Subvencions i bonificacions Covid

Exposició de motius

El Comú d’Escaldes-Engordany aprova aquesta Ordinació de subvencions i bonificacions a empreses i autònoms en el marc de la crisi econòmica i sanitària globalitzada provocada per la pandèmia de la SARS-CoV-2 (Covid-19).

Les mesures implantades a nivell mundial per tal de protegir la salut i seguretat dels ciutadans han creat un gran impacte a les economies de les empreses i els autònoms, molts dels quals s’han vist obligats a suspendre la seva activitat, creant un evident greuge econòmic. També s’ha vist agreujada la situació dels emprenedors, que veuen com iniciar una activitat es converteix en un repte i en un sobreesforç econòmic.

Amb l’objectiu de donar resposta als sectors més afectats del teixit econòmic de la parròquia, el Comú d’Escaldes-Engordany implementa una bateria de mesures de suport que consisteixen en l’atorgament de diferents ajudes (subvencions i bonificacions), que seran atorgades a les empreses i als autònoms que compleixen amb els requisits establerts en aquesta ordinació.

S’estableixen bonificacions directes a fons perdut en relació al pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, així com bonificacions del preu públic de terrasses per tal d’afavorir els bars i restaurants de la parròquia, que han patit les restriccions més estrictes en la segona fase de la pandèmia.

S’estableixen quatre programes de subvencions als efectes de fomentar la reactivació econòmica a Escaldes-Engordany:
A la guarda i cura dels infants menors de dotze anys.
A l’actualització digital, l’ús de les TIC i la innovació.
A la contractació d’assessorament.
Als programes de formació i reciclatge professional.

D’acord amb el que disposa l’article 4.16 de la Llei 19/2017, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, de data 20 d’octubre de 2017 i, tenint en compte els principis de la Constitució del Principat d’Andorra, el Comú d’Escaldes-Engordany, en la seva sessió ordinària de data 22 d’octubre del 2020, aprova la següent Ordinació de subvencions i bonificacions a empreses i autònoms en el marc de la pandèmia del SARS-CoV-2 (Covid-19):


Capítol I.
Disposicions generals.

 

Article 1
Objecte

L’objecte de la present ordinació és la regulació dels ajuts en forma de subvencions i bonificacions destinades a empreses i autònoms que atorga el Comú d’Escaldes-Engordany en el marc de la pandèmia de la SARS-CoV-2 (Covid-19).

 

Article 2
Objectius

Donar suport i ajudar econòmicament a les empreses i autònoms que han patit un greuge econòmic derivat de la situació de crisi econòmica i sanitària provocada per la Covid-19.

Establir mesures de foment de l’activitat econòmica i conservació dels llocs de treball existents.

Garantir la destinació de la subvenció a les despeses que derivin directament de l’activitat subvencionada.

 

Article 3
Límits a l’atorgament de les subvencions i bonificacions

Les subvencions i bonificacions són acordades fins al límit de la partida pressupostària aprovada pel Comú d’Escaldes-Engordany mitjançant l’Ordinació del pressupost per a l’exercici econòmic 2020, de data 24 de juliol de 2020.

 

Article 4
Subvencions i bonificacions a empreses i autònoms

Les subvencions i bonificacions que s’atorguen a empreses i autònoms i que es regulen a la present ordinació són les següents:

Bonificacions directes a fons perdut en relació al pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarial i professionals.

Bonificació del preu públic de terrasses.

Ajuts pel foment de la guarda i cura dels infants menors de dotze anys.

Subvencions per afavorir la recuperació econòmica per mitjà de bonificacions per l’actualització digital, ús de les TIC i innovació.

Subvencions per a la contractació d’assessorament per a autònoms, empresaris i emprenedors.

Subvencions per a dur a terme programes de formació i reciclatge professional.


Capítol II.
Bonificacions en relació al pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarial i professionals.

 

Article 5
Bonificacions en relació al pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarial i professionals

S’estableixen bonificacions directes a fons perdut en relació al pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarial i professionals.

Aquestes ajudes seran sempre del 100% del total de l’impost.

 

Article 6

Beneficiaris

Els beneficiaris d’aquestes bonificacions seran les empreses i autònoms obligats al pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarial i professionals que compleixin els següents requisits:

Que la seva xifra de negocis durant l’exercici 2019 no hagi estat superior a 450.000 euros anyals en el cas d’activitats professionals o empresarials, o que la seva xifra de negocis per l’exercici 2019 no sigui superior a 900.000 euros per als negocis considerats com d’activitats estrictament comercials, entenent aquestes com les que consisteixin en el lliurament de béns sense que aquests hagin estat objecte de transformació prèvia per part del negoci.

