1 / 1

Modificació de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany (VII modificació)

Decret del 8-6-2022, de modificació de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany (VII modificació)

Vist l’article 5.1 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns;

Vist el Decret del 27-7-2021, de proposta d’acord provisional de modificació de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany (VII modificació);

Vist l’Edicte del 9-8-2021 pel que s’informa sobre l’obertura del període d’informació pública en relació amb el Decret del 27-7-2021, de proposta d’acord provisional de modificació de les normes urbanístiques del POUPEE (VII modificació) i vistes les al·legacions presentades;

Vista la correcció d’errata del 24-9-2021, relativa a la numeració de les modificacions del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Escaldes-Engordany;

Vist que en data 30 de desembre de 2021 el Consell de Comú acorda desestimar les al·legacions presentades a l’acord provisional de modificació de les normes urbanístiques del POUPEE (VII modificació) i trametre aquest a Govern per a la corresponent aprovació prèvia d’acord amb l’article 106 del text refós de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (en el successiu la LGOTU);

Vist l’informe favorable de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, de data 25 de març de 2022, relatiu a la modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la parròquia d’Escades-Engordany en relació amb les alineacions de vialitat, excepte pel que fa als cinc continguts concrets següents: el cul de sac de la urbanització de La Plana, el cul de sac de la urbanització Sacalma, les escales del Falgueró, les escales del carrer Peces Caldes i l’avinguda de les Escoles;

Vista l’aprovació del Govern de l’acord provisional, tot incorporant les recomanacions de la Comissió Tècnica d’Urbanisme;

Vist l’article 106.2 del text refós de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (en el successiu la LGOTU);

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell celebrada el dia 8 de juny de 2022, ha aprovat el Decret de modificació de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany (VII modificació), amb el contingut següent:

 

 

Modificació primera

a) Justificació

Vist el decret de Govern de Modificació del Pla sectorial de carreteres generals aprovat definitivament el dia 31 d’octubre del 2017;

Vistos els diferents errors de grafisme degut a l’escala utilitzada per definir els traçats viaris i que es preveuen problemes en la circulació de vehicles que poden ocasionar accidents amb vianants i dificultats d’accessos del serveis d’urgències en diversos punts de la xarxa;

L’objectiu de la present modificació és de substituir aquests errors a fi de comptar amb una xarxa viària més coherent i segura en els següents punts detectats:

- Avinguda Copríncep de Gaulle

- Avinguda del Pessebre

- Carrer de la Solana

- Cul de sac de la urbanització Ermengol Serra

- Cul de sac de la urbanització Can Diumenge

- Cul de sac de la urbanització Guem

- Cul de sac de la urbanització Sant Miquel d’Engolasters

- Cruïlla entre avinguda de les Nacions Unides i Carrer del Valira

 

 

b) Proposta de modificació

Es modifiquen els plànols O.5 (sistema viari) i O.12 (plànol resum), en el sentit indicat als annexos 1 i 2 de la present proposta d’acord provisional.

 

Modificació segona

a) Justificació

Vistes les modificacions del punt anterior es detecten edificis que s’han de declarar fora d’ordinació respecte a les seves alineacions. Les edificacions són les següents:

- Avinguda del Pessebre núm. 1 i 1b

 

b) Proposta de modificació

Es modifica el plànol O.10 (edificacions afectades), en el sentit indicat a l’annex 3 de la present proposta d’acord provisional.

 

Podeu descarregar-vos els annexos en el següent enllaç:

Annexos

 

 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 8 de juny de 2022.