Ordinació tinença d'animals de companyia (16-12-2013)

Ordinació del 16-12-2013 d’inspecció i control de la tinença d’animals de companyia


Els articles 80 de la Constitució del Principat d’Andorra i 4 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns recullen com a competència comunal, entre d’altres, d’una banda “la inspecció, control i assegurament de la bona convivència ciutadana en les vies públiques, urbanes i rurals, per mitjà dels agents de circulació i els altres agents i cossos comunals” i, de l’altra, “la neteja de les vies públiques, recollida d’escombraries i deixalles i la protecció ambiental i ecològica”.
Al seu torn, l’article 32 de la Llei de tinença i protecció d’animals de 12 de juliol del 2012, determina, en consonància amb les competències comunals suara indicades, algunes de les facultats d’inspecció i control que corresponen als comuns en relació amb la tinença d’animals de companyia.
Atenent el contingut dels preceptes indicats, així com també la seva normativa de desenvolupament;
Prenent en consideració els problemes de convivència ciutadana i d’higiene a la via pública en que, en alguns casos, dóna lloc el comportament de determinats animals de companyia; i amb la finalitat de regular i desenvolupar, dins del propi àmbit competencial, les facultats que li han estat constitucionalment i legalment atribuïdes;
El Comú d’Escaldes-Engordany, fent ús de la potestat normativa que li és pròpia i d’acord amb el que estableixen al respecte els articles 79 de la Constitució del Principat d’Andorra i 5 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, en la sessió de Consell de Comú del 16 de desembre del 2013, ha aprovat la següent:

 

ORDINACIÓ D’INSPECCIÓ I CONTROL DE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA


TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS


Article 1. Definició d’animal de companyia
Són animals de companyia tots els animals domèstics que conviuen amb les persones i que habitualment no tenen congèneres de la mateixa espècie en estat salvatge. Compleixen la funció de ser útils a les persones en qualsevol aspecte que no sigui obtenir-ne productes, sinó qualsevol servei relacionat amb el lleure.
Article 2. Obligacions dels propietaris i/o posseïdors d’un animal de companyia

1. Els propietaris i/o posseïdors d’animals de companyia compleixen amb les obligacions següents:

a. Identificar i registrar els seus animals al Registre d’Animals de Companyia, en un termini màxim de quatre mesos a comptar de la data del seu naixement, mitjançant els sistemes oficials i permanents estipulats al Reglament per a la identificació i registre d’animals de companyia de 9 de juny de 1999 (tatuatge a la pell o implantació d’un transponder). El propietari i/o posseïdor de l’animal que circuli amb el mateix per la via pública ha de mostrar, en un termini màxim de vint-i-quatre hores, el document oficial d’identificació (DOI) de l’animal, a qualsevol agent de circulació o, en el seu cas i si així ho requereixen, els banders o els agents de Circulació comunals. Fins a disposar del document d’identificació (DOI) de l’animal, es presentarà en un termini de 24 hores, un altre document que acrediti el propietari (tipus carnet de veterinari, etc).

b. En la circulació de les vies públiques, establiments de concurrència pública i en transports d’ús públic, els posseïdors i/o propietaris de l’animal, han d’assegurar que dugui collar i l’han de portar subjecte amb la corresponent corretja, i adoptar les mesures que siguin necessàries amb la finalitat d’evitar que pugui causar qualsevol molèstia i/o dany a persones i béns.

Tots els animals la perillositat de la qual resulti raonablement previsible, atesa la seva naturalesa, les seves característiques i/o la seva raça, en compliment del que estipula, al respecte, el Reglament sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, del 15 de desembre de 1999, han de circular amb morrió, i en cap cas no poden ser menats per menors de divuit anys.

c. La persona propietària o posseïdora d’un animal, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que pugui ocasionar a les persones, i als béns públics o privats.

d. Respectar les indicacions contingudes als rètols informatius, col·locats als espais públics i espais habilitats (pipicans) de la parròquia pels animals de companyia.

e. Impedir la circulació de l’animal per zones enjardinades, zones de jocs infantils i zones esportives.