Que hagin patit una reducció de la seva xifra de negoci igual o superior al 35% durant l’exercici econòmic corresponent a l’any natural 2020, en relació a la seva xifra de negocis del mateix període corresponent a l’any natural 2019.

Que l’obligat tributari no tingui deutes pendents amb l’administració comunal ni amb l’administració general.

Que no es trobin en suspensió de pagaments, en fallida, o en estat d’insolvència.

 

Article 7

Sol·licitud i documentació acreditativa

Per optar a l’atorgament d’aquest ajut s’ha de presentar una sol·licitud al Servei de Tràmits, juntament a la següent documentació acreditativa:

Justificant del pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals.

Justificant del pagament i liquidació de l’impost General Indirecte, del primer semestre o tercer trimestre, segons correspongui, dels anys 2019 i 2020.

Declaració responsable conforme el sol·licitant no té deutes pendents amb l’administració comunal o general.

Les sol·licituds seran tramitades seguint l’ordre de registre d’entrada al Servei de Tràmits del Comú.


Capítol III.
Bonificació del preu públic de terrasses, destinat a les activitats de restauració.

 

Article 8
Bonificacions del preu públic de terrasses

S’atorgaran bonificacions destinades als empresaris de la restauració.

La bonificació consistirà en el retorn del 100% del preu públic de terrasses de dits establiments durant l’any 2020.

Article 9
Beneficiaris

Els beneficiaris d’aquestes bonificacions seran els negocis que hagin estat prèviament autoritzats pel Comú a disposar de terrasses pels seus establiments i que compleixin amb els requisits següents:

Que no tinguin deutes pendents amb l’administració comunal ni amb l’administració general.

Que no es trobin en suspensió de pagaments, en fallida, o en estat d’insolvència.

 

Article 10
Sol·licitud i documentació acreditativa

Per optar a l’atorgament d’aquest ajut s’ha de presentar una sol·licitud genèrica al Servei de Tràmits juntament amb la següent documentació acreditativa:

Justificant del pagament del preu públic de terrasses corresponent a l’any 2020.

Declaració responsable conforme el sol·licitant no té deutes pendents amb l’administració comunal o general.


Capítol IV.
Subvencions per al foment de la guarda i cura dels infants menors de dotze anys.

 

Article 11
Objectius

L’objectiu d’aquesta subvenció és preservar el servei social essencial per a les famílies que donen les empreses que es dediquen a la guarda i cura dels infants menors de dotze anys, per tal que no hagin de cessar la seva activitat a raó de complir amb els requeriments sanitaris actuals d’aforament i mesures de seguretat.

S’atorgaran subvencions per afavorir la guarda i cura dels infants menors de dotze anys mitjançant ajudes directes als negocis que tenen aquesta activitat dins del seu objecte social i el seu registre de comerç.

Les subvencions pel foment de la guarda i cura dels infants menors de dotze anys seran d’un màxim de 15.000 euros per empresa.

 

Article 12
Sol·licitud i documentació acreditativa

Per optar a l’atorgament d’aquest ajut s’ha de presentar una sol·licitud al Servei de Tràmits, juntament a la següent documentació acreditativa:

L’estat de comptes anuals de l’exercici 2019 presentat al Registre oficial de comptes, així com els balanços provisionals de l’exercici 2020.

Les declaracions fiscals presentades d’impostos directes a l’exercici 2019 i d’impostos indirectes dels exercicis 2019 i 2020.

Documentació relativa a les despeses de personal amb la presentació de les cotitzacions salarials de la CASS pels exercicis 2019 i 2020.

Memòria justificativa del destí de la subvenció.


Capítol V.
Subvencions per actualització digital, TIC i innovació per afavorir la recuperació econòmica.

 

Article 13
Subvencions per actualització digital, TIC i innovació per afavorir la recuperació econòmica

S’estableixen subvencions a les empreses i autònoms per afavorir la recuperació econòmica, l’actualització digital, l’ús de les TIC i la innovació.

L’objectiu d’aquesta subvenció és afavorir l’adquisició d’equipaments informàtics, eines informàtiques de gestió o programes, la creació d’un portal de reserves, el desenvolupament d’eines per a la venta a distància, i l’assessorament tecnològic, considerant aquesta enumeració amb caràcter informatiu i no limitatiu.

 

Article 14
Beneficiaris

Els beneficiaris d’aquestes subvencions seran les empreses i autònoms que compleixen els següents requisits:

Que la seva xifra de negocis durant l’exercici 2019 no hagi estat superior a 450.000 euros anyals en el cas d’activitats professionals o empresarials, o que la seva xifra de negocis per l’exercici 2019 no sigui superior a 900.000 euros per als negocis considerats com d’activitats estrictament comercials, entenent aquestes com les que consisteixin en el lliurament de béns sense que aquests hagin estat objecte de transformació prèvia per part del negoci.

