Ordinació de modificació de medi ambient i paisatge urbà

Ordinació del 27-7-2021, de modificació de l'Ordinació de medi ambient i paisatge urbà de la parròquia d’Escaldes-Engordany

 

Vista l’Ordinació del 9 de març de 2009, de medi ambient i paisatge urbà de la parròquia d’Escaldes-Engordany, publicada al BOPA en data 25 de març de 2009;

 

 

Vista l’Ordinació del 19 de juliol de 2013, de modificació de l’Ordinació de medi ambient i paisatge urbà de la parròquia d’Escaldes-Engordany, publicada al BOPA en data 31 de juliol de 2013;

 

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 27 de juliol del 2021, ha aprovat la següent Ordinació de modificació de l'Ordinació de medi ambient i paisatge urbà de la parròquia d’Escaldes-Engordany, que s'articula com segueix:

 

 

Article primer

 

Es modifica l'article 40, procediment sancionador, que queda redactat com segueix:

 

Article 40. Procediment sancionador

 

 1. El procediment s’inicia mitjançant constatació d’infracció per part del funcionari o treballador públic adscrit al Departament de Medi Ambient o agent de circulació comunal, que redactarà l’acta de constatació d’infracció.

 

 1. L’acta s’ha de notificar a la persona afectada i, informar-la que disposa d’un termini de deu (10) dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de notificació, per a presentar davant del Comú d’Escaldes-Engordany les al·legacions i aportar els documents que estimi necessaris en defensa dels seus drets.

 

 1. La notificació de la infracció es podrà fer individualment per a cada constat o conjuntament amb altres constats de les mateixes característiques quan afectin a la mateixa persona.

 

 1. La notificació del constat de la infracció ha de contenir com a mínim, les informacions següents:
 2. a) La identitat de la persona o les persones presumptament responsables de la infracció.
 3. b) La data de la presumpta infracció.
 4. c) Una breu descripció dels fets.
 5. d) El tipus d’infracció, la seva gradació (molt greu, greu o lleu), i l’article de la norma presumptament vulnerada.
 6. e) L’import de la sanció.

 

 1. Transcorregut el termini de deu (10) dies hàbils establert en l’apartat anterior i, completat l’expedient en el seu cas amb les al·legacions de la persona interessada, el departament competent el tramet a la Junta de Govern del Comú per a la seva resolució.

 

 1. La resolució dictada per la Junta de Govern del Comú es notifica a la persona interessada. En el cas que se li imposi una sanció la persona interessada disposa d’un termini de tretze (13) dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, per fer efectiu l’import a les oficines del Comú. Un cop fet efectiu l’import es procedirà a l’arxiu de l’expedient sense necessitat d’ulterior notificació de resolució. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi fet efectiu l’import corresponent, es procedirà al cobrament per via executiva.

 

 1. La resolució de la Junta de Govern no exhaureix la via administrativa, d’acord amb l’article 124 del Codi de l’administració i per tant la persona interessada pot interposar recurs davant del Consell de Comú en el termini d’un mes a comptar de la data de la notificació.

 

 1. La interposició de recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat d’acord amb els articles 50 i 129 del Codi de l’administració.

 

 1. La persona interessada que dipositi l’import de la infracció dins del termini de deu (10) dies hàbils previstos a l’apartat primer es beneficiarà d’una reducció del 40% de l’import de la sanció. En aquest darrer supòsit, es procedirà a l’arxiu de l’expedient sense necessitat d’ulterior resolució.

 

 

Article segon

 

Es modifica l'article 41, Extinció de la responsabilitat, que queda redactat com segueix:

 

Article 41. Extinció de la responsabilitat

 

La responsabilitat derivada de les infraccions s’extingeix per les causes següents:

 

 1. a) Pagament de la sanció.

 

 1. b) Per prescripció. Les infraccions prescriuen al cap de l’any en el cas de les faltes lleus, al cap de 2 anys en les faltes greus i al cap de 3 anys en les faltes molt greus. El moment d’inici de la prescripció comença a córrer en el moment que el Comú descobreix la infracció i s’interromp en el moment que s’inicia el procediment sancionador contra l’infractor.

 

Disposició final única

 

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 27 de juliol de 2021.