Ordinació de l’1-8-2022 de prohibició de l’accés rodat al territori d’administració única d’Escaldes-Engordany a la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

Ordinació de l’1-8-2022 de prohibició de l’accés rodat al territori d’administració única d’Escaldes-Engordany a la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

 

 

Exposició de motius

 

La Vall del Madriu-Perafita-Claror és un microcosmos que il·lustra la forma amb què l’ésser humà ha utilitzat els recursos muntanyencs durant els darrers mil·lennis, tal com recull la declaració de Valor Universal Excepcional de la Vall del Madriu-Perafita-Claror adoptada pel Comitè del patrimoni mundial de la Unesco. El lloc comprèn complexos agropastorals d’alta muntanya, centres agrícoles de mitjana muntanya, un sistema de comunicació basat en una xarxa de senders parcialment empedrats, i vestigis d’activitat siderúrgica, entre d’altres.

 

La Vall del Madriu-Perafita-Claror comprèn nombroses traces d’ocupació humana que expressen de forma singular la simbiosi perfecta i el preuat equilibri entre la terra i l’ésser humà, entre els seus recursos i les seves necessitats. És un indret que exemplifica la forma amb què els habitants d’aquesta terra van utilitzar els pocs recursos de la zona per crear un entorn de vida sostenible en harmonia amb el paisatge de muntanya.

 

En resum, la Vall del Madriu-Perafita-Claror és un testimoni integral d’una forma de viure i establir la relació entre l’ésser humà i el territori, entre la natura i la cultura. Un indret que ha conservat les qualitats intactes i que s’ha pogut preservar al llarg dels anys gràcies a trobar-se lluny de la zona urbana i, en gran part, gràcies a l’absència de carreteres.

 

Aquesta vall va ser declarada bé immoble d’interès cultural en la classificació de paisatge cultural pel Ministeri de Cultura i Esports del 2005 i va ser inscrita per la UNESCO a la “Llista del Patrimoni Mundial” pel seu valor universal excepcional en l’àmbit cultural el 2004.

 

El 2012, l’Ordinació del 17-08-2012 reguladora de l’accés motoritzat al medi natural, en una disposició transitòria no permetia la circulació “de cap vehicle motoritzat en tota la zona del bé declarat d’interès cultural en la classificació de paisatge cultural a la Vall del Madriu-Perafita-Claror mentre l’òrgan competent no n’estableixi la regulació” a l’espera d’una regulació posterior. Deu anys després, vista la voluntat i la immediatesa de noves activitats que el Comú d’Escaldes-Engordany realitzarà aquesta primavera i estiu al voltant de Ràmio convé dedicar una ordinació clara i concisa en relació a la protecció  del territori d’administració única del Comú d’Escaldes-Engordany a la vall. 

 

Aquestes activitats s’impulsen per donar compliment al Pla de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror i més concretament a l’article 40.2, que indica que “la conservació i el millorament de la Vall han de propiciar el gaudiment del bé cultural declarat per part de la població. En aquest sentit, es fomenten les visites i el turisme sempre dintre del marc de la sostenibilitat, i la difusió del coneixement del bé declarat, les funcions didàctiques i pedagògiques i la divulgació científica són funcions primordials de la gestió de la Vall”. Així mateix, la Convenció de la UNESCO sobre la protecció del patrimoni mundial, cultural i natural del 1972 recull que “els estats part en la present convenció, per tots els mitjans apropiats, i sobretot mitjançant programes d’educació i d’informació, faran tot el possible per estimular en els seus pobles el respecte i l’estima del patrimoni cultural i natural”.

 

D’acord amb l’article 16.1 del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, “cada Comú conserva totes les seves competències de conformitat amb els articles 79 i 80 de la Constitució i les disposicions de la llei qualificada de delimitació de competències, i les exerceix per si mateix”.

 

És objecte d’aquesta ordinació contribuir a la definició de l’estratègia global d’accés a la vall reclamada per la UNESCO des del 2004.

 

 

Article primer 

 

1. Aquesta ordinació té per objectiu protegir el camí empedrat (camí de la Muntanya) que permet l’accés a la Vall del Madriu-Perafita-Claror (VMPC) des de la carretera de la Plana així com la resta de camins i paisatges de muntanya de la vall  d’administració única del Comú d’Escaldes-Engordany. 

 

2. L’ordinació té per vocació clarificar la prohibició de la circulació de vehicles rodats a la vall en el territori d’administració única d’Escaldes-Engordany i podrà ser integrada en una ordinació posterior consensuada amb els comuns implicats en l’administració de la vall.

 

 

Article segon

 

1. Es prohibeix l’accés i la circulació al territori d’administració única d’Escaldes-Engordany a la Vall del Madriu-Perafita-Claror de vehicles rodats, siguin o no motoritzats.

 

2. S’exclouen d’aquesta prohibició:

· Els vehicles dels serveis oficials de seguretat, sanitaris i de prevenció i extinció d’incendis.

· Els vehicles adscrits al Govern o al Comú quan estiguin prestant a la vall un servei públic de la seva competència.

· Previ acord amb el Comú d’Escaldes-Engordany, els vehicles adscrits al Comú d’Andorra la Vella quan necessitin accedir a camins de muntanya, talla-focs i similars.

· Amb prèvia autorització per part del Comú i sempre amb caràcter excepcional, els vehicles privats en cas de detectar a la Vall caps de bestiar malalts o morts o per altra situació de reconeguda urgència o necessitat. En tot cas, es privilegiarà l’ús d’helicòpter quan sigui possible.

 

 

Article tercer

 

Infraccions i sancions

 

a) Constitueix infracció l’incompliment de l’article segon.

b) La infracció es sanciona  amb una multa de 150 euros i de 300 euros en cas de reincidència.

 

 

Disposició derogatòria primera

 

Aquesta ordinació deroga la disposició transitòria de l’Ordinació reguladora de l’accés motoritzat al medi natural de la parròquia d’Escaldes-Engordany publicada al BOPA núm.43, del 5 de setembre del 2012.

 

 

Disposició derogatòria segona

 

Queda derogada l’Ordinació del 8 de juny del 2022, de prohibició de l’accés rodat al territori d’Escaldes-Engordany a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, publicada al BOPA núm. 72, del 15 de juny del 2022.

 

 

Disposició final única

 

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 1 d’agost de 2022