Que no tinguin deutes pendents amb l’administració comunal ni amb l’administració general.

 

Article 15
Condicions

Les subvencions per a la recuperació econòmica tindran un import màxim de 2.000 euros (IGI inclòs) per cada empresa o autònom.

El finançament per a la compra del material o el serveis definits a l’article 13.2 correspondrà, com a màxim, al 70% del total de la factura de compra.

Caldrà que el sol·licitant presenti un mínim de dos pressupostos per poder optar a l’atorgament de la subvenció.

 

Article 16
Sol·licitud i documentació acreditativa

Per optar a l’atorgament d’aquest ajut s’ha de presentar una sol·licitud al Servei de Tràmits, juntament a la següent documentació acreditativa:

Còpia dels pressupostos.

Justificant de pagament de la compra i/o servei, en cas de ser resolta favorablement la sol·licitud.

Justificant dels pagaments corresponents a l’IGI de l’exercici anterior i de l’any en curs.

Declaració responsable conforme el sol·licitant no té deutes pendents amb l’administració comunal o general.

Les sol·licituds seran tramitades seguint l’ordre de registre d’entrada al Servei de Tràmits del Comú.


Capítol VI.
Subvencions per contractació d’assessorament per afavorir la recuperació econòmica per empreses i autònoms.

 

Article 17
Subvencions per contractació de serveis d’assessorament

Com a mesura de suport a les empreses es facilita l’accés a l’assessorament legal, normatiu, econòmic i fiscal a través de la contractació de tècnics especialitzats. Es tracta de subvencions per poder contractar assessors (economistes, comptables, advocats i fiscalistes) per tenir una opinió experta sobre la casuística, situació i millores a emprendre per part de les empreses.

 

Article 18
Beneficiaris

Els beneficiaris d’aquestes subvencions seran les empreses i autònoms que compleixin els següents requisits:

Que la seva xifra de negocis durant l’exercici 2019 no hagi estat superior a 450.000 euros anyals en el cas d’activitats professionals o empresarials, o que la seva xifra de negocis per l’exercici 2019 no sigui superior a 900.000 euros per als negocis considerats com d’activitats estrictament comercials, entenent aquestes com les que consisteixin en el lliurament de béns sense que aquests hagin estat objecte de transformació prèvia per part del negoci.

Que no tinguin deutes pendents amb l’administració comunal ni amb l’administració general.

 

Article 19
Condicions

Les subvencions per contractació d’assessorament per afavorir la recuperació econòmica per empreses i autònoms tindran un import màxim de 2.000 euros (IGI inclòs) cada empresa o autònom.

El finançament per a la compra del material o el serveis definits a l’article 13.2 correspondrà, com a màxim, al 70% del total de la factura.

Caldrà que el sol·licitant presenti un mínim de dos pressupostos per poder optar a l’atorgament de la subvenció.

 

Article 20
Sol·licitud i documentació acreditativa

Per optar a l’atorgament d’aquest ajut s’ha de presentar una sol·licitud al Servei de Tràmits, juntament a la següent documentació acreditativa:

Còpia dels pressupostos.

Justificant de pagament de la compra i/o servei, en cas de ser resolta favorablement la sol·licitud.

Justificant dels pagaments corresponents a l’IGI de l’exercici anterior i de l’any en curs.

Declaració responsable conforme el sol·licitant no té deutes pendents amb l’administració comunal o general.

Les sol·licituds seran tramitades seguint l’ordre de registre d’entrada al Servei de Tràmits del Comú.


Capítol VII.
Subvencions per a programes de formació i reciclatge professional per empreses i autònoms.

 

Article 21
Subvencions per programes de formació i reciclatge professional per empreses i autònoms

S’estableixen subvencions destinades a fomentar l’accés a programes de formació continua en l’àmbit de l’activitat empresarial general o específica que desenvolupi el sol·licitant.

L’ajuda va destinada a la contractació de formacions presencials i/o a distància perquè els autònoms i les empreses puguin millorar la seva capacitat i especialitzar-se en el seu àmbit professional.

 

Article 22
Beneficiaris

Els beneficiaris d’aquestes subvencions seran les empreses i autònoms que compleixen els següents requisits:

Que la seva xifra de negocis durant l’exercici 2019 no hagi estat superior a 450.000 euros anyals en el cas d’activitats professionals o empresarials, o que la seva xifra de negocis per l’exercici 2019 no sigui superior a 900.000 euros per als negocis considerats com d’activitats estrictament comercials, entenent aquestes com les que consisteixin en el lliurament de béns sense que aquests hagin estat objecte de transformació prèvia per part del negoci.

