Preus públics per l’any 2022

Atès el marc de l’autonomia administrativa i financera al que fa referència l’apartat segon de l’article 80 de la Constitució;

Atès el que disposen la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de novembre del 1993 i la Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualificada de modificació de la llei qualificada de delimitació de competències dels comuns.

Atès el que disposen la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i el Decret del 21 d’octubre del 2015, que aprova el Reglament de recaptació dels tributs, en relació al procediment de constrenyiment.

Atès el que disposa el Capítol II del Títol III de la Llei 10/2003 de 27 de juny, de les finances comunals, i la seva modificació de data 22 de novembre de 2012.

Atès el que disposa el Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, de publicació del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989.

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la seva sessió de Consell del dia 23 de desembre de 2021, ha acordat aprovar la següent:

Ordinació de preus públics per l’any 2022

Índex

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Exercici de la potestat normativa

Article 2. Definició i contingut de l’Ordinació de preus públics

Article 3. Obligats al pagament

Article 4. Obligacions accessòries

Article 5. Aplicació i gestió

Article 6. Import

Article 7. Exigibilitat

 

Títol II. Establiment dels preus públics

Article 8. Preus públics per a la utilització privativa o aprofitament especial degudament autoritzat del sol, subsòl o vol d’un bé de domini públic comunal

8.1. Instal·lació de rètols comercials o publicitaris i indicadors de serveis turístics.

8.2. Tanques publicitàries i lones

8.3. Guals

8.4. Contenidors, tanques d’obra, bastides, grues d’obra, reserves d’espai, terrasses de bar i espais públics destinats a activitats comercials o promocionals a la zona Vivand

8.5. Estacionament de vehicles a la via pública i aparcaments públics

8.6. Subministrament d’aigua termal

8.7. Lloguer i venda de nínxols. Preus de diferents serveis

8.8. Lloguer de la Sala de Vetlla

8.9. Fires

8.10. Preu itineraris permanents (Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada)

Article 9. Preus públics per a la prestació de serveis de tipus no administratiu

9.1. Escoles bressol

9.2. Servei de restauració Llar de Jubilats

9.3. Activitats esportives i de lleure

9.4. Venda de contenidors per a la recollida de escombraries i per a la recollida selectiva

9.5. Venda de Llibres i altres productes

9.6. Retirada de vehicles de la via pública pels serveis de les grues comunals

9.7. Mobilització dels agents de circulació comunals i per a l’ús d’equipaments varis del Servei de Circulació del Comú d’Escaldes Engordany

9.8. Venda de productes d’Escaldes-Estiu i de la cursa Jorma

9.9. Venda de títols de transport públic de viatgers a la demanda

9.10. Venda de claus magnètiques individuals de les casetes de recollida de residus

Article 10. Preus públics per a la prestació de serveis administratius

10.1. Certificats i fotocòpies

10.2. Plaques identificatives d’autoritzacions d’obres menors

10.3. Còpies de documentació dels arxius del departament d’urbanisme

10.4. Recursos econòmics de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu – Perafita – Claror

10.5. Plaques de numeració d’edificis

10.6. Casaments en cap de setmana

 

Títol II. Recursos administratius i jurisdiccionals

Article 11. Recurs administratiu

Article 12. Recurs jurisdiccional

 

Disposició transitòria única

Disposició final única

 

 

Títol I. Disposicions generals

 

Article 1. Exercici de la potestat normativa

 

Sota el principi d’autogovern els comuns del Principat d’Andorra administren i gestionen els seus recursos propis i exerceixen la potestat normativa que preveu la Constitució, la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, la Llei de bases de l’ordenament tributari i la Llei de les finances comunals.

 

Entre els recursos de dret públic de naturalesa no tributaria s’hi troben els preus públics, que s’estableixen i modifiquen mitjançant ordinació.

 

Article 2. Definició i contingut de l’Ordinació de preus públics

 

Aquesta Ordinació regula els trets essencials del catàleg dels preus públics que ofereix el Comú, en relació a la seva naturalesa jurídica, fet generador, obligats al pagament, imports i condicions de pagament, conforme al que preveu el Títol III, Capítol II de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals.

 

Tenen la consideració de preus públics, les contraprestacions exigides pel Comú per la prestació de serveis públics, la realització d’activitats o de funcions administratives, quan no siguin de sol·licitud o de recepció obligatòria, sempre i quan concorrin alguna de les següents circumstàncies:

 1. a) Que es tracti de la utilització d’un bé de domini públic
 2. b) Que la persona interessada sol·liciti el servei o la prestació de forma voluntària
 3. c) Que el servei pugui ser prestat pel sector privat amb lliure concurrència

 

Article 3. Obligats al pagament

 

Els obligats al pagament dels preus públics comunals son les persones que se’n beneficien de la realització de serveis o activitats per part del Comú.

 

Article 4. Obligacions accessòries

 

El Comú pot demanar i exigir a les persones obligades al pagament dels preus públics, les declaracions o aportacions d’informació que consideri necessàries per a determinar les dades o els elements referents als serveis i que siguin necessàries per a l’aplicació de les tarifes.

 

Tret que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, el Comú pot suspendre la prestació dels serveis o la realització d’activitats sotmeses a preu públic, quan les persones obligades al pagament incompleixin l’obligació d’aportar declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir els pagaments dels preus públics, els recàrrecs i interessos moratoris acreditats.

 

Article 5. Aplicació i gestió

 

Els imports dels preus públics s’estableixen i modifiquen mitjançant Ordinació.

 

El Comú és l’encarregat de la gestió, el cobrament, la comprovació, la recaptació, la inspecció i qualsevol altre funció referent als preus públics.

 

El Comú pot acordar una tarifa reduïda del 50% o la gratuïtat dels preus públics a favor dels residents a la Parròquia d’Escaldes-Engordany que acreditin trobar-se en estat de necessitat segons els requisits i modalitats fixats en el Reglament d’exempcions fiscals i altres mesures de caràcter social.

 

Article 6. Import

 

L’import dels preus públics es determina de tal manera que cobreixi, com a mínim, el cost del servei o l’activitat que es presta i prenent en consideració el preu de mercat que correspongui per l’aprofitament d’aquest servei per part de la persona sol·licitant.

 

Tanmateix, quan per raons de política social s’aconselli i es justifiqui, el Comú podrà establir preus públics per sota del cost dels serveis prestats.

 

Les propostes per a l’establiment o modificació dels imports dels preus públics que s’exigeixin han d’anar acompanyades d’una memòria que en motivi i justifiqui la quantia.

Si la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic comunal comporten la destrucció o el deteriorament de tot o part dels seus elements, el Comú pot exigir la consignació d’un dipòsit equivalent al cost estimat de la reconstrucció o de la reparació d’aquells elements, sense perjudici de la liquidació definitiva del cost real de la reconstrucció o de la reparació, que s’abonarà en el moment en que finalitza la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic comunal.

