1 / 1

Modificació de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme

Decret del 28-10-2021, de modificació de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany

(VI modificació)

 

Exposició de motius:

Vist el Decret de data 25 de juny del 2018, d’aprovació de la primera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial d’Escaldes-Engordany (en endavant el POUPEE);

Vistos els articles 105 i 106 del text refós de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (en endavant la LGOTU);

Vist el Decret de data 1 de febrer de 2021, d’acord provisional de modificació de les normes urbanístiques del POUPEE, que obria el termini d’informació pública de la modificació presentada;

Vist que el període d’informació pública, de seixanta dies i segons estipula l’article 96 de la LGOTU, va resultar amb una única al·legació presentada (repertoriada com a número 1);

Vist el Decret de data 17 de juny de 2021, d’acord provisional de modificació de les normes urbanístiques del POUPEE, posterior al termini d’informació pública, i de desestimació de la única al·legació presentada al mateix;

Vista la comunicació a la Comissió Tècnica d’Urbanisme de l’aprovació de l’acord provisional, entregada al Ministeri de Territori i Habitatge en data 25 de juny de 2021, conforme al procediment administratiu establert a l’article 99 de la LGOTU;

Vist que la Comissió Tècnica d’Urbanisme va debatre i donar la seva conformitat a la modificació en data 19 d’octubre de 2021;

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 28 d’octubre de 2021, aprova el Decret del 28-10-2021, de modificació de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany, corresponent a la seva sisena (VI) modificació.

Modificació primera

  1. Justificació

Vistes les dimensions dels serveis de totes les urbanitzacions de la parròquia calculades per unes densitats pròpies de cases unifamiliars i vist el continu creixement d’edificis plurifamiliars en aquestes zones residencials qualificades amb clau 4a en el POUPEE es preveu que les infraestructures actuals no puguin assegurar el servei de futures edificacions. L’objectiu d’aquesta modificacions es doncs la de reduir sensiblement aquesta densitat.

  1. Proposta de modificació

Es modifica l’article 124 en els seus punts 3.3 (parcel·la mínima), 4.2 (densitat màxima, neta d’habitatges i mancomunitat de parcel·les), i 4.3 (superfície màxima edificable).

Article 124.3.c:

Parcel·la mínima

Superfície de 400 metres quadrats en unifamiliar i 2.500 metres quadrats en plurifamiliar, deduint els espais de voravia.

 

Article 124.4.2.b:

 

Densitat màxima neta d’habitatges

Per a habitatges unifamiliars: un habitatge per parcel·la mínima.

Per a habitatges en edificis plurifamiliars, s’aplicarà una densitat màxima d’un habitatge per cada 250 m2 de solar net.

 

Article 124.4.2.d:

 

Mancomunitat de parcel·les

Es poden mancomunar un màxim de dues parcel·les per a realitzar dos habitatges unifamiliars.

Es poden mancomunar dues parcel·les o més, amb vista a la construcció d’edificacions unifamiliars en filera, sempre que es respectin les condicions i els paràmetres d’edificació destinats als edificis plurifamiliars.

 

Article 124.4.3.b:

 

Superfície màxima edificable

La superfície màxima edificable en planta no pot ser superior als 400 metres quadrats. En el cas d’edificis plurifamiliars la superfície màxima edificable en planta no pot superar els 200 m² per bloc edificat i hauran de complir amb les separacions entre edificacions.

 

Modificació segona

  1. Justificació

Aquesta modificació es proposa als efectes de clarificar la mala interpretació del concepte de plantes en la clau 4a per edificacions esglaonades.

 

  1. Proposta de modificació

Es modifica l’article 124 punt 4.2 (nombre de plantes) i I’annex croquis n· 12.

 

Article 124.4.2.g:

 

Nombre de plantes

3 plantes = planta baixa + 2 plantes en cas de no esglaonar l’edifici (croquis núm. 11)

4 plantes = planta baixa + 3 plantes en el conjunt de tota l’edificació esglaonada (croquis núm. 12). En aquest cas les plantes semisoterrànies computaran a nivell d’edificabilitat en tota la superfície que sigui habitable.