Estan exempts del compliment d’aquesta obligació, els posseïdors de gossos pigall o d’assistència quan l’animal circuli per la via pública desenvolupant aquesta funció d’acompanyament.

f. Abstenir-se de lligar l’animal a qualsevol element propi del mobiliari urbà, així com també de donar-los menjar a la via pública.

g. Adoptar totes les mesures que es trobin al seu abast, amb la finalitat d’evitar que l’animal embruti les vies i els espais públics, procedint a la retirada immediata de les seves matèries fecals. Aquesta obligació comporta els deures específics següents:

g.1. Prendre les mesures que siguin escaients per tal que l’animal no embruti la via pública.

g.2. Recollir i retirar els excrements de l’animal immediatament i de forma convenient i netejar, si és necessari, la part de la via o el mobiliari públic que en resulti afectat.

g.3. El posseïdor/propietari de l’animal ha de dipositar higiènicament les deposicions fecals recollides dins de bosses o altres embolcalls impermeables, i llançar-les obligatòriament a les papereres, bosses d’escombraries, contenidors o en d’altres elements que el Comú pugui habilitar amb aquesta finalitat específica. En cap cas es permet de llançar-les a la via publica.

g.4. El propietari i/o posseïdor de l’animal ha d’evitar que aquest miccioni a les façanes d’edificis i al mobiliari urbà. En cas contrari, el propietari i/o posseïdor ha de procedir a la seva neteja.

2. Els agents de circulació comunals o, en el seu cas, els banders, han de compel·lir el propietari i/o posseïdor de l’animal a complir les obligacions i els deures estipulats en aquest article i, en cas d’incompliment, són l’únic òrgan competent per realitzar el constat d’infracció i notificar-lo.


Article 3. Captura i trasllat dels animals

Les despeses ocasionades per la captura, trasllat i manutenció dels animals de companyia trobats errants per la parròquia; aniran a càrrec del propietari. L’import d’aquestes despeses queda subjecte a l’Ordinació comunal de preus públics.


TÍTOL II. RÈGIM SANCIONADOR


Article 4. Infraccions

És constitutiu d’infracció administrativa l’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes a l’article 2.1 d’aquesta Ordinació, per part del propietari i/o posseïdor d’un animal de companyia.

Article 5. Sancions

1. Les infraccions administratives comeses són objecte de sanció administrativa.

2. L'incompliment de qualsevol de les obligacions establertes a l'article 2.1 d’aquesta Ordinació és constitutiva d’infracció i es sancionarà amb una multa d’un import de 60 euros.

3. En cas de reincidència, la sanció consistirà en la imposició d’una multa d’un import de 300 euros.

4. Es considera reincidència, quan es dictin dues o més resolucions sancionadores per la comissió de la mateixa infracció en el període d’un any.

5. La imposició de qualsevol de les sancions previstes en aquesta Ordinació no exclou la responsabilitat civil o penal i, eventualment, la indemnització pels danys i perjudicis causats, que pugui correspondre al propietari i/o posseïdor d’un animal de companyia responsable de la infracció comesa.


Article 6. Procediment sancionador

La constatació de la presumpta comissió d’una o diverses infraccions per part del propietari i/o posseïdor d’un animal de companyia, comporta la incoació, instrucció i resolució del corresponent expedient sancionador, seguint el procediment establert a continuació.

a) El procediment s'inicia mitjançant la constatació d'infracció efectuada per part dels agents de circulació o, en el seu cas, els banders o agents de medi ambient comunals. Aquesta constatació s'ha de notificar a la persona afectada que disposa d'un termini improrrogable de 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la notificació del constat d’infracció, per presentar davant del Comú corresponent les al·legacions que estimi pertinents. La notificació de la constatació d'infracció ha d’especificar, la data de la presumpta infracció, el lloc, el tipus d’infracció, l’import de les sancions que se’n deriven, així com la identificació de l’animal i la del seu propietari i/o posseïdor.

b) Si la persona expedientada presenta al·legacions durant el termini legal, l'expedient degudament completat es tramet a la Junta de Govern per a la seva resolució.

c) La resolució es notifica a la persona interessada. Cas que es resolgui imposar les sancions, la persona interessada disposa d'un termini de 13 dies hàbils per fer efectiu l'import davant del Comú, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut el termini anterior sense que s'hagi fet efectiu l'import corresponent, es procedeix per via executiva.

d) Transcorregut el termini de 10 dies hàbils , que preveu l'apartat a d’aquest article, sense que la persona interessada hagi presentat cap tipus d’al·legació, es considera resolt l'expedient, notificada la sanció i ferm l'import. Transcorregut el termini anterior sense que s'hagi fet efectiu l'import corresponent, es procedeix per via executiva.


Article 7. Prescripció

1. Les infraccions a les quals fa referència aquesta Ordinació prescriuen passat l’any, a comptar del moment de la seva comissió.


TÍTOL III. INSPECCIÓ I CONTROL


Article 8. Inspecció i control

El comú pot realitzar campanyes preventives de controls de xips identificatius als animals de companyia així com les inspeccions que consideri necessàries en les matèries regulades en aquesta Ordinació.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquesta Ordinació.


DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

Aquesta Ordinació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.


Cosa que es fa pública per a general coneixement i efectes.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 16 de desembre del 2013