 

Article 7. Exigibilitat

 

Amb caràcter general, els preus públics són exigibles des de l’inici de la prestació del servei al que es refereixen. Tanmateix, es poden exigir pagaments anticipats o dipòsits previs a la realització del servei. En aquest cas, si el servei no s’arriba a prestar per motius no imputables al sol·licitant, el Comú ha de retornar l’import conjuntament amb els interessos corresponents.

 

En cas d’impagament, els deutes derivats dels preus públics poden ser exigits per la via administrativa i, en conseqüència, per via de constrenyiment, d’acord amb el procediment previst en la Secció Tercera, Capítol II, del TÍTOL V. de l’Ordinació Tributària comunal vigent.

 

 

Títol II. Establiment dels preus públics

 

Article 8. Preus públics per a la utilització privativa o aprofitament especial degudament autoritzat del sol, subsòl o vol d’un bé de domini públic comunal

 

8.1. Instal·lació de rètols comercials o publicitaris i indicadors de serveis turístics.

 

Fet generador: constitueix el fet generador l’autorització per a la instal·lació de rètols publicitaris o anunciadors d’activitats comercials, industrials i/o professionals, serveis turístics, Bars, Restaurants i Hotels.

 

Import: Independentment de les modalitats de rètols establerts a l’Ordinació sobre publicitat, l’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

 

a/ Rètols frontals: 14,35 € anyals per m2, amb un mínim de 23,00 € i un màxim de 3.200,00 €.

b/ Rètols amb volada damunt la voravia: 24,60 € anyals per m2, amb un mínim d’imposició de 35,00 €.

c/ Rètols situats a la coberta dels edificis: 24,60 € anyals per m2, amb un mínim d’imposició de 35,00 €.

d/ Rètols indicadors de serveis turístics: 332,10 € anyals, per unitat.

e/ Cartells i similars: 4,10 € per m2.

f/ Cintes visuals: 25,60 € anyals per metre lineal.

g/ En els casos previstos a, b, c, d, i e, s’aplicarà, en concepte d’autorització d’instal·lació, un import fix de 55,35 €; en el cas de l’apartat f/, 153,75 € pel mateix concepte.

 

El pagament d’aquest preu públic és anyal i es merita el primer dia de l’any natural.

 

En el cas que l’autorització es lliuri després del dia 1 de gener, el preu públic es merita a la data de l’inici de l’activitat. En aquest cas el preu es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l’any, incloent el de la data en què s’ha lliurat l’autorització d’instal·lació.

 

El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Escaldes-Engordany, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat Bancària legalment autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives.

 

8.2. Tanques publicitàries i lones

 

Fet generador: constitueix el fet generador l’autorització per a la instal·lació de tanques publicitàries, pantalles i lones a les façanes dels edificis, o en tots els casos, en espais privats amb vistes al domini públic.

 

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

 

a/ Tanques publicitàries

25,60 € per m2

b/ Lona

4,10 € per m2

c/ Tanques amb lames giratòries

49,20 € per m2

d/ Pantalles

102,50 € per m2

 

El pagament d’aquest preu públic és anyal i es merita el primer dia de l’any natural.

En el cas que l’autorització es lliuri després del dia 1 de gener, el preu públic es merita a la data de l’inici de l’activitat. En aquest cas el preu es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l’any, incloent el de la data en què s’ha lliurat l’autorització d’instal·lació.

El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Escaldes-Engordany, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat Bancària legalment autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives.

En tots els casos a), b), i c), s’aplicarà, en concepte d’autorització d’instal·lació, un import fix de 107,60 €, per unitat; en el supòsit d), s’aplicarà un import fix de 205 € pel mateix concepte.

 

8.3. Guals

 

Fet generador: constitueix el fet generador l’autorització d’una reserva de pas a través de la voravia per a l’accés de vehicles a edificis i solars. Els guals tindran una llargada mínima de 2 metres.

 

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix a raó de 56,35 € anyals per metre lineal.

 

El pagament d’aquest preu públic és anyal i es merita el primer dia de l’any natural.

En el cas que l’autorització es lliuri després del dia 1 de gener, el preu públic es merita a la data de l’inici de l’activitat. En aquest cas el preu es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l’any, incloent el de la data en què s’ha lliurat l’autorització del gual.

 

El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Escaldes-Engordany, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives.

 

Si és necessari tornar a pintar el gual es cobrarà un preu públic addicional a raó de 3,75 € per metre lineal; la placa identificativa del gual (o les seves reposicions) es cobraran a raó de 25,60 €.

 

8.4. Contenidors, tanques d’obra, bastides, grues d’obra, reserves d’espai a la via pública, ocupacions de la via pública, terrasses de bar i espais públics destinats a activitats comercials o promocionals a la zona Vivand.

 

Fet generador: constitueix el fet generador l’autorització per a l’ocupació de la via pública amb contenidors, tanques d’obra, bastides, grues d’obra, reserves d’espai i terrasses de bar.

 

Contenidors: l’emplaçament de contenidors a la via pública, per a dipòsit temporal de runa i enderrocs provinents de les obres, cotitzarà a raó de 18,45 € per contenidor i per dia. Si es tracta de contenidors tipus “sac”, cotitzaran a raó de 5,50 € per unitat i dia.

 

Tanques d’obra: l’ocupació de la via pública amb tanques d’obra, cotitza en funció del procés constructiu de l’edifici, com segueix:

 

 • 133,25 € si la durada de l’ocupació es inferior o igual a tres mesos i no ocupa una superfície superior als 50 metres quadrats.
 • 1,28 € per metre quadrat i per dia fins a la rasant del carrer.
 • 3,75 € per metre quadrat i per dia, a partir del nivell de la rasant del carrer.

 

Bastides: l’emplaçament de bastides a la via pública, per a l’execució d’obres o treballs a les façanes, cotitza a raó de 1,28 € per m2 i per dia.

 

Quan les referides obres siguin destinades a la millora o embelliment de la façana de l’edifici, aquestes quedaran exonerades de cotització pel concepte d’ocupació de la via pública, durant el termini de 30 dies, per cada façana. Més enllà del referit termini, cotitzaran 1,75 € per metre quadrat i dia.

 

Grues d’obra i muntacàrregues: l’emplaçament amb caràcter temporal de grues i muntacàrregues d’obra a la via pública cotitza un preu fet de 1.230,00 € els sis primers mesos en concepte d’instal·lació i un preu fet de 3,75 € per metre quadrat i per dia a partir el sisè mes.

 

Reserva d’espai a la via pública: la reserva d’espai d’estacionament a la via pública davant dels hotels, per a càrrega i descàrrega d’equipatges de passatgers, cotitza en funció dels metres lineals de reserva, a raó de 160 €/any per metre lineal.

