1 / 1

Decret d’acord provisional de modificació de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany

Decret del 17-6-2021, d’acord provisional de modificació de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme d’Escaldes-Engordany, posterior al període d’exposició pública

(VII modificació)

 

Exposició de motius:

Vist el Decret de data 25 de juny del 2018, d’aprovació de la primera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial d’Escaldes-Engordany (en endavant el POUPEE),

Vistos els articles 105 i 106 del text refós de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (en endavant la LGOTU),

Vist el Decret de data 1 de febrer de 2021, d’acord provisional de modificació de les normes urbanístiques del POUPEE, que obria el termini d’informació pública de la modificació presentada,

Vist que el període d’informació pública, de seixanta dies i segons estipula l’article 96 de la LGOTU, ha resultat exhaurit des de la publicació de l’acord provisional de modificació, que va tenir lloc al BOPA núm. 16, en data 3 de febrer de 2021,

Vist que tan sols s’ha presentat una al·legació a la proposta de modificació,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 17 de juny de 2021, acorda:

  1. Desestimar l’al·legació repertoriada amb el número 1, única al·legació presentada a la proposta de modificació VII del POUPEE.
  2. Aprovar, amb caràcter provisional i transcorregut el període d’exposició pública, la modificació del POUPEE publicada al BOPA núm. 16, en data 3 de febrer de 2021, i trametre-la al Govern per a la seva aprovació prèvia en els termes de l’article 99 de la LGOTU.
  3. Publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el present decret.

 

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 17 de juny de 2021.