Ordinació preus públics (modificació 1-2-2021)

Ordinació del 29-3-2021, de modificació de l'Ordinació de l’1-2-2021, de preus públics per l'any 2021

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 29 de març del 2021, ha aprovat la següent Ordinació de modificació de l'Ordinació de l’1-2-2021, de preus públics per l'any 2021, que s'articula com segueix:

Article primer

Es modifica l'article 8.3, Guals, que queda redactat com segueix:

8.3. Guals

Fet generador: constitueix el fet generador l’autorització d’una reserva de pas a través de la voravia per a l’accés de vehicles a edificis i solars. Els guals tindran una llargada mínima de 2 metres.

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix a raó de 56,35 € anyals per metre lineal.

El pagament d’aquest preu públic és anyal i es merita el primer dia de l’any natural.

En el cas que l’autorització es lliuri després del dia 1 de gener, el preu públic es merita a la data de l’inici de l’activitat. En aquest cas el preu es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l’any, incloent el de la data en què s’ha lliurat l’autorització del gual.

El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Escaldes-Engordany, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives.

Si és necessari tornar a pintar el gual es cobrarà un preu públic addicional a raó de 3,75 € per metre lineal; la placa identificativa del gual (o les seves reposicions) es cobraran a raó de 25,60 €.

 

 Article segon

Es modifica l'article 8.4, Contenidors, tanques d’obra, bastides, grues d’obra, reserves d’espai, terrasses de bar i espais públics destinats a activitats comercials o promocionals a la zona Vivand, que queda redactat com segueix:

8.4. Contenidors, tanques d’obra, bastides, grues d’obra, reserves d’espai a la via pública, ocupacions de la via pública, terrasses de bar i espais públics destinats a activitats comercials o promocionals a la zona Vivand       

Fet generador: constitueix el fet generador l’autorització per a l’ocupació de la via pública amb contenidors, tanques d’obra, bastides, grues d’obra, reserves d’espai, ocupacions de la via pública i terrasses de bar.

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

Contenidors: l'emplaçament de contenidors a la via pública, per a dipòsit temporal de runa i enderrocs provinents de les obres, cotitzarà a raó de 18,45 € per contenidor i per dia. Si es tracta de contenidors tipus "sac", cotitzaran a raó de 5,50 € per unitat i dia.

Tanques d'obra: l'ocupació de la via pública amb tanques d'obra, cotitza en funció del procés constructiu de l'edifici, com segueix:

  • 133,25 € si la durada de l'ocupació es inferior o igual a tres mesos i no ocupa una superfície superior als 50 metres quadrats.
  • 1,28 € per metre quadrat i per dia fins a la rasant del carrer.
  • 3,75 € per metre quadrat i per dia, a partir del nivell de la rasant del carrer.

Bastides: l'emplaçament de bastides a la via pública, per a l'execució d'obres o treballs a les façanes, cotitza a raó de 1,28 € per m2 i per dia.

Quan les referides obres siguin destinades a millora o embelliment de la façana de l'edifici, aquestes quedaran exonerades de cotització pel concepte d'ocupació de la via pública, durant el termini de 30 dies, per cada façana. Més enllà del referit termini, cotitzaran 1,75 € per metre quadrat i dia.

Grues d'obra i muntacàrregues: l'emplaçament amb caràcter temporal de grues i muntacàrregues d'obra  a la via pública cotitza un preu fet de 1.230,00€ els sis primers mesos en concepte d'instal•lació i un preu fet de 3,75 € per metre quadrat i per dia a partir el sisè mes.

Reserva d’espai a la via pública: la reserva d'espai d'estacionament a la via pública davant dels hotels, per a càrrega i descàrrega d'equipatges de passatgers, cotitza en funció dels metres lineals de reserva, a raó de 160 €/any per metre lineal.

Les reserves d'espai han de tenir una longitud mínima de 5 metres i màxima de 15 metres.

Les primeres autoritzacions comporten el pagament de la pintura, a raó de 36 € metre lineal i la instal•lació i subministrament de la placa identificativa del gual, a raó de 123€.

