Crèdit extraordinari per la compra i configuració del nou mòdul de comptabilitat, gestió econòmica i tributària, i control pressupostari i intern “GEMA”.

Ordinació de l’1-8-2022 de crèdit extraordinari per la compra i configuració del nou mòdul de comptabilitat, gestió econòmica i tributària, i control pressupostari i intern “GEMA”.

 

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals;

Vista la proposta de la comissió de Finances, que proposa la compra i configuració del nou mòdul de comptabilitat, gestió econòmica i tributària, i control pressupostari i intern “GEMA”;

Vista la voluntat del Comú de procedir a la compra indicada per tal de contribuir a l’actualització digital en els procediments de gestió de l’administració comunal amb la conseqüent millora d’eficiència en els processos de gestió i control de les finances comunals;

Atès que al pressupost vigent no hi ha cap partida assignada a tal efecte;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 79 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 1 d’agost de 2022, aprova la següent Ordinació, de crèdit extraordinari per la compra i configuració del nou mòdul de comptabilitat, gestió econòmica i tributària i control pressupostari i intern “GEMA”, que s'articula com segueix:

Article primer

Per fer front a l’aportació per la compra i configuració del nou mòdul de comptabilitat, gestió econòmica i tributària i control pressupostari i intern “GEMA”, per un import 115.928,00 €, destinat a la següent partida pressupostària de nova creació:

801-9310000-64050 Aplicacions de política fiscal 115.928,00 €

Article segon

Aquest crèdit extraordinari es finançarà amb la incorporació de romanents de tresoreria.

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 1 d’agost de 2022.