 

Les reserves d’espai han de tenir una longitud mínima de 5 metres i màxima de 15 metres.

 

Les primeres autoritzacions comporten el pagament de la pintura, a raó de 36 € metre lineal i la instal·lació i subministrament de la placa identificativa del gual, a raó de 123 €.

 

Ocupacions de la via pública amb caràcter temporal: l’ocupació de la via pública per a la realització d’obres menors i obres majors serà com segueix:

 

Ocupació de la via pública per a la realització d’obres

Import

Ocupació d’un carrer, vorera o calçada per a obres menors i majors. En cas de tancament que impedeixi circular, es cobrarà el nombre de m2 totals del carrer, calçada o vorera.

0,2 € per m2 i per hora

1,25 € per m2 i per dia

 

L’ocupació de la via pública per a la realització d’operacions de càrrega i descàrrega comercial, serveis de mudances i la realització d’esdeveniments culturals, socials i/o esportius serà com segueix:

 

Ocupació de la via pública

Import

Ocupació de zones d’estacionament i reservats

10,00 € / dia (per plaça)

Ocupació de places a reservats (15 minuts, càrrega i descàrrega i zones de serveis) per operacions de càrrega i descàrrega comercial, serveis de mudances o la realització d’esdeveniments culturals, socials i/o esportius. Excepte places reservades a places discapacitades.

2 € / hora (per plaça)

Ocupació d'un carrer, calçada o vorera per operacions de càrrega i descàrrega comercial, serveis de mudances o la realització d'esdeveniments culturals, socials i/o esportius. En cas de tancament que impedeixi circular, es cobrarà el nombre de m2 totals del carrer, calçada o vorera.

0,1 € per m2i per hora

0,5 € per m2i per dia

Addicional per a l’ocupació de cada plaça reservada per a persones discapacitades

10,00 € / dia (per plaça)

 

Quan es produeixi l’ocupació d’una o més places de zona blava caldrà realitzar la sol·licitud amb un preavís de 24h per tal de poder reservar la plaça.

 

Terrasses de bar: d’acord amb l’Ordinació sobre la instal·lació de terrasses a les places, els carrers i els espais públics, de data 29 de setembre del 2017, cotitzen tenint en compte la classificació dels carrers establerta a l’article 31.5 de l’Ordinació Tributària, d’acord amb el següent preu fet:

 

Categoria 1a:

16,70 €/ m2 i per mes.

Categoria 2a:

11,95 €/ m2 i per mes.

Categoria 3a:

11,10 €/ m2 i per mes.

Categoria 4a:

9,45 €/ m2 i per mes.

Categoria 5a:

5,85 €/ m2 i per mes.

 

El pagament d’aquest preu públic és mensual i es merita el dia de l’obtenció de la llicència, en funció de la durada en la proporció següent:

 

- Fins a tres mesos: 10 % de reducció en la seva categoria

- Fins a sis mesos: 20 % de reducció en la seva categoria

- Fins a nou mesos: 30 % de reducció en la seva categoria

- Fins a dotze mesos: 40 % de reducció en la seva categoria

 

Zona Vivand: ocupació d’espais públics situats a la zona VIVAND per part d’establiments comercials radicats a la zona.

 

Per als espais públics situats a la zona VIVAND davant d’establiments comercials ja autoritzats, es cotitza segons la subzona de radicació, com segueix:

 

- Zona 1: 5 € per dia i per metre quadrat

- Zona 2: 3 € per dia i per metre quadrat

- Zona 3: 1,5 € per dia i per metre quadrat

 

Ocupació d’espais públics situats a la zona VIVAND i oferts a concurrència pública:

Els espais públics situats a la zona VIVAND oferts a concurrència pública cotitzen segons l’oferta de l’adjudicatari.

 

8.5. Estacionament de vehicles a la via pública i en aparcaments públics.

 

Fet generador: constitueix el fet generador l’estacionament temporal de vehicles a les vies públiques, en els llocs expressament habilitats, o en els aparcaments públics.

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

 

 1. a) Zones regulades

 

Zona blava

1,25 €/ hora (*)

Zona blava tarifa diürna BUS

3,50 €/hora

Zona blava tarifa nocturna BUS

35,00 €
(de les 18h a les 8h.)

 

Els vehicles elèctrics i/o híbrids endollables gaudiran de les primeres dues hores d’estacionament gratuïtes en qualsevol zona de pagament de la via pública. Per gaudir d’aquesta bonificació els vehicles hauran de disposar de la identificació d’aquesta categoria.

(*) El pagament d’aquest preu públic s’efectua en el moment de la retirada del corresponent tiquet lliurat pels expenedors.

 

 1. b) Rotació aparcaments horitzontals i verticals amb equips de control d’accés:

 

b-1) Preus tiquet horari

 

Aparcaments vehicles

Verticals

Horitzontals

1a 1/2 hora

Gratuïta

Gratuïta

Fracció de 15 minuts

0,50 €

0,50 €

Tarifa màx. Nocturna (21h-8h)

10,80 €

3,00 €

Tarifa màxima diürna (8h-21h)

20,80 €

20,80 €

 

L’aparcament Vilars té la primera hora gratuïta i una tarifa màxima de 10 € per dia.

 

L’aparcament Vall del Madriu té una tarifa d’1 € per cada fracció de 12 hores.

 

Aparcament autobusos

 

Fracció de 15 minuts

1,00 €

Tarifa màxima diària

40,00 €

Aparcaments autocaravanes
(Serveis inclosos)

Horitzontals

Fracció de 15 minuts

1,00 €

Tarifa màx. diària

40,00 €

 

En el cas que un vehicle ocupi més d’una plaça haurà d’abonar el preu per l’ocupació de les places corresponents. S’aplicarà el preu del tiquet horari a partir de la data i hora d’entrada en que es produeix l’ocupació.

 

b-2) Vals de descompte

 

Els vals de descompte són acumulables.

 

Vals de descompte

Preu unit. real

Preu unit. venda

Dte.

Compra mínim (UT)

Cost total

30 min.
(Mínim 200 unitats)

1,00 €

0,55 €

45,00%

200

110,00 €

1h.
(Mínim 100 unitats)

2,00 €

1,00 €

50,00%

100

100,00 €

 

b-3) Targeta AD+ (targeta de prepagament)

 

Targeta de prepagament vàlida per a tots els aparcaments de vehicles amb control de d’accés del Comú d’Escaldes-Engordany.

