1 / 1

Acord provisional de modificació de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany

Exposició de motius:

Vist el Decret de data 25 de juny del 2018, d’aprovació de la primera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (en el successiu el POUPEE);
Vist el Decret del 27-7-2021, de proposta d’acord provisional de modificació de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany;
Vist l’Edicte del 9-8-2021 pel que s’informa sobre l’obertura del període d’informació pública en relació amb el Decret del 27-7-2021 de proposta d’acord provisional de modificació de les normes urbanístiques del POUPEE;
Vista la correcció d’errata del 24-9-2021 relativa a la numeració de les modificacions del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany;
Vistos els articles 105 i 106 del text refós de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (en el successiu la LGOTU);
Vistes les resolucions núm. 314125/2021 i 329321/2021 de la Comissió Tècnica d’Urbanisme de data 7 de juny de 2021 i 15 de desembre de 2021 respectivament;
Vista la constatació d’errors materials en el POUPEE, per tal de poder garantir la seguretat viària i per tal d’assegurar la coherència amb la normativa urbanística vigent;
Vistes les al·legacions presentades, repertoriades pel Comú amb números de l’1 al 14;
El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 30 de desembre de 2021, acorda:
1. Desestimar les al·legacions presentades.
2. Aprovar, amb caràcter provisional i transcorregut el període d’exposició pública, la modificació del POUPEE, i trametre-la al Govern per a la seva aprovació prèvia en els termes de l’article 106 de la LGOTU.
3. Publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el present decret.

Modificació primera


a) Justificació

Vist el decret de Govern de Modificació del Pla sectorial de carreteres generals aprovat definitivament el dia 31 d’octubre del 2017;
Vistos els diferents errors de grafisme degut a l’escala utilitzada per definir els traçats viaris i que es preveuen problemes en la circulació de vehicles que poden ocasionar accidents amb vianants i dificultats d’accessos del serveis d’urgències en diversos punts de la xarxa;
L’objectiu de la present modificació és de substituir aquests errors a fi de comptar amb una xarxa viaria més coherent i segura en els següents punts detectats:
⦁ Avinguda Copríncep de Gaulle
⦁ Avinguda del Pessebre
⦁ Avinguda de les Escoles
⦁ Carrer Peces Caldes
⦁ Carrer de la Solana
⦁ Escales Falguerò
⦁ Cul de sac de la urbanització Ermengol Serra
⦁ Cul de sac de la urbanització Can Diumenge
⦁ Cul de sac de la urbanització Sacalma
⦁ Cul de sac de la urbanització Guem
⦁ Cul de sac de la urbanització la Plana
⦁ Cul de sac de la urbanització Sant Miquel d’Engolasters
⦁ Cruïlla entre avinguda de les Nacions Unides i Carrer del Valira

b) Proposta de modificació

Es modifiquen els plànols O.5 (sistema viari) i O.12 (plànol resum), en el sentit indicat als annexos 1 i 2 de la present proposta d’acord provisional.

Modificació segona

a) Justificació
Vistes les modificacions del punt anterior es detecten edificis que s’han de declarar fora d’ordinació respecte a les seves alineacions. Les edificacions son les següents:
⦁ Avinguda del Pessebre núm. 1 i 1b
⦁ Avinguda Copríncep de Gaulle núm. 19
⦁ Avinguda De les Escoles núm. 20 i 22
⦁ Avinguda Fiter i Rossell núm.19 i 21
⦁ Carrer dels Escalls núm. 15, 15b i 17

b) Proposta de modificació
Es modifica el plànol O.10 (edificacions afectades), en el sentit indicat a l’annex 3 de la present proposta d’acord provisional.

Suspensió obligatòria
D’acord amb allò que estableixen els articles 91 i 92 de la LGOTU l’adopció de l’acord comunal d’aprovació provisional del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial comporta per si mateix i necessàriament la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació, d’urbanitzacions noves i d’edificació d’obres de nova planta i consolidació de les ja existents, en tots aquells sectors en què la planificació comporti qualsevol modificació del règim urbanístic anterior. Aquesta suspensió es mantindrà fins a l’aprovació definitiva del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial, sense que el termini pugui ser superior a un any comptat des de la data de publicació de l’acord provisional.
Per l’anterior queda en suspensió la llicència amb número de sol·licitud 7084530 fins a la publicació del Decret d’aprovació definitiva de la modificació de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany (VII modificació).

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general i efectes.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 30 de desembre de 2021.

 

Plànols