Ordinació del 19-5-2021, de crèdit extraordinari per realitzar les obres d'instal·lació d'un decantador al magatzem del parc mòbil comunal

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei de les finances comunals del 27 de juny del 2003;

Vista l'estimació realitzada pel Departament d'Urbanisme de l'obra en qüestió, per un import de 35.000 €;

Vista la voluntat del Comú de procedir amb aquesta obra per tal de ser respectuós amb el medi ambient i acomplir la normativa vigent;

Atès que al pressupost vigent no hi ha cap partida assignada a tal efecte;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 71 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú celebrada en data 19 de maig de 2021, aprova la següent Ordinació de crèdit extraordinari, per realitzar les obres d'instal•lació d'un decantador al magatzem del parc comunal, que s'articula com segueix:

 

Article primer

Per fer front a les obres d'instal·lació d'un decantador al magatzem del parc mòbil situat a l'aparcament de la Torre de les dos Valires, s'aprova un crèdit extraordinari, per un import 35.000 €, destinat a la següent partida pressupostària de nova creació:

501-9201001-61200 “millora d'edificis del parc mòbil”, 35.000 €

 

Article segon

Aquest crèdit extraordinari es finançarà amb la incorporació de romanents de tresoreria.

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.