 

Condicions de venda:

Dipòsit per a l’adquisició de cada targeta: 5,00 €

Recàrrega inicial: 25,00 € (IGI inclòs)

 

Preus de tiquet horari:

 

Aparcaments

Verticals

Horitzontals

1a hora

Gratuïta

Gratuïta

Fracció de 15 minuts

0,20 €

0,20 €

Tarifa màx. Nocturna (21h-8h)

5,40 €

1,50 €

Tarifa màxima diürna (8h-21h)

10,40 €

10,40 €

 

L’aparcament Vilars i Vall del Madriu té una tarifa màxima de 10 € per dia.

 

 1. c) Abonaments aparcaments horitzontals i verticals:

 

c-1) Abonaments mensuals en aparcaments amb equips de control d’accés:

 

El preu base de l’abonament és sense reserva de plaça en cap aparcament determinat.

Per calcular el preu final de l’abonament, cal afegir al preu base el suplement corresponent al tipus d’abonament escollit per l’usuari.

 

 

1- Preu base vehicles:

 

 

Preu

Per 24 hores

70,00 €

Dilluns -divendres

13h (8h-21h)

38,00 €

10h (8h-18h)

30,00 €

Dilluns -diumenge

13h (8h-21h)

46,00 €

10h (8h-18h)

40,00 €

 

2- Suplement pel tipus d’abonament

 

 

Preu

Accés a tots els aparcaments (*)

5,00 €

Reserva de plaça (**)

5,00 €

 

(*) Disponible segons rati d’ocupació.

(**) La reserva de plaça tan sols es pot sol·licitar als aparcaments verticals de Caldea, Prat del Roure, Vilars i Boïgues.

 

3- Autocaravanes

 

Per 24 hores

Dilluns -diumenge

114,84 €

 

El pagament dels abonaments és mensual i es merita el primer dia de cada mes. Aquest s’efectua per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.

 

c-2) Abonaments d’accés temporal

 

Abonaments amb accés a qualsevol aparcament de vehicles equipat amb control automàtic, sense reserva de plaça.

 

Dies

Euros

2 dies
(5 dies Coronallacs)

30,00 €
30,00 €

3 dies

35,00 €

4 dies

39,00 €

7 dies

46,50 €

15 dies

53,50 €

30 dies

93,00 €

 

Abonaments temporals a l’aparcament d’autobusos del Prat Gran:

 

Dies

Euros

3 dies

90,00 €

5 dies

150,00 €

 

c-3) Altres abonaments en aparcaments horitzontals i verticals:

 

 

Preu abonat

Plaça

Moto

 

24h.

Doble 24h.

24h.

Prat Gran-Autocars

275,00 €/mes

-

-

Teulades

70,00 €/mes

121,00 €/mes

25,00 €/mes

St. Jaume

37,00 €/mes

 

 

Engolasters

37,00 €/mes

 

 

Comunals amb parquímetres

108 €/trim.

 

 

 

El pagament dels abonaments és mensual i es merita el primer dia de cada mes, a excepció dels abonaments als aparcaments comunals amb parquímetres que és trimestral. Aquest s’efectua per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat Bancària legalment autoritzada a Andorra.

 

8.6. Subministrament d’aigua termal.

 

Fet generador: constitueix el fet generador l’autorització d’embrancament pel subministrament d’aigua termal de la xarxa pública

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix en funció del volum de consum, de la manera següent:

 

- de 1 litre a 20 m3 3,90 €/m3

- cada m3 de més 2,30 €/m3

 

El pagament d’aquest preu públic és trimestral, en funció dels m3 consumits. No obstant, s’estableix una quantitat mínima de consum de:

 

- 7 m3per habitatges, apartaments, locals i similars

- 4 m3per habitació en hotels, residències i similars

 

El pagament s’efectua per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.

 

8.7. Lloguer i venda de nínxols. Preus de diferents serveis.

 

Fet generador: constitueix el fet generador la compra o arrendament de nínxols, panteons o columbaris dels cementiris comunals, la compra de làpides així com la contractació dels diferents serveis de cementiri.

 

Import: l’import d’aquests preus públics s’estableix de la manera següent:

 

a/ Preus de venda dels nínxols i columbaris del Cementiri de la Plana:

 

Forats amb ossera comuna venuts per unitats:

 

- Primer forat:

1.373,50 €

- Segon forat:

1.562,00 €

- Tercer forat:

1.179,00 €

- Quart forat:

1.002,00 €

- Panteons:

17.500,00 €

 

Columbaris (inclou marc):

 

Primer compartiment:

960,00 €

- Segon compartiment:

1.120,00 €

- Tercer compartiment:

932,00 €

- Quart compartiment:

842,00 €

- Cinquè compartiment:

767,00 €

- Sisè compartiment:

7 07,00 €

 

b/ Preus de lloguer dels nínxols:

 

- Primer forat:

536,00 €

- Segon forat:

612,00 €

- Tercer forat:

460,00 €

- Quart forat:

383,00 €

 

c/ Venda de làpides i marcs pels columbaris i nínxols:

 

- Làpides nínxols:

124,00 €

- Làpides columbaris:

51,00 €

- Marcs columbaris:

266,50 €

 

d/ Preus dels diferents serveis als cementiris:

 

- Preu fet per inhumació:

212,00 €

- Preu fet per exhumació:

253,00 €

- Crida:

22,00 €

- Servei d’enterrament:

246,00 €

- Introducció de cendres:

50,00 €

 

El pagament d’aquests preus públics es fan efectius directament a les oficines del Comú, en el moment de la seva contractació.

 

 1. e) Preu total incineració + urna núm.1: 724,84 €

 

 1. f) Urnes

 

- Suplement urna núm. 2:

143,54 €

- Suplement urna núm. 3:

478,47 €

- Suplement urna biodegradable:

215,31 €

 

El pagament dels preus públics corresponents als epígrafs e) i f) s’efectuen directament a les oficines de l’empresa concessionària.

 

8.8. Lloguer de la sala de vetlla

 

Fet generador: constitueix el fet generador el lloguer de la sala de vetlla.

Import: S’estableix un preu públic de 300 € per a la utilització de la sala de vetlla, incrementat amb una tarifa addicional de 20 € per cada dia d’ús.

 

8.9. Fires

 

Per l’ocupació de la via pública amb instal·lacions temporals, siguin comercials o d’esbarjo, pròpies de fires, festes majors, i altres, s’apliquen els següents preus públics en funció de la superfície d’ocupació:

 

- Fins a 36 m²:

174,00 €

- Més de 36 m² fins 250 m²

5,00 €/m²

- Més de 250 m²:

1.250,00 €

 

8.10. Preu itineraris permanents (Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada):

 

- Instal·lació de plaques i fites:

13,50 €/ hora

- Subministrament de la placa:

3,50 €

- Subministrament de la fita:

46,50 €

- Ocupació del sòl:

10,00 € / any per senyal

 

Article 9. Preus públics per a la prestació de serveis de tipus no administratiu

 

9.1. Escoles bressol

 

Fet generador: constitueix el fet generador del preu públic la prestació del servei de l’Escola Bressol.