Que no tinguin deutes pendents amb l’administració comunal ni amb l’administració general.

 

Article 23
Condicions

Les subvencions per a la formació tindran un import màxim de 2.000 euros (IGI inclòs) per empresa o autònom.

Com a màxim, la subvenció per a aquesta formació serà del 70% del total de la factura presentada.

Caldrà que el sol·licitant presenti els pressupostos de la formació per optar a l’atorgament de la subvenció.

 

Article 24
Sol·licitud i documentació acreditativa

Per optar a l’atorgament d’aquest ajut s’ha de presentar una sol·licitud al Servei de Tràmits, juntament a la següent documentació acreditativa:

Pressupostos de conformitat amb l’objecte de la subvenció.

Justificant de pagament de la compra i/o servei, en cas de ser resolta favorablement la sol·licitud.

Justificant dels pagaments corresponents a l’IGI de l’exercici anterior i de l’any en curs.

Declaració responsable conforme el sol·licitant no té deutes pendents amb l’administració comunal o general.


Capítol VIII.
Procediment d’atorgament de les subvencions.

 

Article 25
Sol·licitud, termini de presentació i fiscalització

Per optar a l’atorgament d’aquest ajut s’ha de presentar una sol·licitud al Servei de Tràmits.

El termini de presentació de la sol·licitud és fins al dia 31 de desembre de 2020.

La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases reguladores i faculta al Comú a desenvolupar les tasques d’inspecció i de fiscalització corresponents per vetllar per la veracitat de les dades que s’hi contenen.

Sense perjudici de la documentació específica que s'exigeixi a cada tipus d’ajut, amb caràcter general, les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

Les dades completes de la persona i/o l’empresa titular que demana l’ajut.

En el cas de societats limitades o anònimes, les dades relatives al representant legal o persona que signa la sol·licitud en nom de l’entitat, amb còpia del document que acredita que el sol·licitant pot representar l’entitat, així com la fotocòpia del seu document d’identitat.

L’IBAN del compte bancari del sol·licitant.

Una declaració jurada acreditant que el sol·licitant no té cap deute pendent amb l’administració pública.

En el cas de les subvencions, una declaració jurada relativa al compromís de lliurament de la documentació administrativa/comptable que validi el destí de la subvenció atorgada.

Qualsevol altre document que sigui d’interès per l’objecte de l’ajut.

 

Article 26
Gestió de les sol·licituds

L’òrgan gestor dels ajuts és la Comissió de Finances, que sotmetrà les seves propostes a la Junta de Govern, previ informe dels departaments tècnics concernits en cada cas.

Una vegada presentada la sol·licitud es revisarà la documentació i, d’acord amb el que s’estableix en el punt anterior, en cas que manqui algun document, es requereix a la persona sol·licitant que l’aporti en el termini màxim de deu dies hàbils.

 

Article 27
Resolució de les sol·licituds de les ajudes atorgades

El Comú atorga o denega motivadament els ajuts mitjançant la notificació escaient.

 

Article 28
Notificació de l’acord de resolució

Es notificarà individualment l’atorgament de les subvencions i bonificacions.

 

Article 29
Pagament de les subvencions i bonificacions atorgades

El pagament de l’ajut es farà efectiu en el termini màxim de 15 dies hàbils de la notificació de la resolució, mitjançant transferència bancària.

 

Article 30
Control financer

El Departament de Finances exerceix la funció de control amb l’extensió i els efectes que es determinen en aquesta ordinació, sense perjudici de l’activitat fiscalitzadora que exerceix la intervenció comunal.

 

Article 31
Incompliment de les condicions establertes

En cas d’incompliment d’algun dels requisits establerts en aquesta ordinació, el Comú instarà les accions legals, administratives, civils i penals que consideri adequades, inclosa la reclamació dels imports satisfets.

Els beneficiaris de la subvenció que hagin falsejat les dades trameses o ometin dades que haurien impedit el seu atorgament, han de retornar en el termini d’un mes a partir de la seva reclamació l’import abonat incrementat en un 100% en concepte de sanció.

 

Article 32
Protecció de dades

D’acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, les dades facilitades s’incorporen en els fitxers automatitzats del Comú, on es conserven amb caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions d’obligat compliment.


Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normes amb el mateix rang o inferior que s’oposin al contingut de la present ordinació.


Disposició final

La present ordinació entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.


Escaldes-Engordany, 22 d’octubre del 2020