Ocupacions de la via pública amb caràcter temporal: l’ocupació de la via pública per a la realització d’obres menors i obres majors.

Ocupació de la via pública per a la realització d'obres

Import

Ocupació d’un carrer, vorera o calçada per a obres menors i majors. En cas de tancament que impedeixi circular, es cobrarà el nombre de m2 totals del carrer, calçada o vorera.

0,2 € per m2 i per hora

1,25 € per m2 i per dia

Ocupació de la via pública amb caràcter temporal: l’ocupació de la via pública per a la realització d’operacions de càrrega i descàrrega comercial, serveis de mudances i la realització d'esdeveniments culturals, socials i/o esportius.

Ocupació de la via pública

Import

Ocupació de zones d’estacionament i reservats

10,00 € / dia (per plaça)

Ocupació d'un carrer, calçada o vorera per operacions de càrrega i descàrrega comercial, serveis de mudances o la realització d'esdeveniments culturals, socials i/o esportius. En cas de tancament que impedeixi circular, es cobrarà el nombre de m2 totals del carrer, calçada o vorera.

0,1 € per m2 i per hora

0,5 € per m2 i per dia

Addicional per a l’ocupació de cada plaça reservada per a persones discapacitades

10,00 € / dia (per plaça)

Quan es produeixi l'ocupació d'una o més places de zona blava caldrà realitzar la sol·licitud amb un preavís de 24h per tal de poder reservar la plaça.

Terrasses de bar: d’acord amb l’Ordinació sobre la instal·lació de terrasses a les places, els carrers i els espais públics, de data 29 de setembre del 2017, cotitzen tenint en compte la classificació dels carrers establerta a l'article  31.5 de l’Ordinació Tributària, d'acord amb el següent preu fet:

Categoria 1a:

16,70 €/m2 i per mes.

Categoria 2a:

11,95 €/m2 i per mes.

Categoria 3a:

11,10 €/m2 i per mes.

Categoria 4a:

  9,45 €/m2 i per mes.

Categoria 5a:  

  5,85 €/m2 i per mes.

El pagament d’aquest preu públic és mensual i es merita el dia de l’obtenció de la llicència, en funció de la durada en la proporció següent:

  • Fins a tres mesos: 10 % de reducció en la seva categoria
  • Fins a sis mesos: 20% de reducció en la seva categoria
  • Fins a nou mesos: 30 % de reducció en la seva categoria
  • Fins a dotze mesos: 40 % de reducció en la seva categoria

Zona Vivand: ocupació d’espais públics situats a la zona VIVAND per part d’establiments comercials radicats a la zona.

Per als espais públics situats a la zona VIVAND davant d’establiments comercials ja autoritzats, es cotitza segons la subzona de radicació, com segueix:

  • Zona 1: 5 € per dia i per metre quadrat
  • Zona 2: 3 € per dia i per metre quadrat
  • Zona 3: 1,5 € per dia i per metre quadrat

Ocupació d’espais públics situats a la zona VIVAND i oferts a concurrència pública:

Els espais públics situats a la zona VIVAND oferts a concurrència pública cotitzen segons l’oferta de l’adjudicatari.

 

Article tercer  

Es modifica l'article 8.7.d, referent al Lloguer i venda de nínxols, i concretament als preus dels diferents serveis als cementiris, que queda redactat com segueix:

 

8.7 Lloguer i venda de nínxols

Fet generador: constitueix el fet generador la compra o arrendament de nínxols, panteons o columbaris dels cementiris comunals, la compra de làpides així com la contractació dels diferents serveis de cementiri. 

Import: l’import d’aquests preus públics s’estableix de la manera següent:

d/ Preus dels diferents serveis als cementiris:

    Preu fet per inhumació:

   212,00 €

    Preu fet per exhumació:

   253,00 €

    Crida:

     22,00 €

    Servei d’enterrament:

   246,00 €

    Introducció de cendres:

50,00 €

El pagament d’aquests preus públics es fan efectius directament a les oficines del Comú, en el moment de la seva contractació.

 

Disposició final única

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 29 de març de 2021.