 

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

 

Preus mensuals Escoles Bressol

 

- Règim de tot el dia:

348,00 €

- Règim de mig dia, matí:

210,00 €

- Règim de mig dia, tarda:

162,00 €

 

El pagament d’aquests preus públics és mensual i es merita el primer dia de cada mes.

El pagament de la quota resultant s’efectua per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.

 

9.2. Servei de restauració Llar de Jubilats

 

- Preu menú:

5,75 €

- Preu menú ecològic:

8,90 €

 

9.3. Activitats esportives i de lleure

 

9.3.1. Piscines Comunals

 

S’estableixen els següents preus públics per a la utilització de les instal·lacions de les Piscines Comunals.

 

Entrada piscina

Preu fixat

 

De 0 a 5 anys gratuït

0,00 €

 

Entrada adult piscina

5,00 €

 

Abonament 10 entrades piscina

45,00 €

*Caducitat 12 mesos

* Les persones < 18 anys i els > 60 anys gaudiran d’un 50% de descompte

 

Entrada piscina + gimnàs

Preu fixat

Entrada individual piscina + gimnàs

12,50 €

* 50% descompte abonats centres esportius comunals

* Les persones < 18 anys i els > 60 anys gaudiran d’un 50% de descompte

 

Abonaments mensuals

Adult

Matrícula

Parella (Mateix compte)

Matrícula

Abonament aquàtic

15,00 €

15,00 €

27,00 €

27,00 €

Abonament aquàtic + gimnàs

21,50 €

21,50 €

38,70 €

38,70 €

Abonament aquàtic + fitness

43,50 €

43,50 €

78,30 €

78,30 €

Abonament complet (Aigua +gimnàs + Fitness)

49,35 €

49,35 €

88,83 €

88,83 €

* Les persones < 18 anys i els > 60 anys gaudiran d’un 50% de descompte

   

* L’abonament complet gaudirà d’un 10% de descompte

   

 

 

Parella amb 1 o més fills

Matrícula

Monoparental amb 1 o més fills

Matrícula

Abonament aquàtic familiar

33,75 €

33,75 €

20,25 €

20,25 €

* Les persones < 18 anys i els > 60 anys gaudiran d’un 50% de descompte

 

Classes dirigides fitness

Abonat

1 Sessió de fitness

5,00 €

Altres

Preu fixat

Lloguer carrer piscina / hora

20,00 €

Lloguer mensual armariet vestidor

6,00 €

 

Venda de material

Preu fixat

Casquet de bany

2,50 €

Ulleres de natació infant

4,13 €

Ulleres de natació adult

4,50 €

Tovallola

5,00 €

 

Com a conseqüència de la situació generada per la crisi sanitària per la pandèmia del SARS-Cov-2 i l’obligació de mantenir unes mesures de seguretat i aforament que s’adaptaran en funció de l’evolució de les indicacions sanitàries que decreti el Govern, s’estableixen amb caràcter temporal els següents preus públics per a la utilització de les instal·lacions de les Piscines Comunals. Es faculta a la Junta de Govern per tal d’adaptar els criteris pertinents pel que fa a la seva aplicació en funció de l’evolució de la situació de la crisi sanitària, i pel seu derogament.

 

Serveis limitats a 1h / 1 ús

Preu

Piscina

1,25 €

Sala de cardio

Sala de musculació

Sala de ciclo virtual

 

9.3.2 Activitats Aquàtiques

 

Polsera d’accés (també si pèrdua)

5,00 €

Targeta d’accés (també si pèrdua)

3,00 €

S’estableixen els següents preus públics per a les activitats aquàtiques de les piscines comunals durant el curs escolar 2021 – 2022.

Natació

Preu fixat

Escola de natació infantil (1-4 anys) - Preu trimestre

63,50 €

* 1 Sessió setmana

 

Escola natació (5-16 anys) - Preu trimestre

127,00 €

* 2 Sessions setmana

 

 

 

Abonat

No abonat

Curset de natació adult (12 sessions)

72,00 €

140,00 €

*Mínim 3 pax

   

Activitats per infants - Preu hora monitor natació escolar i/o equivalent

18,00 €

 

 

 

9.3.3 Activitats per a infants.

 

S’estableixen els següents preus públics per a les activitats d’Escaldes-Estiu, l’Espai Lleure durant les vacances escolars, Esports de Neu i de Pasqua, i cursets intensius durant el curs escolar:

 

Escaldes-Estiu

1 setmana amb dinar inclòs (5 dies)*:

72,00 €

Pels nens de més de 10 anys:

 

1 setmana (5 dies)*

41,00 €

1 setmana matí o tarda (5 dies)*

26,00 €

Dinar (5 dies)

31,00 €

Ludoteca (de 18.30h a 20h):

5,00 € /setmana

* A partir de la 5ª setmana s’aplica un preu setmanal de 33,00 € o de 64,00 € en el cas de dinar inclòs.

 

Espai Lleure

Ludoteca (de 18.30h a 20.30h):

1,00 € per dia

Suplement horari:

2,55 € per dia

Dinar:

6,20 € per dia

El preu setmanal es calcula en funció dels dies laborables

 

Esports de Neu

Setmana de neu (5 dies):

90,00 € (dinar inclòs)

Setmana de neu (4 dies):

72,00 € (dinar inclòs)

Ludoteca (de 7h45. 30mn. a 9h30h)

12,75 € /setmana

Ludoteca (de 18h. 30mn. a 20 h)

5,00 € /setmana

 

Esports de Pasqua

1 setmana (4 dies):

72,00 € (dinar inclòs)

Ludoteca (de 18h. 30mn. a 20h)

4,00 € /setmana

 

 

9.3.4 Excursions guiades, sortides i Itineraris temàtics.

Activitat

Adult

Infant

Sortida temàtica 1/2 dia

23,00 €

11,50 €

Sortida temàtica llarga

35,00 €

17,50 €

Via ferrata

33,00 €

 

Escalada

33,00 €

 

 

Sortides d’educació ambiental per grups

 

Preu persona ½ dia

Preu persona 1 dia

De 6 a 12 persones

13,50 €

19,00 €

Preu grup

195,00 €

270,00 €

 

Excursions Espai Jovent

Sortides dins d’Andorra

5,00 €

Sortides amb desplaçament fora d’Andorra

10,00€

Sortides amb desplaçament a fora d’Andorra i entrada a activitat

20,00€

 

Rutes urbanes guiades

Preu per persona

3,00 €

 

Quan l’activitat estigui organitzada amb altres comuns el preu es consensuarà entre les administracions participants.

 

Quan s’organitzi activitats de caràcter extraordinari i/o que el seu preu sigui molt elevat, el Comú d’Escaldes-Engordany proposarà el preu públic més adient en relació a l’activitat proposada.