En el cas d’unitats d’actuació en sòl urbanitzable en què no s’esgoti l’edificabilitat anterior al POUPEE, i en terrenys de sòl urbà consolidat provinents del desenvolupament d’unitats d’actuació que compleixen les condicions que s’exposen, i només en el cas que amb l’anterior normativa estigués qualificada en una zona amb una edificabilitat superior a la residencial (4a), en el procés del planejament derivat i prèvia justificació d’aquella edificabilitat es podrà arribar a 5 plantes (planta baixa + 4 plantes), sempre dins del gàlib màxim determinat en el croquis núm. 22 dels gràfics annexos a aquestes normes.

Modificació tercera

  1. Justificació

Per tal de millorar la qualitat dels edificis i les condicions d’habitabilitat en les parcel·les en les que s’edifiqui més d’un bloc es proposa modificar el paràmetre referit a les connexions entre edificacions, creant així espais lliures d’edificació.

 

  1. Proposta de modificació

Es modifica l’article 124 apartat 4.2 (sòl de parcel·la lliure d’edificació).

Article 124.4.2.e:

 

Sòl de parcel·la lliure d’edificació

El 67 % de la parcel·la s’ha de destinar a espais verds col·lectius o privats. S’hi poden fer jardins i instal·lacions d’esbarjo (tennis, piscines no cobertes, etc.) destinats a l’ús privat o col·lectiu dels veïns de l’edifici.

Tota superfície de terreny que per raons estètiques o per ajustament de volums no s’edifiqui, però que hagi servit per efectuar el càlcul de la superfície màxima edificable, resta formant part de la propietat de l’immoble a títol de “non aedificandi”. S’ha de condicionar el nivell dels vials contigus i destinar-lo a jardins i instal·lacions d’esbarjo per a ús dels veïns de l’edifici.

No es poden efectuar tancaments de l’àrea enjardinada amb elements que puguin ocasionar danys a tercers. Les tanques i els tancaments han de ser opacs com a màxim en un metre d’alçada des del nivell del carrer.

 

Modificació quarta

  1. Justificació

A fi d’evitar l’aparició de múltiples plantes soterrades dins de la modificació de terreny amb tendència a destinar-se a usos d’habitatge, incompatible amb les plantes soterrades, i per millorar la integració dels murs de modificació de terreny amb el perfil natural, es proposa modificar l’apartat d’adaptació topogràfica i moviment de terres de totes les zones.

  1. Proposta de modificació

Es modifiquen els articles 121 apartat 4.3, 122 apartat 4.2, 124 apartat 4.2, 125 apartat 4.2 i 128 apartat 4.3 (tots ells d’adaptació topogràfica i moviment de terres), els croquis 11 i 13, i s’afegeix el croquis 11 bis.

Articles 121.4.3.i, 122.4.2.g, 125.4.2.g i 128.4.3:

Adaptació topogràfica i moviment de terres

Els murs emprats en la modificació del terreny d’un mateix solar no poden superar en conjunt l’alçada de 9 metres, mesurats sense interrupcions de terreny natural.

El màxim desnivell entre el terreny transformat i el que pugui entendre’s com a natural serà de 9 metres per sobre. Aquests límits màxims de variació topogràfica s’aplicaran a l’interior de la parcel·la de manera esglaonada. Cap mur podrà superar l’alçada màxima de 3 metres excepte el primer, que podrà tenir una alçada màxima de 4 metres. La distancia mínima entre els murs emprats en la modificació del terreny ha de ser com a mínim de 3 metres per el primer esglaonament. Pels següents esglaonaments successius la distància mínima entre murs emprats per la modificació de terreny o en els talussos resultants en les parts laterals de l’edificació ha de ser com a mínim de 6 metres (veure croquis 11, 11bis i 12).

El conjunt dels murs emprats en la modificació de terreny no podran superar, en cap punt, l’alçada de 4 metres mesurats respecte a qualsevol punt del terreny natural.

