà de poder inscriure’s un cercle de 15 m de diàmetre.

 

En les illes amb una consolidació de l’edificació existent i una ocupació de l’illa superior al 60%, no s’admetrà la clau 2b2 i s’aplicarà la clau 2b1.

 

En les illes llindants amb l’avinguda Carlemany, i que tinguin una ocupació de l’edificació consolidada en un 15% del total de la superfície de la illa, no s’admetrà la clau 2b2 i s’aplicarà la clau 2b1.

 

En les illes que tinguin autorització d’aplicació de la clau 2b2, en les parcel·les restants no s’admetrà la clau 2b1 en una superfície d’ocupació de l’edificació superior al 15% de la illa, i sense perjudicar l’estudi volumètric autoritzat. En aquest cas l’espai lliure d’edificació en parcel·la utilitzada en clau 2b1 també haurà de ser d’ús públic.

 

Edifici esglaonat : (un sol edifici per parcel·la)

 

L’ocupació màxima de cada esglaó de les edificacions seran de:

 

50 % 7 plantes des de la planta baixa fins a la planta 6.

 

30 % 9 plantes des de la planta 7 fins a la planta 15.(ambdues incloses)

 

20%  4 plantes des de la planta 16 fins a la planta 19. (ambdues incloses)

 

Edificis continus (varis edificis per parcel·la)

La superfície màxima d’ocupació en planta de cada edifici no pot superar ni 500 m² en planta ni el 18 % de la superfície de la parcel·la.

 

Aspectes generals:

 

Els edificis de mes de 7 plantes s’hauran de separar un mínim de 10 m entre ells.

 

Als efectes d’ordenar els volums i els espais lliures d’edificació els estudis volumètrics  previs al permís d’edificació es faran seguint l’estudi d’implantacions de l’ Annex 2 i qualsevol variació d’aquest estudi haurà de ser aprovat pel Comú. 

Per assegurar el millor assolellament del conjunt, preferentment es situaran els volums d’altura en l’àmbit que s’indica a continuació:

A la part sud de les illes es situarà preferentment les edificacions fins un màxim de 7 plantes.

A la part nord-oest de les illes es situarà preferentment les edificacions fins un màxim de 15 plantes.

A la part nord-est de les illes es situarà preferentment les edificacions fins un màxim de 20 plantes

Adapt. Topogràfica i mov. De terres

No es determina

Sòl de parcel·la lliure d’edificació

El sòl lliure d’edificació serà com a mínim del 50 % de la superfície de les illes, i s’haurà de delimitar en el projecte d’ordenació volumètrica, previ, que es redacti per cada illa.

 

En l’ordenació volumètrica, de sostre i d’usos que es redacti en cada illa o part d’ella, el Comú definirà els usos dels espais d’us públic (parcs, jardins, zones infantils, zones recreatives, esportives o altres...) , amb accés directe a peu pla des del carrer. Aquest, haurà de ser executat pel sol·licitant.

 

8.4. Paràmetres referits a l’edificació de la zona 2b.2:

Paràmetre

Condicions particulars

Posició de l’edificació

Segons es defineixi en estudi volumètric previ al permís d’edificació, de sostre i usos de l’espai lliure d’edificació que haurà de ser aprovat pel Comú.

 

A l’avinguda Carlemany, les edificacions per sobre de la planta 7 (pb+6) hauran de retirar-se del pla de façana una distància de 5 metres.

 

En les illes en les que hi ha edificacions bastides amb les parets mitjaneres vistes, o que correspongui a un àmbit o finques que han desenvolupat l’ordenació amb l’opció vigent 2.b.1, l’estudi volumètric haurà de proposar solucions d’adaptació dels nous edificis o altres que resulti que aquestes mitjaneres quedin adaptades a la nova ordenació.

Planta subterrània

La superfície ocupada per plantes subterrànies no compta com a superfície edificada. Es consideren plantes subterrànies aquelles que no poden tenir obertures a l’exterior; no es consideren obertures les portes cegues de garatges ni els forats o sistemes de ventilació, els quals hauran d’estar situats a més d’1,70 metres damunt del nivell del paviment.

La volumetria de les plantes subterrànies ha de quedar per sota del nivell natural del terreny existent o modificat.

Les plantes subterrànies poden ocupar el 100 % de la parcel·la.

La coberta de les plantes subterrànies ha d’ésser plana i enjardinada a nivell dels vials o, en tot cas, fàcilment accessible per als usuaris de l’edifici.

Planta semisubterrània

A les plantes semi subterrànies, es considerarà edificada tota la superfície en una amplada de 10 metres des de la façana exterior per a ús d’aparcament o tota la superfície per a altres usos.