 

9.3.5 Espai de Lleure

 

Per a les inscripcions a l’Espai de Lleure durant el curs escolar 2021–2022, s’aplicaran els següents preus públics:

 

De dilluns a divendres:

78,10 € mensuals

 

9.3.6 Tallers

 

Per a les inscripcions als Tallers durant el curs 2021 – 2022, s’aplicaran els següents preus públics:

 

 1. a) Adults:

 

Tallers d’art

2 h setmana

121,30 € /trimestre

2,5h setmana

151,65 € /trimestre

Line dance

1h setmana

52,60 € /trimestre

1,5 h setmana

78,90 € /trimestre

Balls de saló

1h setmana

54,00 € /trimestre

1,5 h setmana

80,90 € /trimestre

Aeròbic i claqué

1 h setmana

40,45 € /trimestre

2 h setmana

77,90 € /trimestre

Tèxtil

1,5 h setmana

76,85 € /trimestre

3 h setmana

141,55 € /trimestre

4,5 h setmana

210,30 € /trimestre

6 h setmana

274,00 € /trimestre

Vidre

1,5 h setmana

118,30 € /trimestre

3 h setmana

232,55 € /trimestre

4,5 h setmana

314,40 € /trimestre

Utilització forn vidre

62,70 € /fornada

 

 1. b) Infants

 

Expressió Plàstica

1 h setmana

46,50 € /trimestre

1,5h setmana

63,70 € /trimestre

Trenant fils i colors

2 dissabtes al mes

57,65 € /trimestre

Altres tallers:

Adults:

Taller tipus 1

20,00 € / sessió

Taller tipus 2

35,00 € / sessió

Taller tipus 3

40,00 € / sessió

Monogràfics

10,00 €

Cuines del món

84,90 €

Cuina saludable

35,00 €

Infants:

Tallers vacances escolars i dissabtes

3,00 €/ dia

Dissabtes de cuina

10,00 €

Joventut:

Taller d’un dia (1-2 hores)

1,00 €

Taller de diversos dies (2-4 hores)

3,50 €

Taller de diversos dies (4 hores i superior)

15,00 €

 

Quan el taller estigui organitzada amb altres comuns el preu es consensuarà entre les administracions participants.

 

Quan s’organitzi tallers de caràcter extraordinari el Comú d’Escaldes-Engordany proposarà el preu públic més adient en relació amb l’activitat de què es tracti.

 

 1. c) Gent gran:

 

Tallers d’un dia a la setmana

10,00 € /trimestre

Tallers de dos dies a la setmana

15,00 € /trimestre

 

9.3.7 Rocòdrom, Escola d’escalada, Escola de tennis, altres escoles esportives, serveis complementaris i lloguer d’instal·lacions esportives

 

S’aplicaran els següents preus públics pels conceptes:

 

 1. a) Rocòdrom:

 

Entrades individuals rocòdrom

Preu fixat

Entrada dia joves (menors de 18 anys, Gent Gran +60 anys)

4,50 €

Entrada dia adult

9,00 €

10 Entrades dia joves (menors de 18 anys, Gent Gran + 60 anys)

40,50 €

10 Entrades dia adult

81,00 €

 

Abonaments rocòdrom

Preu fixat

Matricula

Abonament mensual joves (menors de 18 anys, Gent Gran +60 anys)

11,00 €

11,00 €

Abonament mensual adult

22,00 €

22,00 €

 

Lloguer instal·lacions rocòdrom

Preu fixat

Matí de 10H a 13H

75,00 €

Migdia de 13H a 15H

50,00 €

Tarda de 15H a 17H

50,00 €

Dia sencer ( de 10H a 22H - dissabtes i festius)

270,00 €

 

 

 

 

Pèrdua targeta accés

3,00 €

 

 1. b) Escola d’escalada:

 

1 sessió per setmana 90mn

72,00 € trimestre

1 sessió per setmana 60mn

48,00 € trimestre

 

 1. c) Escola de tennis:

 

1 sessió per setmana

92,00 € /trimestre

2 sessió per setmana

127,00 € /trimestre

 

Inscripcions als torneigs de tennis:

Adults:

 

Simples:

10,00 €

Dobles:

6,00 €

50 % de descompte als menors de 18 anys

 

 

 

 1. d) Altres escoles esportives:

 

1 sessió per setmana

72,00 € trimestre

2 sessió per setmana

127,00 € trimestre

 

 1. e) Classes particulars:

 

Classes particulars
Natació - Tennis – Fitness

Preu fixat

Classe particular 1 hora (1 - 2 pax )

32,00 €

Talonari 10 classes 1 hora (1 - 2 pax )

288,00 €

Classe particular 1 hora (3 - 4 pax )

42,00 €

Talonari 10 classes particular 1 hora (3 - 4 pax )

378,00 €

 

Classes particulars d’escalada

Preu fixat

Classe particular 1 hora (1 - 2 pax )

35,40 €

Classe particular 1,50 hora (1 - 2 pax )

53,60 €

Classe particular 1 hora (3 - 4 pax )

62,70 €

 

 

 1. f) Servei monitor esportiu:

 

Servei monitor

Preu fixat Hora

Monitor esportiu ( Escoles, clubs,. )

18,00 €

 

g) Instal·lacions Prat del Roure:

 

 • Pista de tennis (1h) 12,00 €
 • Pista de tennis Grup d’Amics d’E-E (1h) 6,00 €
 • Suplement llum artificial 3,00 €
 • Pista de tennis (Abonament 10 h) 96,00 €
 • Camp de futbol gespa artificial 33,00 €

(una sessió 1 h)

 • Camp de futbol gespa artificial 264,00 €

(Abonament 10 sessions 1h)

 

h) Pavelló Prat Gran:

 

 • Mitja pista 1 h.   19,00 €
 • Pista sencera 1 h.   37,00 €
 • Abonament pista sencera (10 h) 296,00 €
 • Pavelló 1 dia 415,00 €
 • Pavelló ½ dia 210,00 €
 • Sala de judo 1h                                            12,00 €
 • Sala arts marcials 1h   12,00 €

 

i) Sala Polivalent del centre esportiu i socio cultural del Prat del Roure:

 

 • Lloguer sala ½ dia   420,25 €
 • Lloguer sala ½ dia festiu   531,95 €
 • Lloguer sala 1 dia   839,45 €
 • Lloguer sala 1 dia festiu   951,20 €
 • Lloguer sala ½ dia (amb equips)   728,25 €
 • Lloguer sala ½ dia festiu (amb equips)   839,95 €
 • Lloguer sala 1 dia (amb equips) 455,50 €
 • Lloguer sala 1 dia festiu (amb equips) 567,20 €
 • Lloguer vestíbul 1dia   168,10 €
 • Lloguer vestíbul 1dia festiu   279,80 €