Els murs posteriors i laterals resultants de l’excavació no poden superar l’alçada reguladora de l’edificació. L’alçada d’aquests murs es determina des de la cota a partir de la que s’estableix l’altura màxima de l’edificació (ARM).

Els mus laterals frontals emprats en el sosteniment d’excavacions o talussos per sobre de la modificació de terreny no poden superar ni l’alçada de 1,80 metres, ni el límit natural del terreny.

Només s’admetran portes cegues de garatge, forats o sistemes de ventilació, seguint les determinacions de l’apartat planta subterrània, únicament en els murs de modificació de terreny utilitzats per l’ús d’aparcament.

 

Article 124.4.2.j:

Adaptació topogràfica i moviment de terres

Els murs emprats en la modificació del terreny d’un mateix solar no poden superar en conjunt l’alçada de 9 metres, mesurats sense interrupcions de terreny natural.

El màxim desnivell entre el terreny transformat i el que pugui entendre’s com a natural serà de 9 metres per sobre. Aquests límits màxims de variació topogràfica s’aplicaran a l’interior de la parcel·la de manera esglaonada. Cap mur podrà superar l’alçada màxima de 3 metres excepte el primer, que podrà tenir una alçada màxima de 4 metres. La distancia mínima entre els murs emprats en la modificació del terreny ha de ser com a mínim de 3 metres per el primer esglaonament. Pels següents esglaonaments successius la distància mínima entre murs emprats per la modificació de terreny o en els talussos resultants en les parts laterals de l’edificació ha de ser com a mínim de 6 metres (veure croquis 11, 11bis i 12).

 

El conjunt dels murs emprats en la modificació de terreny no podran superar, en cap punt, l’alçada de 4 metres mesurats respecte a qualsevol punt del terreny natural.

Els murs posteriors i laterals resultants de l’excavació no poden superar l’alçada reguladora de l’edificació. L’alçada d’aquests murs es determina des de la cota a partir de la que s’estableix l’altura màxima de l’edificació (ARM).

Els mus laterals frontals emprats en el sosteniment d’excavacions o talussos per sobre de la modificació de terreny no poden superar ni l’alçada de 1,80 metres, ni el límit natural del terreny.

 

Excepcionalment, en les parcel·les amb accés únic des d’un vial situat en la cota superior, el màxim desnivell entre el terreny modificat i el que pugui entendre’s com a natural podrà ser d’11 metres. Aquest desnivell màxim de variació topogràfica s’aplicarà de manera esglaonada.

Els murs tindran obligatòriament una alçada de 3 metres, excepte el primer mur, que podrà tenir una alçada màxima de 5 metres sobre la cota de la rasant del terreny. La distancia mínima entre els murs emprats en la modificació del terreny ha de ser com a mínim de 3 metres per el primer esglaonament. Pels següents esglaonaments successius la distància mínima entre murs emprats per la modificació de terreny o en els talussos resultants en les parts laterals de l’edificació ha de ser com a mínim de 6 metres.

En aquets casos, serà obligatori aplicar l’alçada reguladora màxima de l’edificació d’11,50 metres, i cap punt de l’edificació podrà superar els 4,50 metres d’alçada respecte de la rasant del vial. L’alçada màxima de l’edificació des del punt mes baix fins al carener més alt és de 20,50 metres (9 metres d’adaptació topogràfica màxima + 11,50 metres d’alçada màxima a carener).

Excepcionalment, l’alçada màxima de l’edificació des del punt més baix fins al carener més alt és de 22,50 metres (11 metres d’adaptació topogràfica màxima + 11,50 metres d’alçada màxima a carener; veure croquis 13).

 

Nomes s’admetran portes cegues de garatge, forats o sistemes de ventilació seguint les determinacions de l’apartat planta subterrània, únicament en els murs de modificació de terreny utilitzats per l’ús d’aparcament.

 

 

Disposició transitòria

Els canvis introduïts en el present decret no afecten les sol·licituds que havien estat presentades abans de la seva aprovació provisional, de data 1 de febrer de 2021.

 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general i efectes.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 28 d’octubre de 2021.