Obres de construcció d’una rasa pel pas de fibra òptica des de Casa Comuna a Caldea

Ordinació del 23-12-2021, de crèdit extraordinari per realitzar les obres de construcció d’una rasa pel pas de fibra òptica des de Casa Comuna a Caldea

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei de les finances comunals del 27 de juny del 2003;

Vist l’informe de proposta d’adjudicació de les obres de construcció d’una rasa pel pas de fibra òptica des de Casa Comuna a Caldea, per un import de 28.637,90€ (IGI inclòs).

Vista la voluntat del Comú de procedir amb l’obra en qüestió per poder disposar de la connexió de la xarxa entre Casa Comuna i Caldea.

Atès que al pressupost vigent no hi ha cap partida assignada a tal efecte;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme amb l’article 71 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 23 de desembre de 2021, aprova la següent Ordinació de crèdit extraordinari, per realitzar les obres de construcció d’una rasa pel pas de fibra òptica des de Casa Comuna a Caldea, que s'articula com segueix:

Article primer

Per fer front a les obres de construcció d’una rasa pel pas de fibra òptica des de Casa Comuna a Caldea, s'aprova un crèdit extraordinari, per un import 28.637,90 € destinat a la següent partida pressupostària de nova creació:

501-4501001-61730

Condicionament de xarxes

        28.637,90 €

 

Article segon

Aquest crèdit extraordinari es finançarà la minoració de crèdit de la següent partida pressupostària:

501-4320003-61200

Millora d'edificis de Projecte Engolasters

-       28.637,90 €

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 23 de desembre de 2021