 

j) Accessoris

 

 • Placa protector pista     1,00 €
 • Protector pista 420,00 €
 • Cadires (preu unitat)     0,40 €
 • Taules (Preu unitat)     1,85 €
 • Mòduls (3 x 1)     4,00 €
 • Faristol                                                          5,70 €
 • Equip sono (1 hora)                                     10,00 €
 • Neveres (unitat)                                       26,00 €
 • Tatami (Taekwondo – Karate)   76,00 €
 • Tatami (Judo)                                       153,00 €
 • Pantalla per projeccions                             16,00 €
 • Hora diürna personal Comú   16,00 €
 • Hora nocturna personal Comú                         18,00 €
 • Escenari (160 m2)                                       389,00 €
 • Escenari (80-90 m2)                                  207,00 €
 • Placa escenari (2m2)                                   5,70 €

 

9.3.8 Altres sales i equipaments accessoris 

 

 • Sala d’Espai d’Art:
 • Lloguer sala 1 h     20,00 €
 • Lloguer sala ½ dia     60,00 €
 • Lloguer sala 1 dia   110,00 €
 • Sala d’Actes (Casa Comuna) i CIAM
 • Lloguer sala ½ dia     75,00 €
 • Lloguer sala ½ dia festiu   125,00 €
 • Lloguer sala 1 dia   140,00 €
 • Lloguer sala 1 dia festiu   230,00 €
 • Equip i tècnic ½ dia                 60,00 €
 • Equip i tècnic 1 dia               110,00 €
 • Sala de dansa
 • Lloguer sala 1 h     20,00 €
 • Lloguer sala ½ dia     60,00 €
 • Lloguer sala 1 dia   110,00 €
 • Lloguer sala 1 dia festiu   200,00 €
 • Sales -4 i -3 i Sala de reunions de Fiter i Rossell
 • Lloguer sala 1 h     12,00 €
 • Sala cuina llar de jubilats
 • Lloguer 1 h     20,00 €

 

9.3.9 Escola de música       

 

Per a les inscripcions a l’Escola de música s’aplicaran els següents preus públics per a l’any escolar 2021 – 2022:

 

Classes col·lectives

 

Infants

Preu mensual

Classes infants introducció

35,40 €

Classes iniciació guitarra infants

55,60 €

Classes iniciació piano infants

55,60 €

Classes andante guitarra

60,65 €

Classes andante guitarra 2n any – 1pers.

80,90 €

Classes andante guitarra 2n any – 2pers.

70,75 €

Classes andante piano

80,90 €

Classes allegreto i vivace guitarra

60,65 €

Classes allegreto i vivace guitarra 2n any – 1pers.

80,90 €

Classes allegreto i vivace guitarra 2n any – 2pers.

70,75 €

Classes allegreto i vivace piano

80,90 €

 

Adults

Preu mensual

Adagio

80,90 €

 

 

Classes particulars:

 

Preu

Classe 1 hora

60,65 €

 

9.3.10 Ús dels serveis tècnics de llum i so

 

L’ús dels serveis del tècnic comunal de llum i so, en el marc de la reserva de qualsevol dels espais comunals, és per un import de 15 €/hora.

 

9.3.11 Programa Empodera’t. Departament d’Acció Social

 

Pels tallers on es faciliti material i existeixi limitació d’aforament s’estableix un preu públic de 5 €.

 

9.4. Venda de contenidors per a la recollida d’escombraries i per a la recollida selectiva

 

S’estableixen els següents preus públics per a la venda de contenidors:

 

 • Recollida d’envasos

 

Capacitats

Preus

120 litres

57,00 €

240 litres

66,00 €

330 litres

104,00 €

660 litres

182,00 €

1.100 litres

308,00 €

 

 • Recollida d’escombraries

 

Capacitats

Preus

120 litres

70,00 €

240 litres

81,00 €

330 litres

84,00 €

660 litres

216,00 €

 

 • Recollida del vidre

 

Capacitats

Preus

120 litres

57,00 €

240 litres

66,00 €

360 litres

84,00 €

660 litres

193,00 €

 

 • Recollida de paper

 

Capacitats

Preus

360 litres

84,00 €

1100 litres

240,00 €

 

9.5. Venda de Llibres i altres productes

 

 • Set de bolígrafs d’Escaldes-Engordany                               11,48 €
 • Més que un plat de sopa                                                      10,00 €
 • Venda agenda de les escoles Bressol                                  6,70 €
 • Guia camins d’Andorra                                                           5,94 €
 • Guia camins d’Escaldes-Engordany                                       4,95 €
 • Tasses                                                                                    4,78 €
 • Clauer de fusta                                                                      3,83 €
 • Estoig amb empremptes animals                                          3,82 €
 • Tassa amb animals                                                                3,82 €
 • Pack imans                                                                            2,87 €
 • Llibreta gran                                                                           2,87 €
 • Pack 5 postals d’animals                                                       2,00 €
 • Paquet 3 mapes del circuit d’orientació d’Engolasters          1,98 €
 • Xapes                                                                                     1,91 €
 • Llibreta petita                                                                          1.91 €
 • Mapa del circuit d’orientació d’Engolasters                           0,99 €

 

9.6. Retirada de vehicles de la via pública pels serveis de les grues comunals

 

D’acord amb l’article 37 del Codi de la Circulació, el servei de retirada de vehicles de la via pública s’estableix a 60 €, en concepte de despeses generades per la disposició i ús de mitjans de transport del vehicle, encara que aquest no es porti a terme per compareixença del conductor.

 

El pagament d’aquestes despeses s’efectua en el mateix moment de la restitució del

vehicle.

 

9.7. Mobilització d’agents circulació i per a l’ús d’equipaments del Servei de Circulació.

 

S’estableixen els següents preus públics per a la mobilització dels agents de circulació comunal i per a l’ús d’equipaments varis del Servei de Circulació del Comú d’Escaldes-Engordany.

 

Mobilització d’agents

Import

Per cada agent de circulació (no comandament) al dispositiu, esdeveniment o cursa

5,00 € / hora diürna
7,00 € / hora nocturna

Per cada comandament del Servei de Circulació al dispositiu, esdeveniment o cursa

8,00 € / hora diürna
10,00 € / hora nocturna

 

Ús d’equipaments

Import

Automòbil o grua del Servei de Circulació utilitzat com a part d’un dispositiu, esdeveniment o cursa

4,00 € / hora

Motocicleta del Servei de Circulació utilitzada com a part d’un dispositiu, esdeveniment o cursa

2,00 € / hora

Tanques per a efectuar tancament de carrers

8,00 € / tanca (per dia)

Senyalització (direcció prohibida, direcció obligatòria i altres)

2,00 € / unitat (per dia)

Cinta

6,00 € / unitat (per dia)

 

Tot servei que es presti sense sol·licitud i prèvia liquidació tindrà un augment sobre els imports abans referits del 20%. El termini per fer l’abonament finalitzarà 48 hores abans de la prestació de servei que correspongui.