Planta baixa

En cap cas la solera de la primera planta edificada (la més baixa) no pot estar situada ni per sobre ni per sota d’1,20 metres del nivell natural del terreny, o del terreny modificat, o d’un vial d’accés.

Plantes pis

En el supòsit de forjats successius separats per més de 4,50 metres, es compta com a dues o més plantes edificades, a raó de 2,50 metres per planta.

Planta sota coberta

La distància màxima que hi pot haver entre la solera de la darrera planta edificada i el carener de la coberta, en tots els casos, és de 4,50 metres.

Coberta

S’admetrà la coberta plana.

Cossos sortints

No s’autoritzen en  els carrers del Clot d’Emprivat. Només s’autoritzen cossos volats en el sòl privat d’ús públic i que computen a efectes d’ocupació i d’edificabilitat. Aquests es podran realitzar a partir de la tercera planta deixant una alçada lliure mínima de 15m.

V (Art. 4) Modificació (BOPA núm. 102 – 27 de novembre del 2019) 

Elements sortints

 No s’autoritzen. V (Art. 4) Modificació (BOPA núm. 102 – 27 de novembre del 2019)

Patis

No es determina.

Composició de la façana

No es podran construir parets mitgeres cegues. Es vetllarà per no crear parts de façanes opaques massa importants a fi d’evitar un efecte monolític i imposant de l’edifici. En qualsevol cas, es prohibeixen els colors: vermell, groc, blau i afins, així com les tonalitats llampants per als colors restants.

En els altres elements arquitectònics, com ara fusteries, persianes, canals, etc., es prohibeix l’ús de colors llampants.

V (Art. 4) Modificació (BOPA núm. 102 – 27 de novembre del 2019)

9.         Condicions d’ús de la zona 2b.2:

En planta baixa queda prohibit l’ús d’habitatge en les seves modalitats de unifamiliar i plurifamiliar. I s’ha de variar els usos en un mínim del 15 % del total de plantes

Habitatge

unifamiliar

Habitatge

plurifamiliar

Habitatge rural

Residencial especial

Residencial mòbil

Hoteler

Comerç petit

Compatible

Dominant

Incompatible

Compatible

Incompatible

Compatible

Compatible

 

Comerç mitjà

Comerç gran

Oficines i serveis

Restauració

Recreatiu

Magatzems

Condic. (1)

Condic (1)

Compatible

Compatible

Condic. (1)

Condic. (3)

 

Industrial

Educatiu

Assistencial

Sanitari

Sociocultural

Esportiu

Incompatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

 

Administratiu

Serveis tècnics

Estacion. i aparcament

Agrícola

Ramader

Forestal

Compatible

Incompatible

Condic. (4)

Condic. (5)

Incompatible

Incompatible

 

Els diferents condicionants per a cadascun dels usos responen a la necessitat prèvia de justificar que l’ús no crearà distorsions en el teixit edificat, s’integrarà en el conjunt urbà consolidat i no generarà conflicte respecte de l’ús dominant establert pel POUPEE per a cada sector, zona o subzona. La justificació que l’ús condicionat és compatible amb la zona o subzona corresponent es farà mitjançant sol·licitud d’informe previ o qualsevol altre document que estableixi l’ordinació corresponent, el qual es resoldrà de conformitat amb les disposicions d’aquest POUPEE i les fixades per les ordinacions reguladores corresponents.

(1) Condicionats al compliment de la corresponent ordinació del Comú reguladora dels edificis de pública concurrència.

(2) Resten condicionats a la compatibilitat amb la residència establerta a l’ordinació comunal d’activitats, segons la càrrega de foc del magatzem.

(3) Resten condicionats segons la superfície, el trànsit i la càrrega i descàrrega que pugui generar aquest tipus d’usos. No es permetran en aquells carrers que es prevegin destinar a l’ús per a vianants.

(4) Els possibles edificis d’aparcament respectaran especialment la integració al conjunt en el qual siguin edificats.

(5) Limitat a les petites activitats de caràcter familiar relacionades amb el cultiu de la terra, i complint la normativa general per a aquest tipus d’activitats.

 

Suspensió d’atorgament de llicències

D’acord amb allò que estableixen els articles 91 i 92 de la LGOTU l’adopció de l’acord comunal d’aprovació provisional del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial comportarà la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació, d’urbanitzacions noves i d’edificació d’obres de nova planta i consolidació de les ja existents, en tots aquells sectors en què la planificació comporti qualsevol modificació del règim urbanístic anterior. Aquesta suspensió es mantindrà fins a l’aprovació definitiva del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial, sense que el termini pugui ser superior a un any comptat des de la data de publicació de l’acord provisional.

 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 1 d’agost de 2022.

 

Annex 2