Ordinació del 19-5-2021, de suplement de crèdit a les partides del pressupost 2021 per realitzar les obres de renovació dels serveis i embelliment de l'av. Fiter i Rossell (tram des del c. Manel Cerqueda i Escaler fins al pont dels Escalls)

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei de les finances comunals del 27 de juny del 2003;

Vist el que disposa l'article 72 de la Llei de finances comunals i l'informe emès pel servei d'Intervenció;

Vist l'informe d'adjudicació dels treballs a la constructora per un import total de 1.348.969,64 €, i vist que s'han de preveure els treballs del tècnic adjudicatari director de l'obra i els treballs de control de qualitat de l'obra;

Vist el crèdit pressupostari existent a les partides de pressupost destinades a l'obra de referència:

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 71 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de consell de comú celebrada en data 19 de maig de 2021, aprova la següent Ordinació de suplement de crèdit a les partides del pressupost 2021 per realitzar les obres de renovació dels servis i embelliment de l'av. Fiter i Rossell (tram des del c. Manel Cerqueda i Escaler fins al pont dels Escalls), que s'articula com segueix:

 

Article primer

S'aprova un suplement de crèdit per fer front a les obres de renovació dels serveis i embelliment de l'avinguda Fiter i Rossell, per un import total de 368.515,52 € a les següents partides:

 

501-1611002-61731

"Conservació de clavegueres d'aigües residuals i pluvials de Fiter i Rossell i Vilars"

 360.005,91 €

501-4501002-60720

"Voreres - via pública Fiter i Rossell"

 6.470,93 €

501-4501002-61702

"Millora d'espais públics - via pública Fiter i Rossell"

 2.038,68 €

 

total suplement de crèdit

 368.515,52 €

 

Article segon

Aquest suplement de crèdit es finançarà amb la incorporació de romanents de tresoreria.

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 19 de maig de 2021.