S’exonera del pagament del preu públic a les ambaixades i administracions públiques del Principat d’Andorra per als actes de caràcter cultural, protocol·lari o tots aquells que no els comportin una utilitat econòmica.

 

9.8. Venda de productes d’Escaldes-Estiu i de la cursa Jorma

 

S’estableixen els següents preus públics unitaris per a la venda de productes d’Escaldes-Estiu i de la cursa Jorma:

 

 • Samarreta Escaldes-Estiu 4 €
 • Gorra Escaldes-Estiu 4 €
 • Samarreta Jorma 12 €
 • Got gran Jorma 1 €

 

9.9. Venda de títols de transport públic de viatgers a la demanda

 

S’estableixen els següents preus públics unitaris per a la venda de títols de transport públic de viatgers a la demanda, una vegada acabada la fase pilot del sistema de transport públic a la demanda, per decisió de la Junta de Govern:

 

 • Títol individual per un viatge             1,00 €
 • Abonament mensual indefinit            20,00 €

 

9.10. Venda de claus magnètiques individuals de les casetes de recollida de residus

 

El Comú proporcionarà gratuïtament l’accés a les casetes de recollida de residus de les que disposa al parròquia. S’estableix el següent preu públic per a les còpies addicionals de claus que demanin els administrats que hi tenen accés:

 

 • Claus magnètiques de reposició de les casetes de recollida de residus 11,00€

 

Article 10. Preus públics per a la prestació de serveis administratius

 

10.1. Certificats i fotocòpies

 

 1. a) Altes i baixes de comerç i altres demandes de certificats: 4,00 €. L’import se satisfà a les oficines del Comú en el mateix moment de sol·licitar-lo.

 

Queden exonerats del pagament mencionat a l’apartat a) precedent els certificats de residència, convivència, fe de vida i alta al cens de població de la parròquia.

 

 1. b) Fotocòpies i reproduccions fotogràfiques:

 

Paper

Preu

Fotocòpies A4

0,30 €

Fotocòpies A3

0,40 €

Impressió paper document digitalitzat A4

0,30 €

Còpia en suport CD (per unitat)

1,00 €

Còpia en suport DVD (per unitat)

2,00 €

Fotografia

Preu

Còpia en suport digital format JPG (300 dpi màxim)

0,60 €

Còpia en suport digital format TIFF (300 dpi màxim)

10 €

Còpia en suport digital paper (material gràfic)

10 €

Drets d’explotació sobre documents de l’arxiu històric

Preu

Publicitat (premsa, webs i cartells)

45 €

Productes audiovisuals i multimèdia

100 €

Productes editorials (premsa, editorial i webs)

60 €

Exhibicions (exposicions i projeccions)

55 €

Altres usos (ex. Cartells i murals)

100 €

 

10.2. Plaques identificatives d’autoritzacions d’obres menors

 

S’apliquen els següents preus públics pel lliurament de les plaques identificatives d’autorització d’obres menors:

 

 • Obres menors: 56,00 € per placa.

 

La placa d’Obra Menor pot ser retornada al Comú, una vegada finalitzats els treballs. Si la placa es retorna en bon estat de conservació, es reemborsarà a l’autoritzat l’import del preu públic abonat, sempre que aquest retorn s’efectuï dins del termini màxim de tres mesos comptats des de la data fixada a l’autorització per a l’acabament dels treballs.

 

10.3. Còpies de documentació dels arxius del Departament d’Urbanisme

 

 • Còpia de plànol fins a DINA 1                       3,00 €
 • Còpia de plànol fins a DINA 0                       3,50 €
 • Fotocòpia DINA 4                                          0,30 €, per fotocòpia i cara
 • Fotocòpia DINA 3                                          0,40 €, per fotocòpia i cara
 • Fotocòpia DINA 4 (color)                              0,50 €, per fotocòpia i cara
 • Fotocòpia DINA 3 (color)                              0,70 €, per fotocòpia i cara
 • CD                                                                 10,00 € unitat
 • DVD                                                               30,00 € unitat

 

Aquelles demandes de còpies de documentació que requereixin la recerca de documentació als arxius d’urbanisme comportarà l’aplicació d’un preu addicional per l’import de 15,00 € per consulta.

 

10.4. Recursos econòmics de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu–Perafita–Claror

 

D’acord amb el que preveu l’article 49 de del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, s’estableixen els següents preus públics corresponents als recursos econòmics de la Comissió de Gestió:

 

 

Preu

Bolígrafs fusta

2,50 €

Llibreta amb bolígraf

5,00 €

Samarretes VMPC

6,00 €

Samarretes imatge concurs

6,00 €

Set llapis colors

2,50 €

Imans

1,50 €

DVD Vídeo de la VMPC

4,00 €

Postals

0,25 €

Mapa 1:25:00

2,00 €

 

10.5. Plaques de numeració d’edificis

Venda de plaques amb la numeració d’un edifici: 30 €. L’import se satisfà a les oficines del Comú en el mateix moment de sol·licitar-lo.

 

10.6. Casaments en cap de setmana

La celebració de casaments en cap de setmana: 50 €. L’import se satisfà a les oficines del Comú en el mateix moment de sol·licitar-lo.

 

 

Títol III. Recursos administratius i jurisdiccionals

 

Article 11. Recurs administratiu

 

Contra els actes i les resolucions administratives del Comú en matèria de preus públics, els obligats al pagament poden interposar recurs en via administrativa, en la forma i els terminis previstos pel Codi de l’administració.

 

La interposició de qualsevol recurs no implica la suspensió de l’acte o de la resolució que n’és objecte. Contra la desestimació expressa o tàcita del recurs administratiu els recurrents poden interposar recurs jurisdiccional, en la forma i els terminis previstos per la llei.

 

Article 12. Recurs jurisdiccional

 

Contra la desestimació, presumpta o expressa, d’un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant la jurisdicció administrativa, en la forma i els termini establerts per la Llei que regula el procediment davant d’aquesta jurisdicció.

 

 

Disposició addicional única

 

Els preus públics establerts en la present Ordinació s’entenen sense l’aplicació de l’impost general indirecte (IGI), a excepció feta d’aquells que es defineixen a l’article 8.5.b i 8.5.c.2. Tots els restants preus públics que resultin afectats per l’aplicació d’aquest impost, es veuran automàticament incrementats conforme al tipus de gravamen que la Llei estableixi per a cada concepte.

 

 

 

Disposició final única

 

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el dia de la seva publicació.

 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 23 de desembre del 2021.